Ugrás a tartalomhoz

Impulzív jelenségek modelljei

Karsai János

Typotex

Tárgymutató

Tárgymutató

ábrázolás színezéssel 24
analógia 193, 206, 227
animáció 12, 13, 21, ...
AnimateImpulse 67
áthaladás felületen 265
átlagolás 193, 206, 227
autonóm impulzív rendszerek 78
AutonomousJumpPlot2D 84, ...
AutonomousJumpPlot3D 85, ...
Bellman lemma 131
biliárdgolyó mozgása 264
ContourFieldPlot2D 164, 172
Coordinate 89
differenciaegyenlet 45, 112, 145
DiracDelta 46
Dirac-féle függvény 43, 46, 47
DisplayFunction 12
Dsolve 35, ...
egyensúlyi helyzet 31, 59, 80
elfajuló instabilis rendszer 128
elfajuló periodikus rendszer 119
elfajuló rendszer 58, 111, 112
falba ütköző rugó 88
fáziskép animáció 102, 103, ...
fázisleképezések 99
fázistérfogat módszer 143
fékezés,
alulfékezés 222, 232, 240
hatásos fékezés 223
kis fékezés 223, 233, 240
nagy fékezés 224, 233, 240
szakaszos fékezés 224
túlfékezés 222, 235, 242
globális és lokális ábrák, 18
gyógyszeradagolás
impulzív 44
infúziós 188
ismételt injekció 190
periodikus egyensúly 192, 200
tablettás 194, 198
Hartman tétele 147
Heaviside függvény 46
IDERKSolve 87
IDESolve 61
Fázisképek
differenciálegyenletek 101
impulzív rendszerek 104
nemlineáris oszcillátor 149, 153
impulzusmező 57
impulzusok
autonóm 78, ...
korlátos impulzusidő-sorozat 60
rögzített pillanatban 56, 90, ...
változó pillanatokban 77, ...
Input cella 12
InputForm 12, 285
InterpolatingFunction 37, 61, ...
iránymező 28, ...
JumpPlot 81, ...
JumpPlot3D 82, ...
kezdeti feltételektől való függés 57
kezdetiérték-probléma 30, 36, 57, 77, 79, 80, ...
konstansvariációs formula 109, 131
labdapattogtatás 45, 266
adott időpontokban 268
adott magasságban 267
lebegés 218, 251
lehalászás
egyenletes 203
folyamatos 211
gazdálkodó 210, 213
impulzív 63, 206, 207, 213
kipusztítás 211, 214
kvadratikus 203
lineáris rendszerek
homogén 107
alaprendszere 108
homogén periodikus 115
inhomogén 108
inhomogén periodikus 116
impulzív stabilizálás 110, 118, 128
konstans együtthatós 109
stabilitása 125
Liouville formula 108, 143
ListPhaseMap 103
ListPlot 89
ListPlot1 89
ListPlotVectorField 24
Ljapunov függvény 158, 158, 228
Ljapunov módszere 158, 163, 169
logisztikus növekedés 30, 203, 209
Malthus-féle modell 201
MathReader 12
megoldások folytathatósága 56, 77
megoldások létezése 58, 77
NDSolve 37, 61, 87
ODESolve 39, ...
oszcilláció 235, 243
impulzív relaxációs 255
gyorsuló impulzusok 259
szabályos 256
relaxációs 253
oszcillátor, nemlineáris 225
fázisképe 149, 153
szublineáris 225
szuperlineáris 226
oszcillátor, féllineáris pulzáló 155
oszcillátor, lineáris
lineáris fékezett 30, 101, 148, 163
harmonikus 217
gerjesztett 218
konstans fékezés 219
változó fékezés 221
impulzív fékezés 44, 227
impulzív gerjesztés 52, 63, 247
alternáló 250
konstans előjelű 248
PhaseMap 102, ...
PhaseMapImp 106, ...
PhaseVol 103, ...
PhaseVolBW 103, ...
PhaseVolImp106, ...
PhaseVolImpBW 106, ...
PlotFixedImpulseField 67, ...
PlotFixedImpulseField3D 74, ...
PlotVectorField 33, 40, ...
PlotVectorField3D 33, ...
programcsomagok
betöltése 285
tartalma 285
Rayleigh egyenlet 253
rekeszrendszerek 185
egy rekesz 185
két rekesz 186
rezonancia 218, 249, 251
stabilitás 31, ...
aszimptotitkus 31, 231, 240
instabilitás 31, 123
lineáris közelítéssel 130, 140
Ljapunov-féle 123
StackImpulse 67
StandardForm 12, 287
stroboszkópikus ábra 24, 26, ...
TraditionalForm 12, 287
UnitStep 46
Van der Pol egyenlet 253
vektormező 29, 33, ...
vezérlések
fűtés-szabályozás 272
hűtés-szabályozás 273
időkapcsolók 275
impulzív 272
viselkedés szinguláris helyen 20
visszaütődés 88, 239, 262
visszaverődés 77, 79, 92, 142