Ugrás a tartalomhoz

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Sz. Jónás Ilona

Osiris Kiadó

BIZÁNC (VI–X

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Európa és Közel-Kelet IV-XV. század

Sz. Jónás, Ilona

A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyv-támogatási program keretében jelent meg.

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.


Tartalom

1. BIZÁNC (VI–X. SZÁZAD)
RABSZOLGÁK, COLONUSOK
Annak megtiltása, hogy rabszolgát föld nélkül adjanak el
A colonus földhöz kötése
Theodosios császár törvénye
A jegyzékbe foglalt nő gyermekei anyjuk helyzetét követik
A más colonusa rejtegetéséért járó büntetés
Theodosios császár törvénye 386-ból
VÁROSOK A BIRODALOM KELETI TERÜLETEIN
Alexandria leírása
Ephesos és Smyrna
Bithynia és Thracia provincia
Gaza város gazdasági jelentősége i. sz. 400-ban
A főváros fényűzése
ÁLLAMI ADMINISZTRÁCIÓ IUSTINIANOS KORÁBAN
30. novella: Kappadókia proconsuláról
8. Novella
A Nika-felkelés
A bizánci selyemtermelés előtörténete
A hadsereg állapota Iustinianos idején
A FÖLDMŰVESTÖRVÉNY
A közösségi földbirtokok védelme
Rendelet a katonabirtokok védelméről
A MAKEDÓN DINASZTIA CSÁSZÁRAI A HATALMASOKRÓL
I. Rómanos Lekapénos 934. évi novellájából
VII. Kónstantinos Porphyrogennétos (913–959)
II. Niképhoros Phókas 964. évi novellája
II. Basileios 996. évi novellájából
A bizánci udvari életről
A bizánci udvar szertartásrendje
2. AZ ARAB VILÁG
AZ ISZLÁM KELETKEZÉSE
Muhammad és a meghódított lakosság
Az antiochiai patriarcha és a hódítók
AZ ARAB HÓDÍTÁSOK
Damaszkusz városának és a damaszkuszi tartománynak meghódítása
A Jarmúk melletti ütközet
’Umar kalifa Szíriában
’Umar Jeruzsálemben
Elbeszélés Núbiáról
Békeszerződés a núbiaiakkal
HISPÁNIA ELFOGLALÁSA
Tudmir és ’Abd al-’Azíz szerződése
AZ ARAB HATÓSÁGOK ÉS A SZÍRIAI LAKOSSÁG
’Umar válasza vezérének, Abú ’Ubajdának, a szíriai arab haderők parancsnokának
A keresztények ruhaviseletének szabályozása
’Umar és a fényűzés
AZ OMAJJÁDOK
Arab forrás a más hitűek szerepéről
Abú Harb felkelése
ARAB UTAZÓK AFRIKA NÉPEIRŐL
Afrika leírása
Az afrikai aranybányákról
Tengeri kikötők és keleti kereskedelem
Szaladin szultán jellemzése
ZARÁNDOKHELYEK VEZÉRKALAUZA
3. EURÓPA V–XIV. SZÁZAD
ÚJ NÉPEK A NYUGATRÓMAI BIRODALOM TERÜLETÉN
Jordanes Gót története
Paulus Diaconus: A longobárdok története
A frankok történetéből
Gildas: Britannia története
Kelták és germánok harca Britanniáért
Viking támadások Britanniában
Békekötés az angolok és dánok között
Az Elba menti szlávok
TÖRVÉNYKÖNYVEK
A száli frankok törvénykönyve
A ripuári frankok törvénykönyve
A burgundok törvénykönyve
A szász törvénykönyv
Meroving királyok törvényei
Korai angolszász törvények
A KAROLING-KOR
Martell király hadjárata az arabok ellen Fredegar krónikájából
Vita Sancti Leodegarii
A Lorschi Évkönyvekből
Annales Regni Francorum
Einhard: Vita Karoli Magni
Liber Pontificalis, XCVIII. Leo III.
Rendelkezés a birodalomról (Ordinatio imperii)
A király feladatairól
TÁRSADALOM, GAZDASÁG A VIII–X. SZÁZADBAN. KAROLING-KORI CAPITULARÉKBŐL
Karoli Magni notitia Italica a. 776 v. 781
Capitulare Haristallense. Forma Langobardica. a. 779
Capitulare Saxonum a. 797
Capitula addita ad Legem Salicam a. 803
Capitulare de Lege Ripuarense a. 803
Capitulare missorum de exercitu promovendo a. 808
Capitula de causis cum episcopis et abbatis tractandis a. 811
Capitula de rebus exercitalibus in placito tractandis a. 811
Capitula singillatim tradita a. 813
Capitula XX. de justitiis faciendis, ex lege Salica, Romana et Gundobalda
Capitulare incerti anni
Capitulare de litteris colendis
Capitulare de villis
A FORMULÁKBÓL
III. Immunitas Regia (VIII. század) Marculfi monachi formularum liber I. 3.
XXII. Praeceptum denariale
Marculfi monachi formularum liber II.
XXXVIII. Securitas pro homicidio facto Formulae Turonenses
IV. Cartae Senonnicae
XXVIII. Indiculum
XXXIII. Praestaria (VIII. század)
II.
III. Formulae Andecavenses
Formulae Visigoticae
XV. Collectio Sangallensis (IX. század 2. fele)
XLIII. Formulae Turonenses
XLIV.
A FÜGGŐ NÉPEK HELYZETE AZ ANGOLSZÁSZ KIRÁLYSÁGOKBAN
Athelstan király rabszolgát szabadít fel, 925
Wulfsige püspök rabszolgát szabadít fel, 963–981 között
Patronatus, X. század második fele
Azok felszabadítása, akik élelemért adták el magukat
ADOMÁNYLEVELEK
Dagobert király kiváltságlevele, 635
Hlothhere király adománya Brihtwold apátnak, 679
Cynehard, Winchester püspöke és Cynewulf király megerősítik Cenred király adományát, 759
Athelstan király adománya, 926
Építő Dávid adománylevele
BIRTOKJEGYZÉKEK, ÖSSZEÍRÁSOK
Polyptycha abbatis Irminonis
Megállapodás a szolgáltatásokról a Hurstbourne-ben (Hampshire, 1050 körül)
FÖLDBIRTOKRA VONATKOZÓ OKLEVELEK
Edgar király földet ad bérbe, 961
Aelfric Modercope végrendelete, kb. 1043
Egy kolostor birtokjogának uralkodói elismerése
Kresimir horvát király birtokadománya
Egy birtok összeírása Tidenhamben (1060 körül)
Értekezés a birtok irányításáról
Szemelvények a Domesday Bookból
Vilmos parancsa Baldwinhoz, Devonshire sheriffjéhez (valószínűleg 1070–1071)
Elton majorság (Huntshire) leírása
Parasztok felkelése Normandiában
Házassági szerződés a X–XI. századból
Eljegyzés
Házassági szerződés Kentből (kb. 1016–1020)
FEUDÁLIS INTÉZMÉNYEK, EURÓPA AZ EZREDFORDULÓ UTÁN
Eudes blois-i gróf levele Róbert királyhoz
Fulbert püspök levele Róbert királyhoz (XI. század eleje)
A hűbéres lovagok magánháborúi
Éhínség
Az „Isten békéje” intézmény szerveződése
Raoul Glaber Historiájából
A tulujes-i zsinat (1046) határozatából
Bernard béziers-i püspök levele, 1170
A templomok újjáépítése
Ereklyék feltalálása
A Szent Jakab-zarándokút
V. Vilmos, Aquitánia hercege (990–1030)
A társadalom három rendje
A hűbéri kötelezettségekről
A párizsi püspök hűbéresei
Oklevél 1194-ből
A cambrai krónikából (1200 és 1219 között)
Hűbéri eskü
A homágium
Jean Ibelin könyvéből
KERESZTES HADJÁRATOK
Foucher de Chartres Gesta Francorumából
A clermonti zsinat és II. Orbán pápa beszéde
Készülődés a keresztes hadjáratra
Aacheni Alberich jeruzsálemi krónikájából
Salamon ben R. Simeon krónikájából
A lovagi keresztes hadjárat vezérei
A keresztesek Bizáncban
A keresztesek átvonulása Kappadókián és Arménián
Jeruzsálem ostroma és elfoglalása
A genovaiak részvétele Palesztina meghódításában
A jeruzsálemi latin királyság
A velenceiek kiváltságai a jeruzsálemi királyságban
A templomos rend alapítása
A „Szaladin-tized” elrendelése, 1188
Bizánc elfoglalásáról és kirablásáról
Konstantinápoly egy keresztes lovag szemével
Dekrétum a keresztes hadjáratról
Részlet II. Frigyes IX. Gergelyhez írott leveléből
FEUDÁLIS KIRÁLYSÁGOK
I. Henrik megválasztása német királlyá (919. május)
I. Ottó német királlyá választása és megkoronázása (936. aug. 7.)
Knut dán király elfoglalja Angliát
A normann hódítás
Villelmus Gesta Normannorum Ducum (Részlet)
Hódító Vilmos törvényei
I. Vilmos parancsa (writ) az egyházi birtok visszaadására, 1077
A Királyi Háztartás Szervezete (Constitutio Domus Regis)
A reconquista sikerei Hispániában
VI. Alfonz elfoglalja Toledót
Valencia ostroma, 1092
Bøetislav cseh fejedelem törvényei, 1039
Az orosz törvény
KÖZPONTOSÍTÁS, KIRÁLYI HATALOM A XII–XIII. SZÁZADBAN
A II. Henrik és Becket Tamás közti viszály kezdete
A Clarendoni Konstitúciók, 1164
A Clarendoni Assize
Párbeszéd az Exchequerről
Az angol rendiség kialakulása
A Magna Charta Libertatumból
Meghívás a parlamentbe, 1265
II. Fülöp Ágost kormányzása
„A király negyven napja”
Tanácsok a jó kormányzáshoz
Rendi gyűlés összehívása Franciaországban
Rendi gyűlés összehívása 1308-ban Tours városában
IV. Szép Fülöp ellenzéke
II. Frigyes kiváltságlevele az egyházfejedelmek számára (1220. április 26.)
A Mainzi Konstitúciókból
II. Frigyes császár aranybullája, 1212
A német lovagok megtelepedése a Baltikumban
Részlet a Szász Tükörből
A livóniai törvény
Szemelvények a lengyel jogforrásokból
II. Iván Aszen cár tirnovói felirata
SZERZETESI REFORMOK
Volpianói Vilmos
Cluny
A karthauzi rend megalakulása
A ciszterci rend 1134. évi szabályzatából
Clairvaux
ERETNEKSÉGEK
A bolgár állam harca a bogomil mozgalom ellen
A valdens mozgalom kezdete
Az albigens eretnekség
Eretnekek elleni törvény
Egyházi emberek vérontási tilalma
CSÁSZÁR ÉS PÁPA, A LELKI ÉS VILÁGI HATALOM
I. Gelasius pápa levele Anastasios császárhoz, 494
Iustinianos egyházi törvényadása
Constantinusi Adománylevél
Jámbor Lajos és Pascalis pápa egyezménye, 817
Constitutio Romana, 824
I. Ottó kiváltságlevele a római egyház számára
A 965. évi pápaválasztás
A pápaválasztást szabályozó dekrétum
A simoniáról és az investituráról
A bambergi papság vádja Germanus püspök ellen
A fuldai és lorschi apát megválasztása
A milánói „pataria”
VII. Gergely a pápai hatalomról
A császár és a pápa közötti küzdelem IV. Henrik felhívása VII. Gergely elmozdítása ügyében
IV. Henrik kiközösítése
VII. Gergely levele a német egyházi és világi hűbérurakhoz
VII. Gergely pápa a canossai eseményekről
IV. Henrik német király esküje
Guiscard Robert hűbéresi esküje, 1059
A pápaságról
John of Salisbury Bresciai Arnoldról
I. Frigyes császár itáliai hadjáratai
A velencei béke
III. Ince és az 1198. évi királyválasztás A pápa határozata a császárság ügyében és a három megválasztott
Sváb Fülöp híveinek levele III. Incéhez (1202. január körül)
A „Venerabilem” kezdetű bulla III. Ince pápa V. Bertold zähringeni herceghez (1202. március)
II. Frigyes körlevele IX. Gergely pápa ellen
IV. Ince pápa bullája
II. Frigyes levele Franciaország nemeseihez (1245. szept. 22.)
VIII. Bonifác pápa „Unam Sanctam” kezdetű bullája
PARASZTI TÁRSADALOM, FÖLDESÚRI GAZDASÁG A XII–XIV. SZÁZADBAN
Jobbágyi kötöttségek Megegyezés Giraud de Vitry ügyében (1160–1196)
Baudry le Roux és Auric cseréje, 1288
A személyileg szabad parasztok Egy 1060-ból való oklevélből
Oklevél a XII. század elejéről
A hűbéri szolgáltatások fokozódása Petrus Venerabilis clunyi apát leveléből (XII. század)
Egy XII. századi oklevélből
Egyházi birtok jövedelmének összeírása (XII. századból)
Odo püspök adománylevele
Kétoldalú biztosítékkal kötött szerződés a XII. századból
Az egyházi javadalmas jogainak meghatározása, Vesztfália, 1176
Műveletlen területek termővé tétele (XII. század)
Német jogú falutelepítés Lengyelországban
Értekezés a gazdálkodásról
A kölni Szent Gereon-kolostor felesbérleti szerződése
Bérleti szerződés a XIII. században
Földesúri kezelésben tartott föld bérbeadása
Szőlőskert bérbeadása, 1423. december 20.
Hosszú lejáratú bérleti szerződés (XIV. század)
Városi polgár és paraszt társulási szerződése
Szerződés a chartres-i szerzetesek és az abonville-i nép között, 1265
IX. Lajos oklevele, 1246
X. Lajos rendelete a szolgaság megváltásáról, 1315
Falusi közigazgatás (XIV. század)
Szántóföldek és erdőterületek védelmére hozott határozatok egy itáliai községben, 1315. március 30.
Határozatok a „védett” területek biztosításáról Provence-ban, 1344. november 6.
Itáliai faluközösség statútuma az állattenyésztés szabályozására, 1411
Határozatok Montepescali községben a határhasználat szabályozásáról, 1427
VÁROSI TÁRSADALOM, GAZDASÁG, INTÉZMÉNYEK
Lucca város kiváltságlevele, XI. század
A Végítélet Könyvéből
Chester város számadása
Oxford és Oxfordshire szokásai
Newcastle-upon-Tyne szokásai
János, Mortain grófjának Bristol javára adott chartája
Fülöp Ágost megerősíti a beauvais-i kommuna szokásjogát, 1182
Strassburg első városjoga
A polgárjog megszerzésének feltételei
I. Frigyes kiváltságlevele Bremen részére, 1164
II. Frigyes kiváltságlevele Goslar város részére (1219. július 13.)
I. Ottokár cseh király kiváltságlevele Unièov város lakosainak, 1223
Krakkó város alapítólevele
A rajnai városok szövetsége. A wormsi gyűlés (1254. október 6.)
Szemelvények a bergeni városjogból
VI. A város rendje
Beaumanoir a városi igazgatásról
Giacomo Tiepolo velencei dózse esküje 1229-ből
Tommaso Mocenigo dózse „végrendelete”
Génua a XIII. század végén
A firenzei igazságszolgáltatás ordinamentumai, 1293
A flandriai városok és Franciaország
Flandria helyzete 1337-ben (Jacques D’Artevelde fellépése)
Augsburg tanácsának döntése a város jogviszonyainak szabályozásáról
Augsburg második céhlevele, 1368. december 16.
„Zsigmond császár reformációjá”-ból
A városi élet
XIII. cikkely: A vészharangról
A koldusszabályzatból, 1491
Királyi oklevél egy párizsi polgár javára
Egy párizsi polgár végrendeletével kapcsolatos per
Városi élet Dalmáciában (XIV század)
Egyházi birtok bérbeadása, 1326
A városi közösség oklevele a pápához küldött követség tárgyában, 1330
Moszkva III. Iván korában
MESTERSÉGEK, CÉHEK
Ipari termékek szolgáltatása
Kis kehely gyártása
II. Henrik chartája a londoni takácscéh számára (1154–1169)
A nîmes-i kőfaragómesterek kiváltságai
A párizsi takácsok határozatai
A champagne-i posztósok szabályzata
A firenzei céhstatútumokból
A frankfurti posztókészítők szabályzata
A takácsok, csapók és kártolók Beauvais-ben
A párizsi Notre-Dame harangjának újraöntési költségei (1397. április 15.)
Inasszerződés, 1404
A nyomtatás kezdetei
KERESKEDELEM, VÁSÁROK, HITEL
A leicesteri kereskedők első chartája (1103–1118)
A kereskedők elleni földesúri hatalmaskodásról
Kereskedő-gilda (XII. század)
A saint-omer-i polgárok „gildhalle”-ja
A párizsi borkereskedés korlátozása
Rouen kiváltságlevele
A flamandok kiváltságai Kölnben
A regensburgi kereskedők jogai Ausztriában
I. Alexios Komnenos császár chrysobullonjából, 1082
A genovaiak I. Manuel Komnenosszal kötött szerződéséből, 1169
VIII. Michael Paleiologos és a genovai köztársaság szerződése
Ivan Alekszandar bolgár cár adománylevele a velenceieknek, 1352
Velence és Genova háborújának kezdete
Szerződés Marseille és Ampurias grófja között
Egyezség Lübeck és Hamburg között. A városszövetség első egyezménye
Szerződés a wisbyi kolónia és Lübeck között
Lübeck, Rostock és Wismar
A Hanza első közös határozatai (1260–1264)
A bergeni városjogból
II. Edward oklevele a londoni német kereskedőknek
A brüggei Hanza-képviselet alapszabályai
Kalózok az Északi-tengeren
Határozat a novgorodi Hanza-kereskedelemről, 1346. február 22.
Bréma kötelezettségei
Kereskedelmi kapcsolatok Közép- és Kelet-Ázsiával (XIV. század)
A vámszedők jogai
Pénzátutalás (1214. április 6. Genova)
Ítélet egy eladósodott veronai polgár ellen
Zsidóknak adott kiváltságok Ausztriában
Zsidókra vonatkozó rendeletek Franciaországban
1288. év Pünkösdjén tartott parlament határozata
Az 1290. évi gyertyaszentelői parlament határozata a zsidók kiűzéséről
Uzsorakamat elleni királyi rendelet
Részlet egy városi polgár végrendeletéből, 1281
Külföldi kereskedők a francia királyságban
Hitelügyletek rendezése a champagne-i vásáron
Eljárás vásáron keletkezett adósság végrehajtására
A párizsi parlament döntése vásári adósság ügyében (1312. június 28.)
Királyi rendelet a gyapjúkivitel szabályozásáról, 1302
II. Richard rendelete Bordeaux javára, 1393
Megállapodás Norvégia királya és Flandria grófja között
Az áruszállításokkal kapcsolatos kockázat és felelősség, 1312
Ramond Jean Angilbaud és Jean Brugier társulása
Girolamo Priuli naplójából
TANÍTÁS, ISKOLÁK, MŰVELTSÉG
Mester és tanítvány beszélgetése
A reimsi érseki iskola és Gerbert d’Aurillac
Egy XII. századi iskola
Egyetemek
Egy oxfordi diák beszámolója anyagi nehézségeiről (kb. 1220)
IV. Károly aranybullája a prágai egyetem alapításáról, 1348
A KÉSŐ KÖZÉPKOR, XIV–XV SZÁZAD
A nagy pestis
A járvány terjedése
Flagellánsok
A százéves háború. A poitiers-i csata
A rendi gyűlés összehívása
A rendi gyűlés követelései
A párizsi zavargások 1357 áprilisában
Felkelés Párizsban 1358 februárjában
A Fekete Herceg hadjárata
A brigand-ok feldúlják Franciaországot
Párizsi élet a százéves háború második felében
Jeanne d’Arc levele az angol királyhoz
Jeanne d’Arc pöre és kivégzése
A vidéki lakosság számának csökkenése a XIV. században
Királyi rendelet a jobbágyterhek korlátozásáról
A francia parasztság és a „Jacquerie”
Királyi rendelet a munkásokról és a szolgákról
Királyi szállásjog a XIV. századi Angliában
Személyi szabadság adományozása, 1358
Földhasználathoz kötött személyi függés, 1386
Parasztfelkelés Angliában
Földhözkötöttség és személyi függés (XV. század)
Az agrárviszonyok Horvátországban
A cseh rendek megtiltják a szökött jobbágyok befogadását, 1487
A lengyel parasztság a XV. század végén
A konstanzi zsinat bírósági tárgyalása Husz János ügyében
A táboriták fellépésének kezdete
Jan ®i¾ka levele a plzeni szövetséghez
A cseh rendek békelevele
Egy huszita író művéből
KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA A XIV–XV. SZÁZADBAN
Részlet Luxemburgi Károly, a későbbi IV. Károly császár önéletrajzából
Az 1356. évi aranybulla
Luxemburgi János kiváltságlevele a morva rendek számára
A lengyel állam központosítása
A Krewói Unió
A grünwaldi csata, 1410
Jagelló Ulászó horodlói kiváltságlevele, 1413
A nieszawai statútum, 1454
III. Iván törvénykönyve, 1497
A poljicai statútum
Szerbia a XIV. század közepén
Bulgária török uralom alá kerül
A rigómezei csata, 1389
Sándor moldvai fejedelem szerződése Hunyadi Jánossal, 1453
URALKODÓK, UDVARI ÉLET, REPREZENTÁCIÓ A XV. SZÁZADBAN
Zsigmond császár franciaországi látogatása
Királyi bevonulás
László magyar király követsége Franciaországban
Két uralkodói portré Commynes emlékirataiban
XI. Lajos jellemzése
Mátyás király jellemzése
4. RÖVIDÍTÉSEK
Irodalom