Ugrás a tartalomhoz

Erdészeti - természetvédelmi genetika

Mátyás Csaba

Mezőgazda Kiadó

15. fejezet - A szövegben előforduló erdészeti szakkifejezések magyarázata

15. fejezet - A szövegben előforduló erdészeti szakkifejezések magyarázata

Zárójelben a nemzetközileg használatos angol megfelelők szerepelnek. Az itt nem szereplő genetikai fogalmak definíciója a tárgymutató segítségével a szövegben található meg.

anyafa (mothertree)

kiválasztott és azonosított genotípus, amelyről (rendszerint szabad beporzású) szaporítóanyagot gyűjtenek, ill. nőivarú keresztezési partner; l. még törzsfát

átmérő (d.b.h.)

a lábon álló fa mellmagasságban, 1,3 m-nél mért átmérője

beporzás (pollination)

az erdészeti genetikában a termékenyülés/termékenyítés szinonímájaként használt fogalom; ez részben azzal magyarázható, hogy sok fafaj esetében a beporzás és megtermékenyülés között hosszabb idő telik el

ellenőrzött beporzás (controlled pollination)

ellenőrzött termékenyülés, ami nem feltétlen jelenti azt, hogy az utódok mind teljes testvérek (a policross keresztezési séma esetén több hímivarú partner virágpora keverékét alkalmazzák)

eredet (origin)

természetes populáció élőhelye, melyhez eredetileg alkalmazkodott; azonosítása földrajzi helymegnevezéssel, rendszerint községhatár alapján történik, l. még származást

erdőfelújítás (forest regeneration)

új erdőállomány létrehozása természetes vagy mesterséges úton olyan területen, ahol előzőleg is erdő állt (a felújítás az előző állománytól eltérő fajokkal is történhet)

erdőirtás (deforestation)

a fölhasználati mód spontán, tartós megváltozatása a korábbi erdőterületen (Magyarországon törvény tiltja); l. még tarvágást

erdőtelepítés (afforestation)

(0,1 ha-nál nagyobb) erdő létrehozása olyan földterületen, amelyet korábban más módon hasznosítottak (más művelési ágban szerepelt), vagy olyan kitermelt erdő területén, amely legalább 10 évig nem került felújításra

exóta (exotic, introduced)

nem őshonos, rendszerint más kontinensről vagy klímaövből behozott és termesztésbe vont faj (pl. duglászfenyő); l. még idegenhonost

fajta (variety)

államilag minősített, köztermesztésre engedélyezett, nemesített növényanyag, amely az erdészetben általában klón (klónkeverék) vagy klónösszeállítás

faültetvény (plantation)

jellegzetesen nemesített, klónozott szaporítóanyaggal, rövid vágásfordulóban, intenzív erdőművelési eljárások alkalmazásával fenntartott erdőállomány

idegenhonos (introduced, non-autochtonous)

a nem őshonos (exóta) faj fogalmával szinoním fogalom, de általában szűkebb értelemben, a jelenlegi ország területén ill. egy-egy táj vonatkozásában idegen eredetűnek tekinthető fajra használatos (pl. feketefenyő); l. még őshonost

klón (ramet)

azonosított genotípus, vagy fajta vegetatív úton előállított másolata (szaporítványa)

klóncsoport

klónok meghatározott arányú keveréke, amelyet vegetatív továbbszaporításra használnak fel, a klónok identitásának további nyilvántartása nélkül. Ha a klónok aránya nincs rögzítve, klónkeverékről beszélünk

klónkísérlet (clone test)

szelektált klónok termesztési értékének meghatározására szolgáló összehasonlító kísérletek

klónösszeállítás

magtermesztő ültetvény részére szelektált klónok (rendszerint oltványok) meghatározott arányú keveréke

klónvizsgálat

klónarchívumban, a törzsfák oltványain vagy dugványain végzett (elsősorban a virágzó- és termőképességre vonatkozó) fenológiai, rezisztencia stb. megfigyelések

kultúrerdő

jellegzetesen idegenföldi (exóta) vagy meghonosodott fafajjal, vagy nemesített szaporítóanyaggal létesített állományok, amelyekben hagyományos (extenzív) erdőművelési módszereket alkalmaznak

léhamag (empty seed)

normális méretű, de kifejlett embriót nem tartalmazó mag

magtermelő állomány (seed stand)

olyan fenotípusos alapon kiválasztott erdőállomány, amelyet a magtermelés céljára tartanak fenn, és ennek megfelelően kezelnek, azonban fatermesztési célt is szolgál

magtermesztő ültetvény (seed orchard)

kiválasztott genotípusok oltványaival (ritkábban magoncaival), elsődlegesen magtermesztési céllal létrehozott és kezelt törzsültetvény, fatermesztési célt nem szolgál

meghonosodott (acclimatised)

olyan idegenhonos faj, amely az évszázados termesztés révén genetikailag alkalmazkodottnak tekinthető és felújulásra is képes

mesterséges felújítás (artificial regeneration)

a kitermelt erdőállomány helyén mesterséges úton (magvetés, csemeteültetés, sarjaztatás révén) létrehozott felújítás, rendszerint idegen eredetű szaporítóanyaggal; l. még utódállományt

növedék (increment)

faállomány vagy faegyed időegység (pl. egy évtized) alatti átlagos vagy aktuális (folyó éves) méretváltozása (átmérő, magasság, fatérfogat vonatkozásában)

őserdő (primary forest, old growth)

az erdődinamika minden fázisát mutató, emberkéz által tartósan bolygatatlan, a helyi életföldrajzi feltételeknek megfelelő természetes erdőtársulás (hazánkban ilyen terület nincs)

őshonos (autochthonous)

botanikailag az utolsó nagyobb klímaváltozás (Kr. e. 800) óta az adott tájegységben természetesen előforduló faj. A fajon belül (genetikailag) őshonosnak az a populációkollektívum tekinthető, amely az adott körzetben elegendően nagyszámú generációban újult fel ahhoz, hogy alkalmazkodottnak legyen tekinthető (részletesebben l. a 9. fejezetben)

szabad beporzás (open pollination)

„szabad levirágzás” révén kapott mag vagy utódnemzedék megjelölése; nem azonos az idegentermékenyüléssel, mivel a magok egy része öntermékenyült is lehet. A szabad beporzású utódnemzedéket féltestvéreknek tekintjük, bár előre nem meghatározható mértékben teljes testvérek is vannak a populációban

származás (provenance)

az erdészeti genetikában földrajzi megnevezéssel jellemzett génkészletű (adaptáltságú) populációt értenek alatta; a szaporitóanyag forrásául szolgáló községhatár vagy körzet nem feltételenül kell a populáció eredeti élőhelye legyen; l. még eredetet

származási kísérlet (provenance test)

olyan közös tenyészkerti kísérlet, amelyben azonosított földrajzi helyszínekről származó populációk teljesítményét, adaptív reakcióját hasonlítják össze

szociális helyzet (social status)

az egyed elhelyezkedése a faállomány vertikális struktúrájában (pl. kiemelkedő, közbe- vagy alászorult)

tartamosság (sustainability)

hagyományos értelmezésben a fahozadék hosszú időtartamon keresztüli állandóságának biztosítása; modern értelmezésben kiterjesztik az erdő, ill. az ökoszisztéma funkciói tartós fenntartására is

tarvágás (clearcut)

a teljes vágásérett erdőállomány kitermelése, amelyet erdőfelújítás követ

telt mag (full seed)

kifejlett embrióval rendelkező mag

természetes felújítás (natural regeneration)

olyan erdőművelési beavatkozás, amelynek során a faállományt saját szaporítóanyagával, természetes úton újítják fel

természetközeli

erdőgazdálkodási mód, amely lehetőség szerint a természetes erdődinamikai folyamatok maximális kihasználására törekszik

természetes erdő

a helyi termőhelyi feltételeknek megfelelő fajdiverzitással rendelkező, őshonos fajokból álló erdőállomány, amely emberi beavatkozással vagy anélkül önmegújulásra képes és cönológiai kategóriáknak megfeleltethető (pl. hegyvidéki bükkös)

természetszerű erdő

mérsékelten bolygatott, őshonos fajok által alkotott állomány (pl. származékerdők, sarjaztatott tölgyesek), amely a természetesség egyes jegyeit mutatja

törzsfa (ortet)

kiválasztott és azonosított genotípus, nemesítési célú vegetatív továbbszaporítás (oltás, dugványozás) kiinduló egyede

újulat (regeneration)

egy erdőállomány természetes úton, önvetényüléssel létrejött generatív, esetleg vegetatív utódai

utódállomány (progeny stand)

kiválasztott erdőállomány (pl. génrezervátum) szaporítóanyagából létrehozott, külön nyilvántartott erdőfelújítás

utódnemzedék (progeny)

egy azonosított genotípus ellenőrzötten vagy szabad beporzás révén nyert generatív utódai

utódvizsgálat (progeny test)

szelektált genotípusok nemesítési értékének (kombinációképességének) meghatározására szolgáló összehasonlító kísérlet

záródás (closure)

az állomány egyedei közötti versengés erősségét kifejező viszonyszám, amelyet általában a fakoronák által borított terület és az erdőrészlet területe arányával jellemeznek