Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

13. fejezet - DOKUMENTATÍV FORRÁSOK

13. fejezet - DOKUMENTATÍV FORRÁSOK

{283}

INVENTÁRIUMOK

Prüfening, a bencés apátság kincstárának jegyzéke

1165

Az Úrnak ezeregyszázhatvanötödik évében. Abból a kincsből, amely Isten áldásából és kegyelméből Szent György vértanú tiszteletének szolgálatára rendeltetett, s amelyet az elhunyt és iránta hűséges, az Istennek kedves, szent emlékezetű Ottó püspöknek, kolostorunk alapítójának,[614] valamint tisztelendő Eribo[615] és Eberhard[616] kegyes apátoknak buzgalma szerzett, úgy találtatott, hogy ezek tartoznak sekrestyénkhez és könyvtárunkhoz. És ezt az emlékeztető könyvet az Úr színe előtt írtuk. Mindenekelőtt pedig a lelki vigasság és a szent áhítat öltözékeit göngyölítettük ki a többi kegyszerekkel együtt, azután összeszámláltuk könyvtárunk könyveit, amelyekben Isten a mi nem testi, hanem lelki fegyvereinket helyezte el.

Mindazok, amiket a templomban díszítenek, a következők: az oltár, a pap, a szolgálók,[617] a kórus iskolája, a templom körös-körül. Az oltár díszei edényekből és ruhákból állnak. Az oltár edényei a hordozható oltárok, ereklyetartó szekrények, keresztek, plenariumok,[618] kelyhek, szívócsövek,[619] misekannák és effélék. Van egy hordozható oltárunk arany-ezüst ötvözetből. Ereklyetartó szekrény van 5, ebből három elefántcsontból. Ezenfelül van egy elefántcsont pixis az eucharisztiával, melynek külső edénye ezüsttel van borítva. Van még az eucharisztiához való ezüsttányér,[620] továbbá zarándok-művű agyagedény;[621] ezeket nagycsütörtökön az Úr testének sírjánál állítjuk ki. Két arannyal és drágakövekkel burkolt kereszt, aranyozott nyéllel. Két plenarium. Két aranykehely, ezüstből 11. Szívócsövek: egy aranyból, egy aranyozott, kettő ezüstből. Két csodás művű ezüst misekanna. Ezenkívül két hétköznapi kereszt. Zászló[622] 7, 5 jobb, fehér, kristályokkal és koronggal, kettő közönséges.

{284} És most térjünk át az oltárruhákra, vagyis inkább tartozékaikra. Ez takarókból, terítőkből, corporalékból, áldozati kendőkből áll. Takarónk van 11. Ünnepi terítő 4, hétköznapi 20. Corporale van 26. Az áldozati kendők mellőzhetők.

Következnek a papi díszek. Ezeket a felsőkkel kezdjük, mintegy levetkőztetve a papot. Ebben a sorrendben előbb elvesszük tőle a missalét, majd a casulát, a stolát a manipulusszal együtt, a succingulust, a cingulust, az albát, a humeralét. Van 12 misekönyvünk azon az egy mindennapi missalén kívül, amely a főoltárhoz tartozik, és evangeliarium a lectionariummal, és az ünnepi collectariumon kívül vannak még kisebb könyveink, bennük a halotti misékkel, és megvan az áldások könyve[623] is. Van 12 casulánk is, ebből 8 aranyhímzésű. Aranyos és ezüstös stola 8, selyem 8, közönséges 12. Három aranyos és ezüstös succingulum. A cingulumokat elhagyom. Alba, szegélydísszel, öt. Aranyos humerale hat.

És most következzenek a szolgálók díszei. A szolgálók a diaconus, subdiaconus, gyertyahordozó. A diaconus sajátos dísze a dalmatica. A mindennapos kettőn kívül van hat dalmaticánk, az egyik arannyal hímzett. A subdiaconus sajátos díszei a subtilék és a manipulusok. A mindennapos kettőn kívül van 8 subtilénk. Manipulus selyemből hat, ezek között két finomabb aranyhímzésű, két manipulus aranyos. A gyertyahordozók sajátos díszei a füstölők és a gyertyatartók meg a kézre vizet öntő edények. Van két ezüstfüstölőnk és ezüst tömjéntartónk, egyéb van 4. Van aranyozott gyertyatartó 4, egyéb nyolc. Ezenkívül van 4 magas gyertyatartó sárgarézből. Kézre vizet öntő edény[624] van kettő, ezek közül egyik oroszlán formájú, amihez hozzá való tál tartozik.

Hátravan még a kórus iskolájának dísze. A kórus iskolájának díszecappákból, albákból, cingulusokból áll. Arannyal hímzett cappánk van 22. Az összes cappa 57. A fent említett, selyemcingulusokkal ellátott, öt albán kívül van ötvenhárom. Közönséges alba 67. Mindez együttvéve százhúsz.

A templomot körös-körül függönyök, dorsalék, kárpitok díszítik. Selyemfüggönyünk 13 van, nagyböjt idején kifüggesztésre való vászonfüggöny három. Jobb dorsalénk[625] van 5, egyéb 4. Padra való kárpit három van.

(A Glossarium Salomonis [1158] kötet elé kötött, miniatúrákkal díszített lapon, München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 13002, f. 5v: Mittelalterliche Schatzverzeichnisse, Erster Teil: Von der Zeit Karls des Grosen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, herausgegeben vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in Zusammenarbeit mit Bernhard BISCHOFF, München, 1967, 73. sz., 77 skk.)

{285}

Festmények XIV–XV. századi francia udvarok inventáriumaiban

V. Károly francia király inventáriumai

1379–1380

Melun kastélyában

1. 1908. sz. Továbbá egy festett fatábla, a Dauphin[626] úr címereivel.

2. 1995. sz. Továbbá egy nagyon régi tábla, aranyozott ezüsttel borítva, amelyen a mi Urunk van megfestve, fején domborművű diadémmal.

Saint-Germain-en-Laye kastélyában, a király dolgozószobájában [627]

3. 2019. sz. Továbbá egy másik, kétrészes fatábla, amelyen meg van festve a mi Urunk, Miasszonyunk, Szent János, Szent Katalin, Keresztelő Szent János és Magdolna.

4. 2020. sz. Továbbá egy másik, kétrészes fatábla, amelyen meg van festve egy Pieta és Miasszonyunk.

5. 2115. sz. Továbbá egy festett tábla Miasszonyunk Üdvözletével és születésével, Harcourt-címerekkel körülvéve.[628]

Ugyanott, a nagy kápolna alsó részén

6. 2140. sz. Továbbá egy félalakokkal festett tábla, közepén egy Pieta.

A párizsi Saint-Pol kastélyban, a király dolgozószobájában

7. 2199. sz. Továbbá egy festett fatábla, s egyik felén Miasszonyunk képe van, a másikon pedig Szent Ágnes képe.

Továbbá a szomszédos kis dolgozószobában

8. 2217. sz. Továbbá egy összecsukható, négyrészes fatábla, s az egyiken a király van, mellette a császár, az ő nagybátyja, János király, az atyja[629] és Edward, Anglia királya.[630]

9. 2218. sz. Továbbá egy másik kis, pergamenre festett tábla, vagyis egy feszület és több kép.

10. 2278. sz. Továbbá egy régi kép, amelyen Miasszonyunk képe van ábrázolva.

Ez van a Louvre dolgozószobájában

11. 2407. sz. Továbbá egy fatábla oromzatokkal, a Szenvedéstörténet jeleneteivel festve, négyrészes.

12. 2408. sz. Továbbá egy másik tábla, címerdísszel, Jeanne de Bourgogne királyné címereivel.[631]

{286} Ezek a vincennes-i királyi kápolna oratóriumában a lakótoronyban vannak

13. 2515. sz. Továbbá egy nagy, ötrészes festett tábla, s ezek Miasszonyunk életéből és a Szenvedéstörténetből valók.

14. 2516. sz. Továbbá egy tábla a falhoz támasztva, rajta Szent Péter és Szent Pál van.

Egyéb dolgok, amelyek a fenti oratórium közelében, a kápolnában vannak

15. 2626. sz. Továbbá egy négyrészes fatábla, Girard d’Orléans műve.

A király dolgozószobája a vincennes-i erdőben lévő toronyban, a nagy szoba közelében

16. 2759. sz. Továbbá egy festett, háromrészes fatábla, amelyen középen a koronázás van, az egyik oldalon az Angyali üdvözlet és a másik oldalon Szent Anna.

17. 2769. sz. Továbbá két kerek tábla fából, az egyiken a mi Urunk, amilyen a szenvedés után volt, s akit egy angyal támogat, a másik oldalon pedig Miasszonyunk, akit Szent János tart.

18. 2770. sz. Továbbá egy másik kerek tábla, a fent említetthez hasonló.

(J. TROESCHER, Burgundische Malerei, Berlin, 1966, 398 skk.)

János, Berry hercege inventáriumai

1401–1403

404. sz. Továbbá egy másik fatábla, amelyen régies festéssel Szent Pál félalakja van, kezében könyvet tartva, körben damaszcírozott művű arannyal körítve.

934. sz. Először is egy fatábla, amelyen a mi Urunk Pietája van festve, egyik oldalán egészen aranyborítással körbevéve, és a diadémjában van tizenegy balásrubin, három smaragd, harminc drágagyöngy, és körülötte több domború faragású angyal és alul két térdelő képmás, Uramról és Asszonyomról, és a keretén sok arany és domború faragású liliom van, aranyláncon függ; s a fent említett tábla hátoldalán Uram címerei vannak hímezve.

1068. sz. Továbbá egy oromzatosan készített, festett tábla, rajta egyik oldalán egy Keresztrefeszítés van, és a másikon Miasszonyunk képe, s ekörül több ereklye.

1413–1416

15. sz. Továbbá egy fatábla, ahol egyfelől egy Pieta van és másfelől a gyermekét tartó Miasszonyunk képe, s ezek feketével és fehérrel vannak festve.[632]

25. sz. Továbbá két fatábla, ahol a Veronika képe van.[633]

28. sz. Továbbá két másik tábla, ezüsttel borítva, az egyiken egy Keresztrefeszítés van és a másikon Miasszonyunknak képe, amint ölében tartja gyermekét, körülöttük több félalakos apostolkép festve és kis értékű kövekkel.

31. sz. Továbbá egy másik fatábla, amelyen régies módon festett kép van, és az említett kép egyik oldalán domborított, aranyozott ezüstlemezekkel van borítva.

{287} 34. sz. Továbbá egy négyrészes fatábla, amelyen négy, festett félalak van, vagyis Urunk Pieta ja, Miasszonyunk képe meg két kép Szent Péterről és Szent Pálról.

35. sz. Továbbá egy másik festett fatábla, amelyen a gyermekét és a másik kezében egy könyvet tartó Miasszonyunk képe van, s előtte egyik oldalon János király és Berry Uram van, s a másik oldalon egy püspök, pásztorbotját tartva, s maga előtt egy könyvet.

36. sz. Továbbá egy 7 részes fatábla oromzatokkal, festve, Szent Lőrinc úr életéből, a középső táblán pedig van egy Keresztrefeszítés, két oldalán Miasszonyunkkal és Szent Jánossal.

38. sz. Továbbá egy másik, kerek, kétrészes fatábla, egyiken a gyermekét szoptató Miasszonyunk képe van és kétfelől két angyal, s a másikon Szent János evangelista, amint tekercsére írja: Kezdetben volt stb., meg egy sas, amely az írószereit tartja.

49. sz. Továbbá egy másik négyszögletes tábla ábrázolásokkal, egyik oldalon Urunk a kereszten, és vele a két lator, a másikon pedig egy Megkoronázás.

52. sz. Továbbá egy másik, kétrészes festett tábla, amelyen több kis festett kép van és mindegyiken sok kis fából berakott kép, a kereten több címerből álló címerdísszel.

63. sz. Továbbá egy négyrészes, párokba kapcsolt fatábla, rajta az Angyali üdvözlet, Urunk születése és szenvedése és Miasszonyunk mennybevitele, valamennyi festve.

64. sz. Továbbá egy nagy fatábla, amelyen az alvó gyermekét karjában tartó Miasszonyunk képe van festve, s az említett kép fölött egy domborművű, aranyozott tabernákulum van, s előtte egy bársonyfüggöny.[634]

65. sz. Továbbá egy négyszögletű fatábla, ahol középen Miasszonyunk képe van, amint gyermekét tartja, akit két angyal koronáz meg, s az egyik oldalán Keresztelő Szent János képe, a másikon meg Szent János evangelista képe, és legfelül az Atyaisten képe sok kis angyaltól közrefogva, valamennyi arannyal festve, világos vörös alapon; és mindezeket a képeket egy nagy sík üvegdarab fedi, és az említett kép kerete barnás arannyal van festve, s ez úgy van készítve és borítva, ahogyan elmondtuk. Uram vásárolta káplánjától, Jehanin de Marromme-tól 1409 decemberében 20 arany écu áron.

75. sz. Továbbá egy egészen új, nagy fatábla, körülbelül egy öl hosszú, Urunk szenvedésének és több szentnek szenvedéséből vett, festett képekkel borítva, és 6 részből áll, amelyek aranyozott ezüstsarkakkal zárulnak. Az elhunyt Jean de Montagué volt, s felesége adta Uramnak 1409-ben, az említett újév alkalmából.

76. sz. Továbbá egy másik, régi, oromzatos, festett fatábla, festve, Urunk szenvedésével, 4 aranyozott rézsarokkal zárul, több fiáléval; ezt a táblát a ciprusi királynő adta Urunknak 1409-ben, az említett újév alkalmából.

77. sz. Továbbá egy négyszögletű fatábla, amelyen egy fájdalmas Miasszonyunk van, amint egy vérfoltos töviskoszorút tart, egészen festve; s az említett kép előtt zöld függöny van.

328. sz. Továbbá egy szép mosuszgolyó, amely középen kétfelé nyílik, s aranysarkokkal záródik, és ugyanilyen kis láncon függ, belül Jehannin d’Orléans {288} kezétől való képekkel festve, aki a fent említett módon csinált és foglalt golyót Uramnak 1408 decemberében adta.

335. sz. Továbbá egy szép ámbra- és mosuszgolyó, amely középen kétfelé nyílik és sarkokkal zárul, kis láncon függ, s ebben belül Urunk és Miasszonyunk képe van festve; ezt a golyót Robinet d’Estampes adta Urunknak újévi ajándékul, 1411. január elsején.

Hagyatéki leltár, 1416

1061. sz. Továbbá hét tábla, közülük több görög művű kép, és ugyanilyen művű aranyozott ezüstbe vannak foglalva, s mindegyik egy kis gyűrűn függ, elvitték 400 tours-i livres-ért.

1077. sz. Továbbá négy, hajtogatható, festett tábla, rajtuk élet után Károly király, a császár, János király és Edward, Anglia királyának arca,[635] elvitte augusztus 17-én Julien Simon, Albert du Molin és Herman Rainse 20 écuért, értéke 22 tours-i livre és 10 sous.

1266. sz. Továbbá egy kétrészes nagy festett tábla, egyiken a mi Urunk szenvedése és a másikon az Ítélet, és az egyik táblán van egy nő, aki selyemszövetet készít. Úgy mondják, hogy ezt egy bourges-i kápolnának adták.

(J. TROESCHER, Burgundische Malerei, Berlin, 1966, 397 skk.)[614] Ottó bambergi püspök (1100–1139).

[615] Eribo prüfeningi apát (1121–1162).

[616] Eberhard prüfeningi apát (1162–1170).

[617] Ministrans – de a ma használatosnál tágabb értelemben.

[618] Plenarium: lectionarium, rendszerint díszes (esetleg ötvösművű, nemesfém) kötéstáblával, amely gyakran ereklyéket is tartalmazott. Átvitt értelemben a tábla alakú ereklyetartó neve is.

[619] A korábbi középkorban a misekehelyhez tartozó, az eucharisztikus bor felszívására szolgáló, nemesfém csövek.

[620] Patena.

[621] Vagyis a Szentföldről származó, rendszerint kulacs vagy palack alakú, víz, olaj tárolására való ampulla.

[622] Tulajdonképp flabellum, nyeles, korong alakú legyező.

[623] Benedictionale.

[624] Aquamanile.

[625] A stallumok háttámláján alkalmazott textília.

[626] Azaz a trónörökös. V. Károly dauphin korából, 1364 előttről való.

[627] Estude du Roy: dolgozószoba, a könyvtár helye, az Itáliában ismert studiolo megfelelője.

[628] A király barátjának, VI. Jánosnak, Harcourt grófjának (†1388) címerei lehettek.

[629] II. (Jó) János király, 1350–1364.

[630] A négyrészes, összecsukható táblakép egy V. Károly és Jó János francia királyokat, IV. Károly császárt és III. Edward angol királyt ábrázoló portrésorozat.

[631] VI. (Valois) Fülöp felesége, V. Károly nagyanyja, †1348.

[632] Azaz grisaille-festésűek, mint gyakran a korai németalföldi táblaképek szobrokat, reliefet utánzó külső oldalai.

[633] A Veronika (s a Krisztusnak kendőjét nyújtó legendás jeruzsálemi nő, Veronika) neve a Krisztus arcának lenyomatát s így hiteles arcmását őrző római ereklyéből, a Vera icon-ból ered.

[634] A képeken alkalmazott függönyök szokása még sokáig tovább él a gyűjteményekben.

[635] Azonos az V. Károly gyűjteményében 8. sz. alatt említett portrésorozattal. (Vö. 285. l. és 630. jegyzet.)