Ugrás a tartalomhoz

A diszkurzív politikatudomány alapjai

Szabó Márton (2004)

L'Harmattan Kiadó

A diszkurzív politikatudomány alapjai

A diszkurzív politikatudomány alapjai

Elméletek és elemzések

Szabó, Márton

L'Harmattan Kiadó

Copyright 2003, L'Harmattan Kiadó, Szabó Márton

Készült a Széchényi Professzori Ösztöndíj keretében a T 035290 számú Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásával a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetében.

A könyv megjelenését támogatta: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Tan- és Szakkönyvpályázata

2003

Kivonat

Fülszöveg. Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi a politika, akkor nemigen mondhatjuk, hogy valósága függetleníthető az értelemadástól és az értelemfejtéstől, a nyilvános megnyilatkozás sokféle formájától. Minden politikai jelenség úgy keletkezik és hal el, hogy a politizáló ember valamilyen értelmet hoz létre és ejt el, valaminek valamilyen jelentést és jelentőséget tulajdonít: beszélve cselekszik és cselekedve beszél, természetesen bizonyos szabályokat követve. A politika azonban nem csak beszéd, mármint empirikusan tekintve, de létrejötte és fennállása nem függetleníthető tőle. És aki erre nincs tekintettel, saját beszédét és értelmezését tekinti az egyetlen autentikus politikai valóságnak. Könyvem közelítés ehhez a beszédközpontú politikai valósághoz. Kutatásaim az elmúlt években arra irányultak, hogy a szükséges recepciók révén néhány elméleti alapvetés kidolgozásával és empirikus elemzésekkel körvonalazzam egy lehetséges duszkurzív politikatudomány szemléletét.


Tartalom

Bevezetés
I. I. Keretek
1. A társadalom mint beszélgetés
A megértés nyelvisége
Az értelmező és az értelmezett
Igazságlehetőségek
A hermeneutika módszere
Csak a megértés?
2. A szövegvalóság elve
A diskurzusrögzítés kérdései
A cselekvés mint szöveg
A megértéstől a magyarázatig
A magyarázattól a megértésig: a társadalomolvasás módjai
3. Diskurzuselemző törekvések és iskolák
Lingvisztikai és szociológiai diskurzuselemzések
Diskurzuselemzés és társadalommagyarázat
Network és konverzáció: Harrison White strukturális szociológiája
4. Az interpretatív társadalomtudomány
A szövegvalóság elve
A módszer kérdése: a társadalom szövegvalóságának sűrű leírása
Az értelmező társadalomtudomány sajátosságai
II. II. Kondíciók
5. Politika versus politikai
Miért politikai?
Az osztályozás és a megkülönböztetés elve
Az intenzitáskritérium
Kivételes eset és határdefiníció
Következtetések
6. A politikai fogalmának elmélyítése
Könyvek és körülmények
Gerilla, forradalmár, terrorista
Partizánelmélet és a politikai fogalma
Összegzés és következtetés
7. A diskurzusközpontú politika
Szövegközpontúság
Esetlegesség
Kontingencia
Hagyomány
Gyakorlat
8. Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei
A kosellecki fogalomtörténet-írásról
Retorika, interpretatív antropológia, politikai szemantika
A komparatív fogalomtörténet esélyei
9. Diskurzuselemzés és politikatudomány
Nyelvi fordulat és politikai diskurzuselemzés
A módszer szemlélete
Vizsgálati eljárások és eszközök
A hatalmi politika diskurzuselemzése
Közpolitikai diskurzusvizsgálatok
A politikaértelmezés határainak tágítása
III. III. Közelítések
10. Vázlat a politika diszkurzív értelmezéséről
Politikai szerepek
A politikai ellenség megkonstruálása
Politikai ellenfél
Politikai szövetséges
Politikai idegen
A politikai vitatémák határai
Rend és káosz
Közügy és magánügy
Minimálkonszenzus
Politikai titok
A politikai stílus
A politikai tényszerűség és absztraktság
Jelenidejűség és időtlenség a politikában
Politikai személyesség és személytelenség
11. Lehetséges-e diszkurzív politológia?
A politikai diskurzus jelentése
Az objektív résztvevői megfigyelés
A politikai fogalmáról
A politikai diskurzus és környezete
12. Publicisztikai politológia Magyarországon a kilencvenes években
Mértékek és arányok
A politikai nyelv átalakulása
A politikai nyelv tagolódása
Publicisztikai politológia: szerepek és valóságok
A publicisztikai és az akadémiai politikatudomány
13. A politikatudomány határai
A politika és a nyelv
A politikai tudás nyelvei
A diszkurzív politikatudományról
14. A politikai vita tudományos státusa
Diktatúra és politikai vita
A meggyőzés határai
A politikai vita funkciói
15. A diszkurzív politikatudomány elemzési módszeréről
A diszkurzív szituáció kategóriái
A vizsgálat empirikus valósága
IV. IV. Kísérletek
16. A láthatatlan ellenség
A partizán
A terrorista
Az öngyilkos harcos
Az „egyesült” harcos
17. Európa határai
18. Politikai egység és identitás
A pártidentitás megkonstruálása
Az egység és a szétesés
19. Politikai kultúra a mindennapokban
Az elit és a „nép” politikai kultúrája
Az interpretatív antropológia a politikai kultúráról
A diszkurzív politikai kultúra pragmatikája
A politikai kultúra jelentéstana
Politika és kultúra
20. A közjó diskurzusai
A közérdek és a közjó
A közjó törékenysége és homályossága
Határkijelölés és integráció
Választási és rangsorolási kényszer
A közjó és a rendszerváltozás
A szocialista közjó, avagy amit akartok
A Fidesz lehetőségei
21. Befejezésül
22. Idézett irodalom
23. Források jegyzéke
Irodalomjegyzék