Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

12. fejezet - LEVELEZÉS

12. fejezet - LEVELEZÉS

Tartalom

I. (Nagy Szent) Gergely pápa

(Serenushoz, Massilia püspökéhez: lásd 28. sk. l.)

II. Gergely pápa

(Izauriai Leó császárhoz: lásd 29. sk. l.)

Goffrid vendome-i apát

(Hildeberthez, Le Mans püspökéhez: lásd 37. l.)

Clairvaux-i Bernát

(Apológia Vilmos st-thierryi apáthoz: lásd 90. skk. ll.

Hugó roueni érsek

(Teodericus amiens-i érsekhez: lásd 116. sk. l.

Wibald stablói apát [606] levélváltása G. [607] ötvössel

1147–1157

Wibald a XI. század végén született; Waulsort kolostorában kezdte pályáját, innen került Stablo kolostorába, amelynek 1130-ban lett apátja. V. Henriktől I. Frigyesig kancellárként, tanácsadóként minden német-római császárnak szolgálatában állt. 1137-ben Montecassinóban is apáttá választották a kolostor szerzeteseinek egy viszálya során; 1146-ban Stablo mellett Corvey apáti méltóságát is elnyerte. Konstantinápolyi diplomáciai küldetése közben, Paphlagóniában érte utol a halál, 1158-ban. Antik auktoroktól merített példákat, nyelvi fordulatokat mintaszerűen használó leveleinek gyűjteményéből idézünk.

{280} W., Isten kegyelméből apát, szeretett fiának, G. ötvösnek üdvözletét és áldását. A te mesterségedbeli emberek gyakran nem tartják meg ígéreteiket, mert több munkát vállalnak, mint amennyit el tudnak végezni. Minden rossz gyökere a kapzsiság. De a te nemes szellemed, gyors és kitűnő kezeid mentesek minden hamis ígéret hírétől. A te művészetedet a bizalom ajánlja, munkáddal az igazság jár együtt. A te ígéretedet eredmény követi, vállalásod időben valóra válik. És ha úgy véljük, hogy ígéreted kötelezettségére emlékeztetnünk kell, nem azért van, mintha gyanakodnánk, hogy csel és hamisság lenne egy ily nemes szellem hajlékában. Mire mindez? Azért, hogy rád bízott munkáinkat szorgosan végezd, s nehogy másikat vállalj, ami a mieink befejezését akadályozná. Tudd meg, hogy nagyon sürgős és gyors a vágyunk, és amit akarunk, azonnal akarjuk. Seneca mondja a Beneficiában: Kétszer ad, ki gyorsan ad. Egyébként mindezt inkább a házad iránti aggodalomból, családod iránti gondoskodásból írjuk neked, köteles tisztelettel feleséged iránt. Élj boldogul!

Urának, W.-nak, Isten kegyelméből Stablo és Corbie apátjának G-je üdvözletét és köteles szolgálatát küldi.

A jóakarat és a bölcsesség kincsesházából eredő intelmeidet örömmel és engedelmesen fogadtam, s ezek számomra a dolog súlyánál és a küldő tekintélyénél fogva is megszívlelendők. Tehát emlékezetembe véstem, és hét lakattal őrzöm benne, hogy mesterségemet hűségesen végezzem, munkámat igazsággal folytassam, ígéreteimet valóra váltsam. De annak, aki ígér, nem áll módjában mindig beváltani ígéreteit, különösen nem, ha ez azon múlik, akinek az ígéretet tette. Ha tehát, amint mondod, hajt a vágy, és amit akarsz, azonnal akarod, igyekezz te is, hogy én a te munkádhoz rohanhassak. Mert én rohanok és mindig is fogok rohanni, ha a szükség nem akadályoz meg benne. Pénzszűkében vagyok ugyanis, és azok közül, akiket szolgáltam, senki sem fizet nekem semmit. Jóllehet, te a feleségemnek mécseseket ígértél, szinte homályban vagyok, amíg a jótettet a várakozás függőben tartja. Tehát, mivel az emberi szükség az üresség után boldog, ha megtöltetik, nyújts orvosságot, adj gyorsan, hogy kétszer adj, és hűségesnek, állhatatosnak, végül pedig munkád iránt odaadónak látsz engem! Élj boldogan! Gondold meg, mennyi idő van május elejétől Szent Margit napjáig[608] s onnan Szent Lambert ünnepéig![609] Mint mondják, ennyi elég a bölcsnek!

(Liege, Archives de l’État, Rhein und Maas, kiállítási katalógus, Köln, 1972, 16 sk.; LEHMANN-BROCKHAUS, 1026. sz., 718)

Hugo Falcandus

(Péterhez, a palermói egyház kincstárnokához: lásd 156. sk. l.)

{281}

Francesco Petrarca IV. Károly császárhoz

1354

Petrarca válasza a császárnak, aki a De viris illustribus egy kéziratát kérte tőle.[610]

Ami pedig téged illet, Császár, tudd meg, hogy legfeljebb csak neved vagy haszontalan koronád fénye miatt vagy méltó erre az ajándékra és ennek a könyvnek a címére, de tetteiddel és lelki erőddel írd be magadat a kiváló férfiak közé, és úgy élj, hogy az utókor azt olvashassa rólad, amit te olvasol a régiekről.

(C. C. BAYLEY, Petrarch, Charles IV, and the „Renovatio Imperii”, Speculum, XVII[1942], 331, 2. jegyzet)

Francesco Petrarca Lello di Stefanónak

1355

Beszámoló a császárral való találkozásáról, Petrarca szavai a IV. Károlynak ajándékul vitt antik érmék átadásakor.

Néhány, igen apró és régi betűs feliratokkal ellátott, arany és ezüst képmást adtam neki ajándékba a mi fejedelmeinkről, amelyekben élvezetemet leltem; köztük volt Augustus császár majdnem lélegző arcképe is. Így szóltam: Íme, Császár, ezeknek vagy az utódja, ezeket igyekezzél utánozni és csodálni, ezek mintájára és képére formáld magad, s ezeket rajtad kívül egy emberfiának sem adtam volna oda.

(Annegrit SCHMITT, Zur Wiederbelebung der Antike im Trecento: Petrarcas Rom-Idee in ihrer Wirkung und die Paduaner Malerei. Die methodische Einbeziehung des römischen Münzbildnisses in die Ikonographie „Berühmter Manner”, Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, XVIII[1975], 167, 2. jegyzet)

Giovanni Dondi

(Fra Guglielmo da Cremonához: lásd 171. sk. l.)

Luxemburgi Zsigmond király Siena tanácsához

1414. május 17.

Zsigmond, Isten kegyelméből örökké fenséges római király és Magyarország stb. királya.

Tiszteletre méltó nemesek és szeretett híveink! A minap a felségünkhöz rendelt követeitektől, az ő elbeszélésükből megtudtuk és több más szavahihető ember különféle jelentéséből is ismerjük, mily illendőséggel, szépségben és alkalmassággal van felépítve a ti ispotályotok,[611] mekkora élelmiszerkészlettel van ellátva, jövedelmek sokaságával megadományozva és a betegek, szegények és {282} vándorok összegyűjtésére való végtelen sokaságú eszközökkel felszerelve. Ez királyi lelkünket arra indítja, hogy megkaphassuk pergamenen, festő mesterséggel leírva azt, hogyan áll az ispotály egyes részeiben, azaz szobáival, közös termeivel és hálótermeivel, és minden építményében. Ezért hűségeteket figyelmesen kérjük és biztatjuk, azt kérvén, hogy említett ispotályotokat, ahogyan fekszik és építve van, valamennyi részével és melléképületével, festessétek le valamelyik festőtökkel, és juttassátok el felségünkhöz különleges tetszésünk érdekében. Ebben mutassatok irántunk igen kedves jóakaratot, egyebekben stb.

Kelt Montecalvóban, 1414. május 17-én, magyarországi királyságunk 28., a rómainak pedig 4. évében.

(Giovanni GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, t. I, Firenze, 1839, XXVI. sz., 92)

III. Frigyes császár Strassburg tanácsához

1463. december 2.

Írtunk a hozzánk és a birodalomhoz hű és kedves Nikolaus szobrásznak,[612] és kértük, hogy némely szükségletünkben legyen a mi és császári udvarunk rendelkezésére. Kérünk tehát benneteket, hogy érdekünkben vele gondosan és hamarosan beszéljetek, hogy jó akarattal egyezzék bele, s ebben tegyetek hálásan tetszésünkre, s ezt mi is kegyesen éreztetni fogjuk veletek.

(MEIER, 62)

III. Frigyes császár Strassburg tanácsához

1467. június 5.

Miután korábban a nálatok lakó Nikolaus kőfaragót iderendeltük, hogy valamely sírkövet[613] faragjon nekünk, s ő erre valamennyi pénzt felvett, komolyan kívánjuk tőletek, hogy érjétek el vele, s azon legyetek, hogy haladéktalanul engedelmeskedjék, s vegyetek tőle bizonyosságot, hogy ezt a munkát igényünk szerint elvégzi, ahogy illik. Akkor neki szolgálatáért és munkájáért méltányosság szerint különös keggyel készek leszünk eleget tenni. Ebben cselekedjetek különös tetszésünkre!

(MEIER, 63)[606] 1097–1158; 1130–1157 között Stablo (Stavelot) apátja.

[607] Feltevések szerint azonos Godefroid de Huy (de Claire) mesterrel.

[608] Július 13-ig.

[609] Szeptember 17-ig.

[610] Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy ő is bekerüljön a jeles férfiak felsorolásába.

[611] A sienai Ospedale della Scala.

[612] Nikolaus Gerhaerts von Leyden.

[613] III. Frigyes síremlékének Wiener Neustadt-i készítéséről van szó. (A Nikolaus Gerhaerts által faragott fedőlapot utóbb állították fel, gazdagon díszített síremlékké kiegészítve mai helyén, a bécsi Stefanskirche déli kórusában.)