Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

14. fejezet - FELIRATOK, SZIGNATÚRÁK

14. fejezet - FELIRATOK, SZIGNATÚRÁK

Tartalom

Regensburg, St. Emmeram, északi kapuzat, felirat Reginwart apát[724] Krisztus-reliefjének keretén [725]


Azt mondják, a kemény kő Krisztushoz nagyon illő;
Méltán állhat a képe kősziklába bevésve.[726]

Pisa, dóm

(lásd 37. sk. l.)

Pisa, dóm, felirat a párkányzat alatt

Amit ezer igás ökör alig tudott mozdítani, és amit tutajokkal alig lehetett a tengeren szállítani, azt a terhet, mikor Busketus látott neki, csodálkozott is ki-ki, tízfőnyi leánycsapat felemelte.[727]

León, San Isidoro

(lásd 38. l.)

Modena, székesegyház

(felirat a szentélyen: lásd 38. l.)

Modena, székesegyház, felirat a nyugati homlokzat reliefjén [728]


Míg a vidám ikrek meg a rák összetalálnak,
Június ídusa immár öt kis napnyira volt csak[729] 
Éve Igének egyetlenegy híján ezeregyszáz,
Melyben Szent Geminianus temploma lett alapítva.
Mekkora hír illet meg a szobrászok seregében,
Hirdeti már, Wiligelmus,[730] itt ragyogó faragásod. 

{325}

Liege, székesegyház, a keresztkút feliratai

fent, a szegélyen:

János a nép szívében az Úrnak késziti útját[731]

Mosdat, s arra mutat, aki bűnét mossa világnak.[732]

Fürdik, a Lélek alászáll; Atyját hallani: itt áll.

Azt Péter mossa és János emezt: hitnek a kútfeje ez.

a képmezőben:

Keresztelő János – vámosok[733]

Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét![734]

Keresztelő János

Én csak vízzel keresztellek benneteket, de nyomomba lép az erősebb.[735]

Atya – Szentlélek – Keresztelő János

Az Úr angyalai szolgálnak.[736]

Nekem van szükségem a te keresztségedre, s te jössz hozzám?[737]

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.[738]

Péter – Cornelius

A Szentlélek leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást.[739]

Ki vagyok én, hogy akadályt gördítsek az Isten útjába?[740]

Isten jobbja – János evangelista – Craton filozófus

Megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.[741]

az alsó szegélyen:

Pásztor alakját jelzi tizenkét ökre e kútnak.

Töltse be őt kegyelemmel úgy az apostoli élet,

mint ez a méltóság, ahogyan hulláma folyónak

élteti, tisztítván polgárait, Úr birodalmát.[742]

(Bruno REUDENBACH, Das Taufbecken des Reiner von Huy in Lüttich, Wiesbaden, 1984)

{326}

Ferrara, székesegyház

(lásd 39. l.)

Verona, San Zeno

(lásd 39. l.)

Eadwine-psalterium, Canterbury, 1150 k., a portré felirata [743]

EADWINE PORTRÉJA, PSALTERIUM, CANTERBURY, 1170 K. CAMBRIDGE, TRINITY COLLEGE, MS R. 17.1


Író: Írók közt vagyok első, már soha nem fog
rajtam az elmúlás, hírem hirdesse az írás.

Írás: Téged hirdet az írás, és vele képed,
Ó, Eadwin, ki a hírnévtől majd élhet örökké.
Éles eszét tanusítja a dísze ennek a könyvnek,
Ezt felajánlja neked, s vedd őt is, kegyes Isten. 

(Cambridge, Trinity College, MS R. 17.1 fol. 283v: Ornamenta Ecclesiae, I, 216 sk.)

{327}

Henry of Blois, winchesteri püspök, [744] beágyazott zománcos rézlap felirata, 1171 előtt

Az aranyat s a drágaköveket megelőzi a művészet,[745] s valamennyit a megrendelő. Henrik, aki él[746] az ércben, Istennek ad ajándékot. Őt, aki észben a múzsákkal egyenlő és ékesszólásban Marcust[747] felülmúlja, embereknek a hírneve, az égieknek az erkölcsei ajánlják.

(London, British Museum: Ornamenta Ecclesiae, I, Kat. B 10)

HENRY OF BLOIS, BEÁGYAZOTT ZOMÁNCOS RÉZLAP. LONDON, BRITISH MUSEUM (EVANS NYOMÁN)

Autun, St-Lazare

(lásd 39. l.)

Klosterneuburg, Ágoston-rendi prépostság, a „verduni oltár” felirata, 1181/1331


Ebben a műben látszik, együtt mennyire hangzik
az, mi sok érában szent. Lásd a világ elejét fent,
és a legalsó sorban törvényt, árnyba borultan,
míg a középső sorban szent kegyelem kora ott van.[748]  
Mit próféták hajdan, zengve homályos alakban
mondtak, lám, a teremtő szent Fiaként Lejövendő
{328} végbevivé tisztán, ama nagy romlást kijavítván,
melybe a kígyó csellel vitte be ősszüleinket.
Meggondolva, ha régen törvényt írtak a könyvben,
Kívülről a parancsok egyike sem cicomázott.
Nyilván, mert csak előkép, törvény vázlataképp,
melyet az isteni kegy másodszorra hozott meg.
Egyezerszáznyolcvan és még egy év vala akkor,
Werner, prépostnak hatodik,[749] jó szívvel amikor
Szent Szűz Mária, néked e nagy művet felajánlá,
míg anyagát Verdunből jött Miklós alakítá.
Krisztustól az ezerháromszázharmincegyedik évben
István prépost, syrendorfi nemes sarj[750] 
állíttatta e művet új táblákkal, arannyal,
áthozván a Kereszt-oltár képtáblasorából,
mely oda volt kapcsolva, s meghajlítva az ambón.[751]

(H. BUSCHHAUSEN, Der verduner Altar. Das Emailwerk des Nikolaus von Verdun im Stift Klosterneuburg, Wien, 1980)

Basel, Münster, az építkezés két vezetőjének alakját ábrázoló relief felirata, XII. sz. vége


Mennyei udvarban élő kőnek nevezik
ezt a kettőt, akik e templomot építik. 

(Ornamenta Ecclesiae, I, 266)

Madonna Borgo San Sepolcróból, a talapzat felirata, 1199


Az Úr 1198. évében, január havában.
Fénylik az anyja ölén bölcsessége Atyának.
Készült pedig e mű csodásan 
Péter apát úrnak korában,
Márton papnak munkájával,
Szolgálva szerelmes jámborsággal.

(Berlin, Staatliche Museen, Skulpturensammlung: Ornamenta Ecclesiae, I, 206 sk.)

{329}

Ardagger (Alsó-Ausztria), bencés apátság, Heinrich prépost felirata a kórus középső ablakán, 1224

Isten, ez épületért nyújts bűneimre gyógyírt!

(Ornamenta Ecclesiae, I, 123)

Namur, evangeliarium kötéstáblája, Hugo d’Oignies, 1228–1230

Kívül és belül írott könyv. Belül Hugó írta, kívül a kezével fáradozva. Imádkozzatok érette.


Krisztust más csak a szájával dicséri, de Hugó
fémet verve dalol, s művén fáradozik.

(Ferdinand COURTOY, Le trésor du prieuré d’Oignies aux sours de Notre-Dame a Namur et l’ouvre du frere Hugo, Bruxelles, 1953, 20)

Pisa, Battistero, szószék

(lásd 39. l.)

Párizs, Notre-Dame

(lásd 39. l.)

Reims, St-Nicaise

(lásd 40. l.)

Párizs, St-Germain-des-Prés

(lásd 40. l.)

Strassburg, Münster

(lásd 41. l.)

Reims, székesegyház

(lásd 41. sk. l.)

{330}

Amiens, székesegyház, a labirintus felirata, 1288

A kegyelem 1220. évében kezdték el ezt a munkát, a boldog emlékezetű Evrart püspök és Lajos, Franciaország királya,[752] a bölcs Fülöp[753] fia idején. Az építőmester név szerint Robert volt, a luzarches-i, utána Thomas mester volt, Cormont-ból, és őutána fia, Regnault mester, aki ide helyeztette ezt az írást, amikor a Megtestesüléstől 12 híján 1300 év volt.

Pisa, dóm, szószék, felirat a mellvéd alatti párkányon, 1311


Áldom a jó Istent, ami jó, ő alkota mindent,
És amaz embert adta, ezt aki jól kifaragta.
Mindez a tiszta alakzat mesteri kézre ha vallhat,
Formát nyert Jánostól, Miklósnak az árva fiától,[754] 
Háromszáztizenegy év túlhaladá az ezerjét,
Minden hűt és pártost, akkor már Pisa várost
Kormányozta a jó Montisfeltri Frederico,[755] 
S Nello Falconisra,[756] méltatván bizalomra,
Műhelye munkáját, s bízta e mű gondját.
Pisa városa szülte, János így örökölte
Készségét faragásban, párját nem leli másban.
Hogyha farag fában, kőben vagy fényes aranyban,
Rosszul nem is tudná alkotni, bárha akarná.
Szobrászok seregében áll nagy megbecsülésben,
Lett ez a mű keze által, változatos figurákkal,
Látván hogyha csodálod, majd te is ezt tanusítod.
Ily sok jót aki halmoz, Krisztus, légy kegyes ahhoz. Amen.

(Peleo BACCI, La ricostruzione del pergamo di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa, Milano–Roma, é. n., 50–51)

{331}

Francesco Petrarca, dedikáció Vergilius-kódexének frontispiciumán, 1343


Mantua Vergiliust, aki költött ily csoda verset,
Szülte Siena Simont, ügyes ujjal így aki festett.

Karlstejn, Szent Kereszt-kápolna, a falburkolatba 1365 körül beillesztett triptichon szignatúrája


Itt a mű, de ki szerzé? Tommaso da Modena festé,
úgy, ahogyan látod, s ahogyan Barisano fia[757] alkot.

{332}[724] 1049–1064.

[725] A trónoló Krisztus lábának zsámolya alatt, a félalakot ábrázoló médaillon körül a felirat: „Regenwardus apát csináltatta e művet.”

[726] A szöveg egyszerre utal az újtestamentumi szójátékra – Péterre, a kősziklára alapítja Krisztus az egyházat –, s ugyanakkor indokolja a még szokatlan kapuzatdíszítő kőreliefet is.

[727] A megörökítésre érdemesnek tartott teljesítmény nyilvánvalóan egy egyszerű gép: valószínűleg archimedesi csigasor.

[728] A relieftáblát két prófétaalak tartja: Enoch és Illés.

[729] Június 9.

[730] A mester reliefjeinek az Ottó-kori németországi művészettel feltételezhető kapcsolatain kívül nevének Itáliában szokatlan írásmódja is vezetett arra az újabb feltételezésre, hogy az Alpokon túlról érkezett Modenába.

[731] Vö. Mt 3,3; Mk 1,3; Lk 3,4.

[732] Jn 1,29.

[733] Lk 3,12.

[734] Lk 3,8.

[735] Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16.

[736] Mt 4,11; Mk 1,13.

[737] Mt 3,14.

[738] Mt 3,17.

[739] ApCsel 10,44.

[740] ApCsel 11,17.

[741] Mt 28,19.

[742] Zsolt 46(45),5.

[743] A canterburyi psalterium 1145–1150 körül készült, de az Eadwine-portrét utólag kötötték bele. Ezt a lapot stílusa alapján 1170 körülre datálhatjuk.

[744] 1129–1171.

[745] Ars auro […] prior: a művészi munka nagyrabecsülésének formulája.

[746] A proszkinészisz tartásában leboruló, kezében hordozható oltárt tartó és Henricus episcopus névfelirattal jelzett donátor ábrázolásának portré-igényére vall a szöveg.

[747] Marcus Tullius Cicerót.

[748] A tipológia három világkorszaka: a (mózesi) törvény előtti, a törvény alatti, a kegyelem alatti.

[749] 1168–1194.

[750] 1317–1335.

[751] Az átalakítás során az 1181-es zománcsorozatot kiegészítették, s az így kialakított „aranyoltár” szárnyainak külső oldalára képeket festettek. Ezek egyikén, a Keresztrefeszítésen, Stephan von Sierndorf prépost portréja is megtalálható. Az ötvösmű eredetileg kihasasodó mellvédet alkotott a Szent Kereszt-oltár fölötti szentélyrekesztő építményen (lettneren).

[752] VIII. Lajos francia király (1223–1226).

[753] II. Fülöp Ágost francia király (1180–1223).

[754] Giovanni Pisano, Niccolo fia.

[755] Federigo da Montefeltro.

[756] Nello (vagy Netto) di Falcone 1307-től a sienai dóm operariusa, 1315-ben mint az építőműhely pénztárosát említik.

[757] Tommaso da Modena apja, Barisano de’Barisani festő.