Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a baltisztikába

Bojtár Endre

Osiris Kiadó

6. fejezet - Rövidítések

6. fejezet - Rövidítések

„ ”:

folyóiratban megjelent munka

*:

kétnyelvű kiadás

„ABS”:

„Acta Baltico-Slavica”

Acc.:

Accusativus

„AT”:

„Antik Tanulmányok”

B.:

Berlin

b.:

balti

„Ba”:

„Baltistica”

Bev.:

bevezető (tanulmány)

bibl.:

bibliográfia

Bp.:

Budapest

Ch.:

Chicago

Dat.:

Dativus

e.:

egyházi

é. n.:

év feltüntetése nélkül

„EEPS”:

East European Politics and Societies

e. sz.:

egyes szám

F.:

Freiburg

f.:

fehérorosz

ford.:

fordította

G.:

Gdañsk

Gen.:

Genitivus

Gn.:

Göttingen

gr.:

görög

H.:

Heidelberg

h. n.:

hely feltüntetése nélkül

i. m.:

idézett mű

ie.:

indoeurópai

i. e. :

időszámítás előtt

In:

ugyanazon szerző kötetében megjelent munka

in:

több szerző közös kötetében megjelent munka

Inst.:

Instrumentalis

i. sz.:

időszámítás után

„JBS”:

„Journal of Baltic Studies”

Jegyz.:

jegyzetek

K.:

Königsberg

„KB”:

„Kulturos Barai”

Kl.:

Klaipeda

köv.:

következő oldalakon

Kr.:

Kraków

L.:

London

l.:

lett

„L”:

„Lituanus”

lat.:

latin

LE.:

Latvju Enciklopedija. (Lett Enciklopédia) Szerk.: A. ©vabe. 1–4. 1950–62. St.

len.:

lengyel

lit.:

litván

Lit. E.:

Lietuviu Enciklopedija. (Litván Enciklopédia) I–XXXVII. Boston, 1953–85.

LI©:

Lietuvos TSR istorijos ¹altiniai. (A Litván SZSZK történelmének forrásai) I. V., 1955.

LKV.:

Latvie¹u Konversacijas Vardnica. (Lett Közhasznú Ismeretek Tára) Szerk.: A. ©vabe. 1–21. R., 1927–40.

„LMADA”:

„Lietuvos TSR Mokslu Akademijos Darbai. A serija”

Lp.:

Leipzig

„LV”:

„Latvijas Vesture”

„LZAV”:

„Latvijas Zinatnu Akademijas Vestis”

M.:

München

„MG”:

„Mokslas ir Gyvenimas”

„Ms”:

„Metmenys”

n.:

német

Nom.:

Nominativus

NY.:

New York

„NyK”:

„Nyelvtudományi Közlemények”

o.:

orosz

„OK”:

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei

P.:

Poznañ

„PH”:

„Przegl±d Historyczny”

p.:

porosz

Pr.:

Praha

R.:

Riga

S.:

Stuttgart

„SM”:

„Senatne un Maksla”

SRP:

Scriptores Rerum Prussicarum. I–V. Szerk., bev., jegyz.: T. Hirsch, M. Toeppen, E. Strehlke. Lp., 1861–74.

SSS:

S³ownik staro¿ytno¶ci s³owiañskich. (A szláv régiség szótára) 1–7.Wr.–, 1961–82.

St.:

Stockholm

Szerk.:

szerkesztette

szl.:

szláv

„The Journal”:

„The Journal of Indoeuropean Studies”

t. sz.:

többes szám

u.:

ukrán

U.:

Uppsala

ún.:

úgynevezett

Utó.:

utószó

V.:

Vilnius

Vál.:

válogatta

Voc.:

Vocativus

Vö.:

vesd össze

W.:

Warszawa

Wr.:

Wroc³aw

Wr.–:

Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódµ

Z.:

Zürich

„ZfO”:

„Zeitschrift für Ostforschung”