Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

20. fejezet - TÁRGYMUTATÓ

20. fejezet - TÁRGYMUTATÓ

a szövegekhez, az eredeti nyelvű kifejezések válogatott példáival

ablak (szimbolikája): 26

wyndow: 308

– felső (= gádorfal, l. ott)

– négyosztásos – wyndow of four lights: 308

– ablakok változatossága: 76

ablakosztó, kisebb – minor fosten: 318

ablakszint (= gádorfal, l. ott)

ábrák – figuren: 151

ábrázolás

pourtraicture: 287

protractiva (ars): 214

similitudo: 202

– csodálatos – mira species: 70

ábrázolni

– (festő mesterséggel leírni) – pictoris magisterio exarare: 282

– (hirdetni)– signare: 326

effigiare: 217

exprimere: 29

figurare: 217

insignire: 62

premonstrare: 251

representare: 203, 207

ábrázolt – quem designat: 202

ymaginatus: 223

ábrázolva – pourtracte: 285

ács

carpentarius: 245, 317, 318, 319, 320

charpentier: 276

structor, tektón: 185

ácsmesterség – ars lignaria: 159

carpenterie: 143

ágyúkészítő mester – Pixenmeister: 151

áhítat – affectus: 90

devotio: 90

ajtó 58

ostium: 191, 251, 262

– kétszárnyú – valvae (duae): 262

akol (kolostori közösségről) – ovile: 50, 55, 289

alabástrom – alebastre, alebatre: 321, 304, 305

alacsony – humilis: 46, 124

alak

figura: 62, 219, 295

– forma: 190, 325

species: 29

– homályos (prófétáké) – obscura figura: 327

– utánzó – forma imitatoria: 215

alakfaragás művészete – artificium figurarum: 171

alakítani (szobrot)

fabricare: 328

formare: 186, 233

alakjára – in figuram: 249

alakzat

– feura (= figura): 274

– figura: 330

alap

fundamentum (Zsolt 87,1): 27, 190, 253

– -ból kiindulni (tervezésnél) – us de grunde nemen: 138

alap (festményen) – champ: 287

alapfal – fundamentum: 94

alapítani

fondare: 269

fonder: 276

alapítás – fondation: 276

alapító urak – domini fundatores: 290

alapkő (1Kor 3,10–11): 27

– letétele: 269

alapozás

grounwerk: 308

li fondement: 129

alapozás – anyagi és lelki (1Kor 3,11): 113

alaprajz

grunt veste: 126

– kerek – rotundum scema: 250

alba: 284 , 293

áldozati kendő – offertorium: 284

alkalmasság – decentia: 281

alkalmatlanság – importunitas: 100

alkotó – artifex: 18

allegória: 24, 25, 26, 27, 28

– (ótestamentumi előképek) – allegoriae: 105

allegoria: 24, 105

similitudine: 273

állványok – alours: 322

alulról felfelé: 247

ab inferiori ad superiorem: 107

ambo: 58

– meghajlítva – amboni reflexa: 328

ámbragolyó – pomme d’ambre: 288

amitum: 156

ámulni – stupere: 300

anagógia: 24, 109

anagogikus módszer: 19, 21, 50, 247

anagogicus mos: 107

antik – antico: 167

anyag

materia: 42, 106, 215

materialia: 101

anyagi – materialis: 78

anyagiaktól a szellemiekre – de materialibus ad immaterialia: 107

apszis – absis: 114

aquamanile (a kézre vizet öntő edény) – vas manibus aquam fundens: 284

arany

– -betű: 93, 226

– -hímzés – aurifrisium: 209, 284

arány – kötelező – proportio debita: 22

aranyfüst

– (forintonként száz levél) – aurum (de c folis pro floreno): 305

papiers d’or: 323

– kettős, megerősített – papiers d’or double renforcié: 322

arányok – misure: 170

arányos – proportionatus: 22

arányosan – proportionaliter: 147

aranyozás – doreure: 304, 323

aranyozni (táblát) – dorer a plat: 323

aranyozó – ouvrier de dorer: 323

architectus: 185

arckép – effigies: 245

árny, a törvényé (sub lege korszak) – umbra legis: 327

árnyalat

– (a szivárvány színei) 81, 82, 84

mediocritas: 226

árnyalni (színeket) – incidere: 226, 227

árnyék

– (figura sötét része) – umbra: 81, 84

umbra: 30

árnyékszék – latrina: 53

artifex: alkotó, mester, mesterember

asztalos – Tischmacher: 300

asztalosmunka – lignamen: 306

áthelyezés (ereklyéé): 108

translatio: 252

áthelyezni, áthozni (ereklyét) – transferre: 258

atrium: 53

áttetsző – clarus: 227

áttört (csiszolt) munka – opus interrasile: 76

auditorium (kolostor része): 53

báj – gracia: 226

balga – stultus: 90

bálvány

idolum, ydolum (Lev 26,1): 192, 202

simulacrum: 218, 219

– a pogányoké – simulacra gentium (Zsolt 115[113b], 4, 8): 202

bálványimádás: 201, 232

idolatrare: 202

idolatria: 219

ydolatria: 167

– (bálványok szolgálata) – idolorum servitus: 91

bámulat (a művészeté) – stupor (artificii): 172

bámulatos

mirabilis: 38, 39

mirandus: 91

– munka – mirum opus: 91

– nagyságú – stupendae magnitudinis: 233

– -ra méltó – dignum admiratione: 55

barátkő – minch lapis: 318

barbárok, mértéktelenebbek (a mieinknél, karoling mesterek) – barbari et profusiores nostratibus: 106

bárd (= régi faragóeszköz) – secur: 121

bárdolatlan formájú – di grossa forma: 269

bárdolatlanság (bizánci) – rocezza de’Greci: 167

bársony

exameta: 58

examitum: 292

hexamitum: 156

samit: 126

bazilika: 42

basilica, regalis: 190

basilica: 55, 248

becses – pretiosus, preciosus: 185, 246

becsület – honor: 294

befejezettség – ad unguen: 42

befejezni (ívet; bezárni) – fermer: 135

bejárat – dore: 309

belátás – intuitus: 247

bélyeg (fémdomborításra) – sigillum: 88

bemutatás (ereklyéé) – revelatio: 255

benyomni (= fémet domborítani) – imprimere: 88

bér

lonne: 306

salaire: 297, 321, 323

salarium: 306

– heti – wochenloune: 306

berakás – crusta: 185

betűk, arany – litterae aureae: 93

bezárás (ívé) – clausura: 319

bíborszövet

császári – purpura imperialis: 292

bissus: 154, 186

boglár – bulla: 154

boldogság (8): 50

boltozástechnika: 115, 119, 145, 229

boltozat

fornix: 119, 250, 260, 265

testudo: 92

volta: 102, 104, 115

voussure: 41

welb: 229

– (baldachin) – ciborius: 73

– (fából) – absida lignea: 251

boltozatok

– bordásak, zárókővel – fornices arcuatae, clavatae: 121

– laposak (= borda nélküliek) – fornices planae: 121

boltozni – volvere: 263

boltozott

testudinatus: 124

vawthid: 309

transvolutum: 250

volses: 145

bolygók: 20

borda

kreüz pogen: 229

– bordák – pendants: 308

borítva – garnis: 286

bölcs – sage: 143

bölcsesség

– (a tervezőé) – prudentia: 34

– (az építkezés vezetőjéé) – sapientia: 271

– az Atyáé, az Anya ölében – in gremio matris fulget sapientia patris: 328

bővíteni – acroistre: 276

bővítés – crementum: 252

brokát – pallium: 79

bronzkapu: 58, 101, 269

buzgó – solers: 271

cappa: 284, 293

casula: 214, 284

céh

ars: 293, 295

mestier: 137

Zunft: 299

cella: 53, 92

cement (fémfinomítás mellékterméke) – cendrée: 303

cibórium

– (= boltozat, boltszakasz) – ciborium: 119

– (= diszkosz) – cyborium: 292

– (oltársátor) – ciborium: 52, 63

címerdíszes

armoié: 287

armoyez: 285

cindria (középső pillér): 73

cingulum, cingulus: 284

clamis: 154

colere – tisztelni (= kultusz) és földet művelni: 219

collectarium: 284

corona (csillár): 260, 263

corporale: 214, 284, 293

csarnok

– (Les Halles, Párizs) – halae: 162

– (mellékhajó) – porticus: 251

– (templom értelmében) – aula: 62, 102

– császári – aula imperialis: 54

– égi – aula celestis: 189

– templomé (hajó) – aula ecclesiae: 260

császár – imperator: 55

csat

ansula, haeftelin: 186

fibula: 154

csatorna, kis – parvum rin: 319

csatorna-pillér – rynfailer: 318

csiga – tornamentum: 118

csigalépcső

coclea: 250

coclear: 132

vis: 277

csillár – pharus: 64

csiszolás – depolitio: 90

csiszolni – polire: 254

csiszoló (drágakő-)

ouvrier polisseur: 321

politor: 112

csodák: 74

mirabilia: 69

csodálatos

mirabilis: 246

mirificus: 63

– módon – miro opere: 49

– munka

ars mirifica: 254

opus mirabile: 246

csodálkozik – stupet: 42

csodálni – mirari: 101, 281

csodás

mirificus: 47

– díszű – admirandae decoris: 42

– mű

mirum opus: 106, 210

opus mirificum: 271

– munka

mirificum opus: 111

mirum opus: 248

– művű és árú – di maravigliosa opera e costo: 269

– nagyság – mirabile quantitas: 109

csúcs (toronyé)

culmen: 250

pinna, pinnaculum: 260

csúcsívek – voltae acutae: 147

„Daedalus háza” (= labirintus): 37, 41, 35. jegyzet

dalmatica: 284

damaszcírozott művű – a ovrages de Damas: 286

damaszt

damas: 311

– crepdesin (= crepe de Chine) – damas cremesin: 313

deszkák (= sablonok, minták a kőfaragóknak) – Bredter: 152

diaconus: 284

diadalív, nagy ív – arcus magnus: 319

diamitum: 157

diapistin: 157

diarodon: 157

dicső – gloriosus: 117

dísz (illendő, méltó)

decor, decus: 24, 42, 190, 293

decoratio: 152

ornamentum: 90, 305

Zierunge: 315

– csavart – winten: 302

– házé – decor domus: 207

– könyvé –libri decus: 326

– külső – ornamenta exteriora: 108

– látható (vezet a láthatatlanhoz) – visibilis ornatus (movet ad invisibilem): 211

dísz és felszerelés

ornamenta et utensilia: 259

ornamenta: 94, 108, 214

díszére – ad decorem: 101

díszes

Cöstlich: 314

– forma – venusta forma: 90

díszít

distinguit: 76, 185

ornat: 192

díszíteni

adornare: 54

decorare: 37, 62, 91, 246, 263

exornare: 212

ornare: 156, 191, 225, 259

díszítés (ornamentika)

ornatus: 84, 98

– (ékesség) – venustas: 30, 185

– (templomé) – ornatus: 209

díszítmény – ornatus: 201

díszítve – ornatus: 152, 294

dísztárgy – ornamentum: 106

dolgozni

operare: 318

– operari: 132

ouvrer: 143

dolgozószoba – estude: 285

dóm

munster: 268

thum: 299

domborított (= trébelt) – ouvré: 287

dombormű

– (olyan mű, ami deszkából áll) – bossen […] an söliche werch was also von Dvilen waren: 300

anaglifo opere prominens: 251, 256

anaglipha: 37

anagliphum (anaglifum) opus: 106, 123

bossen: 299

erhabte Bilder: 313

panthema: 44

signa: 256

ymagenez elevées: 286

– („faragott képek”) – geschnitten pild: 316

– (a falból kiemelkedő faragványok) – sculpture prominentes de parietibus: 207

domborművű – enlevé: 285, 287

domború faragás – haute taille: 286

domborulat – rilievo: 169

dómépítő mester – Tumbmaister: 149

dormitorium: 94

dorsale: 207, 284

drágakövek – pierrerie: 286

ecset – pennello: 166

egyenlőség – aequalitas: 222

egyház

– (templomépület) – ecclesia: 24, 26, 30

– (Egyház)

Ecclesia, div cristenheit: 190

ecclesia, div kiriche: 190

ecclesia: 24, 26

– Egyház és templom – ecclesia: 55

– anyagi és lelki – ecclesia materialis, spiritualis: 212

– (= Isten sátra) – Ecclesia tabernaculum Dei: 187

egyházak (templomok) – ecclesiarum basilicae: 46

egymásra helyezni (színeket) – matatizare: 226

együgyű – simplex: 30, 91, 187, 209

ékes

decens: 258

decor, decus: 117

preciosus: 106

– (ékes változatosság) – venusta varietas: 57

ékesít

decorare: 33, 37, 52, 191

distinguere: 207, 211

– (kitüntet) – illustrat: 156

insignire: 207

ornare: 207

ékesítés – decus: 101

ékesített – decoratus: 93

ékesség

– (= liturgikus felszerelés) – ornatus: 201, 292

– (Isten házának díszítése iránti szeretet) dilectio decoris domus Dei (Zsolt 26,8): 107, 212

decor (Zsolt 26,8): 37, 77, 91, 246

decor, decus: 191, 207, 209

ornamenta: 185, 284

– (illő) – decentissimum ornamentum: 251

ornatus: 152, 211

venustas: 106

electrum– elektron (arany-ezüst ötvözet): 76, 283

elefántcsont: 283

– tábla – tabula eburnea: 58, 109

elegáns (udvari)

cortois: 143

urbanus: 114

elemek (4): 20, 187, 190, 247, 4. jegyzet

élénk eszű – solertis ingenii: 251

élet után – au vif: 288

eleven (majdnem lélegző) – pene spirans: 281

eleven kép: 155, 171, 232

– majdnem élő: 171

elevenség

– („Élő az élő, holt a holt”): 70, 243

– látszata – nisi spiritus vitae deesset: 171

elhelyezetlen (kő) – unversetzet: 138

elhelyezett (kő) – versetzet: 138

elhelyező (építkezésen) – locator: 319

elképzelni – ymaginari: 200

elkészítés – facon: 323

ellátás (kanonoki = prebenda) – cibus canonicalis: 132

elme

mens: 29

– élénk (építészé) – vivacitas ingenii: 118

elmélkedni – meditare, meditari: 75, 92

elménkbe befogadni – mente concipere: 200

elmésen

ingeniose: 284

maximo ingenio: 271

élő és holt látszata – pareano vivi e morti: 243

előállítás (dolgoké) – fabrica: 35

előcsarnok

porche: 309

porticus: 101, 233, 250, 255

előfalak – antemuralia: 160

előkép: 25, 328

forma: 202

praefiguratum: 187

– a kegyelemé – typus gratiae: 257

előtér

atrium: 255

vestibulum: 62

elrendezés

dispositio: 185

– geometriai – dispositio geometricalis: 250

elrendezni

disponere: 185, 272

disposer: 277

elrendező (tervező)

dispositor: 272

ordeneur: 277

elülső (nyugati) rész – anterior pars: 113

emberi test: 25, 27, 71, 148, 170, 195, 196, 197, 198, 199

emelet

estage: 144

flore: 309

emelni

– (épületet) – sublimare: 271

– (szobrot) – erigere: 232

construire: 152

erigere: 254

emlékezés: 203

recordatio: 29, 49, 219

emlékezet 207

memoria: 29

– megünneplése – celebranda memoria: 233

– történeteké – memoria rerum gestarum: 30

– történt dolgoké – memoria, recordatio rerum gestarum: 203

emlékezetbe idézni

ad memoriam revocare: 192, 207

in memoriam revocare: 191

emlékmű – memoria: 67

énekes (zsoltár-) – psalmista: 55

engesztelő áldozatok helye – propiciatorium: 191

epigramma: 37

epitáfium (= sírfelirat) – epitaphium: 268

építeni

bastir: 276

cementare: 253

construire: 250, 295

edificare: 250

hedificare: 152

structure famulari: 328

építés

architectonica ars: 35

constructio: 152, 185

constructio et hedificatio: 295

edificatio: 189

fabrica: 185, 254

– lelki – spiritualiter aedificare (Ef 2,19–22): 114

építésvezető – operarius: 133

építész

architecteur: 276

architectoriae artis peritus latomus: 123

architectus: 271

– bámulatos – edificator mirificus: 38, 253

– bölcs és tevékeny – architectus, sapiens et industrius: 272

– építészek (= mű elrendezői) – architecteurs (disposeurs de l’ouevre): 276

építészet

– (művészete) – architectoria ars: 271

– (mestersége) – architectoria ars: 123

építkezés (építőműhely)

fabbrica: 269

opera: 133

opus: 272

opus fabricae: 132

structura: 33, 36, 38, 253, 271

werk: 306

– felügyelője – rector: 133

– igazgatója – director fabrice: 319

– írnoka – clerke of the werke: 310

– jegyzője – notarius fabrice: 320

– vezetése – operis magisterium: 272

– vezetője – operarius operis: 295

építmény

fabrica: 190, 259

machina: 191

építő

artifex: 44

auctor: 253

faber: 185

építőmester

architector: 253

architectus: 55

Baumeister: 149

edificator: 38

magister operis: 272, 319

– maistre de louvrage: 330

maitre des ovrages: 41

Werckhmaister: 313

– bölcs – sapiens architectus (1Kor 3,10): 27, 32, 33

építőműhely

– (kolostori) – officina: 93

aedificium: 46, 52, 94, 95, 171, 185, 212, 233, 271, 272

bastimen: 276

Baw: 229

édifice: 276

fabrica: 147

fabrica: 32, 190

laborerium et opus: 152

machina: 254

opera: 271

opus: 248, 263, 271

structura: 233, 258, 328

épület (építkezés) – maconnage: 277

épületek (a kolostor együttese) – officinae: 53, 55

épületes – aedificat: 93

épülettest – body: 308

ereklyehordozó saroglya – feretrum cum reliquiis: 189

ereklyék – reliquiae: 25, 30, 91, 108, 114, 123, 191, 259, 277

ereklyetartó: 34, 54, 104

capsa: 191

chace: 277

phylacterium: 88, 208

scrinia sanctorum pignorum: 207

scrinium: 263

– szekrény

archa: 291

capsa: 283

scrinuium: 88, 189

– magasan lévő – entheca, editior: 258

– szekrényke – scriniolum: 88

– szelence – capsella: 88

– tábla – plenarium: 189

erény: 20, 78, 79, 107, 191, 207, 247, 274, 4. jegyzet

– (személyes) – virtu: 240, 270

erkély

balcones: 53

ballatoio: 162

statio, logie: 246

erődítés – fortificatio: 152

erődítmény: 115, 151

fortericium: 159

munitio: 160

– kicsi – munitiunculum: 159

érték – honor: 101

értékes – pretiosus: 93

érzékek: 90, 93, 216, 247

ész

ingenium: 38

mens: 101

– éles – ingenium: 326

eszközök

engiens: 143

– nehezek – difficilis paratus: 271

eszme – idea: 171

evangeliarium: 284

codex evangelicus: 209

Evangeliorum testi: 255

evangelium: 33

liber Evangelii: 189

evangelisták: 87

exerentesma: 284

fabábu – rumbula: 234

fából berakott – poins de marquetaure: 207

fabrica– építmény (a világé): 191

fal

– (szentélyrekesztő) – murus: 211

– murus: 263

– nagy – menia mira: 37

– (városfalak): 33

falak, árnyaltan színezettek – parietes umbrose colorati: 233

falazat – maceria: 258

faldistorium: 58

– Dagobert trónusa: 109

fáradság – labor: 254

faragás

– ars sculpture: 206

bild schiden: 302

caelatura: 93

sculptura: 37, 201, 207, 234

scultura: 330

– finom

sculptura subtilis: 121

subtilissima sculptura: 109

faragatlan – impolitus: 258

faragni

exsculpere: 39

hawen: 302

sculpere: 39, 112, 191, 254

faragott

geschnitten: 316

intagliato: 269

– kép – sculptile (Szám 20,4): 212, 202

sculptilia: 217

sculptilis imago: 202

– kő

free stone: 309

gehawen Steinwerck: 138

hewen ashler: 309

– munka – sculptile opus: 232

faragva

ergraben: 268

erhowen: 126

gehouwen: 266

faragvány

caelatura: 64

sculptile: 91

sculptura: 171, 219

faragványok

opus sculptile: 201

– változatosak – variae celaturae: 191

fehér (keresztény templomok) – bianchi: 167

fej: 25

– (szentély)

caput ecclesiae: 246, 263

caput: 49, 71, 91

coiffe: 42

– (műhelyé) – soprastante: 270

fejezet

capitellum: 114, 120, 263

caput: 250

chapetrel: 309

félalakok – demiz ymages: 285

felállítani (oltárt) – aufsetzen: 316

feldíszíteni (szobrászmunkát) – aufmachen: 314

felelősség (= garancia) – Werschafft: 316

felemelkedik – surgit: 101

felépíteni

construere: 281

make up: 308

felépítés (= épület függőleges vetülete) – montée: 144

felépítés

constructio: 49

– structura: 258

felesleges – superfluus: 94

felfelé vezetni (az elmét)– mentes ducere ab imis: 207

felfogni (méretet): 71

felirat

epitaphium: 102

soprascritto: 221

superscriptio: 30

tituli: 156

titulus: 109

fellelés (ereklyéé) – revelatio: 252

felmagasztalni – sublimare: 252

féloszlop – respound: 309

félpillér – semipilarius: 263

felrajzolni – aff legen: 229

felség, isteni – divina maiestas: 205

felső ablakok (= gádorfal, l. ott)

felső emelet (épület főpárkánya) – entaulemens: 145

felszerelés

ornamenta: 52

ornatus: 293

– egyházi – ornamenta ecclesiastica: 58

– (ékességek) – ornamenta ecclesiae: 212

feltaláló – inventor: 185

felújítani – innovare: 212

felügyelő

proveditore: 270

verweser: 306

felület (folt) – campus: 84

fenségesebb (az új) – augustior: 121

fény: 37

– (-re hozni a festészetet) – ritornata in luce: 167

– (festékkeverék) – lumina: 80

– (figura világos része) – lumina: 84

– (nimbusz) – lumen: 191

– (világítás) – lux: 101, 117, 190, 222

luce: 169

– új – lux nova: 102

– oly sok, hogy sérti a szemet – so vil des tages, daz lichte wart geletzet: 127

– (-forrás)

lumen: 62, 101, 208, 250

– (Joh. Scottusnál): 19

– (a fények atyja) – pater luminum (Augustinus): 18

fényárnyék – chiaro e scuro: 170

fényes (mert új)

in lucem clarescet ampliorem: 117

splendidus: 37

– drágakőből – uz edelm liecht gesteine: 125

fényesség – claritas: 222, 250

fénylik

mico: 102

– (fényes) – claret, claris: 102

fényűzés: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 213

festék: 80, 81, 225, 226, 227, 228, 116. jegyzet, 117. jegyzet, 118. jegyzet, 119. jegyzet, 120. jegyzet, 121. jegyzet, 122. jegyzet, 123. jegyzet, 124. jegyzet, 125. jegyzet, 126. jegyzet, 127. jegyzet, 128. jegyzet, 472. jegyzet

coleur: 321

– keverése – temperamentum: 80

festeni (ábrázolni)

depingere: 217

dipignere: 166

malen: 127

peindre: 323

pingere: 225, 226, 296, 305

festés

pictura: 185

– kiváló – egregia pictura: 263

festéstechnika: 80, 81, 82

festészet

dipintura: 270

pictura: 29, 36, 37

– ragyogó – pictura lucida: 33

– változatos: pictura varia: 33

festett – költött (szójáték) – pinxit – finxit: 321

festett kép – picta imago: 91

festmény

depictio: 91

pictura: 29, 93, 124, 191, 202, 207, 218, 233, 246

pittura: 166

– olvasása – legere: 29

– változatossága

picturae varietas: 284

picturarum varietas: 207

festmény (és írás) – pictura et scriptura: 200, 203

festő

peintre, paintre: 321, 323

– (udvari: „festője”) – pictor suus: 296

– (udvari: „festőnk és familiárisunk”) – pictor et familiaris noster: 284, 296

– (lat.!) pittor: 293

dipintore: 244

Maler: 313, 316

– pictor: 215, 246, 281

– kitűnő – pictor egregius: 300

festői szabadság: 169

– (Horatius, Ars poetica): 207

autorita (del pennello): 244

festve – gemalt: 268

feszület: 92, 93, 94, 104, 168, 191, 203, 217, 219, 233, 285, 317, 322, 440. jegyzet

fiále: 149

finial: 309

fillols: 287

fiol: 319

figura

– (= ábrázolt alak) – figura: 155, 169, 270

– (= illusztráció) – figura: 191

– (szobor) – figura: 269

– (szabadon álló szobor) – Figur: 314

figura: 171, 305

figurák köze – campus: 305

figurák,változatosak – variae figurae: 330

finom

subtilis: 121

– munka – subtile opus: 106

– művészet – attenuare artem: 155

finomítani (fémet) – affiner: 303

finomság – subtilitas: 37, 248

firniszelni

gefürneisst: 314

verniciare: 225

fizetés

gaigez: 321

salario: 270

– éves – salarium annuale: 320

fizetség – lon: 315

folyosó

via: 259

– (faljáratok) – vois: 144

– (kerengőben) – vois: 144

forma

forma: 22, 190, 247

– (anyaggal szemben) – forma: 42, 106

– (ábrázolási típus) – forme: 311

– (előírás) – forma ordinis: 94

– (építészeti elrendezés) – forma: 52, 248

– (geometriai) – scema: 48

– (mintakép) – forma: 215

– (öntőforma) – forma: 215

– (természeti mintakép) – forma: 35

– (terv) – forme: 276

– a művészeké – forme des artistes: 276

– a világé –forma mundi: 187

– emberi – forma humana: 203

– külső dolgoké – exteriorum rerum species: 202

– világossága – claritas formae: 191

formája szerint – secundum formam: 52

formák, különfélék – diversae formae: 91

formát követve – secundum formam: 187

formátlanság – deformitas: 59

fortély

astutia: 254

– fortéllyal – mit liste: 128

főbejárat – pricipalis ingressus: 113

főhajó (szentélyé) – chorus: 117

főív – fron pogen: 229

főkápolna (szentély) – cappella major: 124

főkapu – valvae principales: 113

földiektől az égi dolgokhoz – a terrenis ad celestia: 193

földrészek (3): 154

főoltár

altare magnum: 263

altare maius: 258, 265, 292

altare principale: 284

senior altare: 246

főtemplom (székesegyház)

chiesa maggiore: 269

pricipalis ecclesia: 245

főtorony, lakótorony – donjon: 284

francia módra – opere Francigeno: 123

francia vidékről (Ile-de-France) – e partibus Franciae: 123

frankok: 109, 111

– (= keresztesek): 107

frigyláda

archa (testimonii): 187

federis archa: 110

frigysátor – tabernaculum: 37, 78, 186, 187

függöny

cortina: 191, 207, 209, 292

courtine: 278, 287

velum: 284

– (vászon) – linea cortina: 246

fülke – loige: 322

fürdő: 54

füstölő – thuribulum: 87, 284

fűtőház – calefactorium: 53

gádorfal: 60

cler-story: 309

fenestrae superiores: 120, 263

galilea (előcsarnok) – galilea: 53, 55

geometria – iometrie: 143

gerenda

trabes: 260, 263

trabs: 246

gerendázat – laquearia: 207

gipsz (ablaktábla) – gipsum: 62

gipszkészítők – li plastriers: 135

gipszpárkány – urna gipsea: 57

gondnok (építkezésé) – pfleger: 306

görög módra – graeca peritia: 63

görög mű – ouvrage de Grece: 288

görögök: 76, 107, 202

– (bizánciak) – greci: 167

– (ókoriak) – Graeci: 185, 214

grisaille (feketével és fehérrel festve) – faiz de noir et de blanc: 286

gyámkő – krakstein: 319

gyertya

candela: 189

cerea: 253

tortitium vel cereus: 295

gyertyahordozó – ceroferarius: 284

gyertyatartó (Jel 1,12): 50

candelabrum: 91, 106, 111, 208, 284

gyönyör (érzéki) – sensuum oblectamenta: 93

gyönyörködik – delector: 91

gyönyörködtetni (a szemet) – dilettar gli occhi: 166

gyönyörű mű – praeclarum opus: 262

habarcs

cementum: 258, 320

– (szimbolikája = szeretet): 26, 37, 190

habarcskészítők: 36

li morteliers: 135

hadi gépezet – engin: 130

hadijel – signum: 189

hadiköpeny – paludamentum: 154

hajlék – tabernaculum: 218

hajó: 27

media testudo quam dicunt navim: 103

medium: 102

navis (Zsolt 107,23): 27

navis: 190, 207, 260, 262

– (vagy csarnok) – navis vel aula: 260

haldokló ábrázolása: 70

hálószoba – thalamus: 95

hálóterem – dormitorium: 53

harang: 93, 94, 189, 192, 193

harangláb – campanile: 124

harangtorony – campanile: 132, 269

hasonlít

geleich: 334

similis: 191

– (képmás) – gelich: 268

– (másolat) – similis: 222

consimilis: 49

similis: 202

hasonlóan (domborműhöz) – ad instar (anagliphi operis): 123

hasonlóság

simile: 166

similitudo: 191, 215, 222

hasonlóságára – ad similitudinem: 48

hasonmás – similitudo: 190, 202, 218, 219

használat – usage: 276

hasznára – ad utilitatem: 101

hasznos

Nuczperlich: 316

utilis: 215

hasznosság

utilitas: 93

– gyakorlati szükség – necessarius usus: 93

haszon – utilitas: 152

háttámla – dorsale: 58

háttér – Ruckwendt: 317

ház

domus: 95, 124, 201

hostel: 276

ház, első része – anterior domus: 187

helyes mérték – rechter mass: 149

helyreállítani – reparare: 118

heveder – scheichd pogen: 229

híd: 38

hímzés: 186

brodeure: 286

– arany- – aurifrigium: 93

hímzett, arannyal – aurifrigiatus: 284

hír (név) – laus, fama: 326

hír illeti meg – dignus onore: 330

híres – clarus: 38

hírnév mint örök élet forrása – praedicat fama per secula vivum: 326

historikus jelentés (= betű szerinti): 23

hitelesség – honor veritatis: 108

hiúság – vanitas: 91, 95

homályos (mert régi) – subobscurus: 117

homlokzat

– (pillér homloka) – facies: 295

frons: 101

faccia: 269

hónapképek: 73

hozzáértő – expertus: 293

hozzálátni (munkához) – operi intendere: 272

hullámozni (festésben) – undare: 226

humerale: 284

hű (kép) – expresse: 232

ikon – icona: 207

ikonosztászisz: 63

illendő módon

decentissime: 108

– (ahogyan illik, tisztelettel) – prout decet, honorifice: 292

decenter: 121

– decenti opere: 258

digniter: 258

ut decet: 295

illendőség

decor, decus: 185

decorositas: 281

illik – decet: 55, 152, 219

illő

condecens: 205

decens: 259

illuminálni

illuminare: 226

– (a lelket megvilágítani) – illuminare (animos): 19

imádni – adorare: 29, 30, 67, 92, 189, 191, 207, 218

imádság háza – domus orationis: 249

irányítás (építkezésé) – maisterschaft: 306

írás és kép: 106

scriptura – pictura: 326

írástekercs – rotulus: 205

írni (annyi mint lerajzolni és rajzolni) – scribere est protrahere atque designare: 215

irodalom – litterae: 215

írótábla – tabella: 29

ív

arcus: 102, 119, 249, 263, 265

– (boltozat) – arche: 135

– festése 82

– kő – arcus lapideus: 251

– középső (hevederív?, árkádív?) – arcus mediuus: 115

ívek

arches: 309

– felsők (= homlokívek?) – arcus superiores: 115

– főívek (= bordák?) – arcus principales: 115

íves alaprajz – circinatio: 265

járat

– (fal-, triforium) – via: 263

– (falban) – via: 263

jártas – peritus: 271

jártasság – peritia: 249, 271

javítás – perfectio: 152

jel

nota: 219

zaichen: 195

jel(kép) – significans: 219

jelenet

ystoire: 322

ystoriez: 285

jelentés

significatio: 204

significatum: 219

jelezni (= jelképezni)

bedaut: 195

bezaichen: 195

designare: 207

notare: 325

jelképes alakban – figurative: 205

jelölni

designare: 205

signare: 219

jelvény (deviza) – librey: 302

jelvények – insignia: 206

Jeruzsálem, mennyei: 27

– (a nagy királynak városa – civitas Regis magni, Zsolt 48,3): 115

caelestis Hierusalem: 37, 48, 88, 187, 192, 233

jó (és szép) – bonum et pulchrum: 19, 191

jól formált – bene formatus: 234

kamarás – varlet de chambre: 321

kancellária – Kantzelien: 315

kandeláber – candelabrum: 191, 208

kapocs – uncina, kraepfelin: 186

kápolna

– (ereklyekincs; a pápáé) – capella: 105

– (kincstár): 302

capella: 190, 234, 264, 284, 318

chapelle: 276, 321

oratorium: 53, 94, 101, 114, 249, 259, 260

– magasan fekvő (a mennyre emlékeztet): 100

– (Palermo, Cappella palatina): 157

Kápolna – saincte chapelle (Párizs): 277

kápolnák – capeles: 144

kápolnakoszorú – in circuitu oratoriorum incrementum: 114

kappacappa: 284

káptalan 93, 94, 124, 132, 137, 138

káptalanterem – capitulum: 53, 57

kapu: 25, 53, 54

– (egynyílású) – porta: 101

hostium (déli: Suthdure): 259

ianua: 101

ostium: 101

porta: 101, 190, 191, 250, 251

portail: 41

portaus: 129

porte: 276

valvae: 101

– szimbolikája: Zsolt 24,9: 190

kárpit (a frigysátorban és a templomban)

–(templomé) – velum: 26, 186, 211

aulea: 207

cortina, ruclachen: 186

cortina: 53, 292

tapetia: 93

tapetium: 284

kastélyok – chasteauls: 276

katedra

– érseki – cathedra archiepiscopi: 264

– patriarchai – cathedra patriarchatus: 263

– püspöki – cathedra pontificalis: 259

kedvtelésből (a dilettantizmus ellen) – per passiones: 147

kegyszerek – utensilia: 283

kehely – calix: 33, 86, 94, 112, 212, 283

keletelés: 26, 190

kelmék (oltárra)

pallia: 93, 191, 262

vestes: 191

– jelesek – pallia insignia: 256

kép

– (alak) – imago: 209

– (dombormű) – ymago (in superficie): 290

– (faszobor) – imago: 234

– (mint mintakép) – imago: 222

– (= szobor) – ycona, icona: 123, 300

– (szobor) – imago: 171

– (szobor) – ymage, image: 302, 304

bild: 167, 313

effigies: 202, 208, 219

imaginatio: 190

imago seu yconia: 202

imago, ymago: 30, 84, 91, 94, 155, 191, 201, 202, 207, 219, 221, 222, 232, 246, 263, 290, 305, 324

– picta figura: 326

similitudine: 243

tabella: 29

tableau: 285

tabula: 106

ycona: 207

ymage: 285

ymago picta in tabula vel muro: 295

– és hasonmás (Istené): 75

– hasonló – bild […] einem manne so gelich: 267

– képmás – imago: 23, 190

– koholt – ficta imago: 202

– pontos – inago expressa: 191

– szinte eleven

imago quasi viva: 44

pictura quodammodo viva: 47

ymagenez: 303

képére

ad figuram: 27

– ad imaginem: 281

– alkotni – effigiare: 232

képfaragó – bildesnyder: 298

képmás (érmén)

effigies: 281

imago: 29

simulacrum: 154

ymaige: 303

képzelet – fantasia: 169

képzett – doctus: 38

kerek

– (= plasztikus): 82

– ívek (félkörívek) – voltae retondae: 147

kerengő: 89

cloistre: 321, 323

claustrum: 52, 57, 91, 95, 194, 262

cloister: 309

– (kolostorudvar) – clostre: 144

kereszt: 34

– (körmeneti) – crux: 189, 207, 255, 263, 283, 292

– (oltár-) – crux: 191, 262

croix: 323

– alakra – ad instar crucis: 250

– formára – in modum crucis: 194

kereszthajó

croxiera: 147

cruces: 119, 262

crux: 25, 260, 263

– (szárai) – cruces collaterales: 102

– szárai (karjai) – alae: 25

készíteni

– (több részes tárgyat, pl. üvegablakot) – componere: 83, 111

fabricare: 209

készlet – apparatus: 254

keverék (festék)

distemperatura: 226

mixtio: 227

keverni (festéket)

componere: 226

distemperare: 225

kéz, mesteré

sculpsere Johannis arte manus: 330

manus docta: 39

– (kezek, gyorsak és kitűnők) – alacres et illustres manus: 280

kézi munka

operatio manuum (Ef 4,8): 37

operazione di mano: 169

kézműves – faber: 272

kézművesek – ovriez: 303

kézügyesség – exercite de la main: 275

kiadás – sumptus: 272

kiemelni (fényt felrakni) – matizare: 226

kiengesztelés kamrája (szentély) – propitiationis camera: 102

kiépíttetni – exstruere: 271

kifaragni – exsculpere: 217

kifejez

exprimere: 29, 208

– (ábrázol) – exprimere: 202

kifejtés, magyarázat – expositio: 23

kifestés – pictura: 284

kijavíttatni – amender: 276

kikalapálni – percutere: 86

kimérni (kőfaragó munkát) – us massen: 138

kimunkálni – fabricare: 217

kincs: 113

kleinet: 334

– (= kincstárak, konstantinápolyiak) – gazae Constantinopolitanae: 100

kiszerkeszteni – aüs zirckel(e)n: 229

kitölt (foltot festékkel) – implere: 80

kitűnő – praecipuus: 271

kiváló

– (épület) – egregius: 271

– férfiak – viri illustres: 281

– munka – elegans opus: 249

kiválóság (mesterségbeli) – bonta: 270

kíváncsi – curiosus: 37, 91

kíváncsiság

concupiscentia: 93

curiositas: 92

kivésve – gehawen: 334

kivitelező – vssrichter: 306

kocsikultusz: 59, 114, 116, 216. jegyzet

kódex – codex: 33, 58, 92, 207

kohol– fingit (szójátékként a pingit mellett): 29

kolostor

claustrum: 47, 194, 259

coenobium: 259, 290

domus: 234

monastere: 323

monasterium: 190, 289

konvent – conventus: 124, 290

konyha – coquina: 53

kor (három) – tempus: ante legem – sub lege – sub gratia): 211, 212

korlát (szentély-) – cancelli: 192

kormányzó (építőműhelyé) – gubernator: 152

korona: 54, 112

– (= nimbusz) – corona: 206

– (az örökkévalóságé): 191

– (csillár) – corona: 33, 64, 91, 192

– (párkány) – corona: 246

– módjára – in modum corone: 250

kórus: 104

– (zsolozsma) – chorus: 37

– énekeseké – chorus cantorum: 259

– iskolája – schola chori: 284

– (épületrész)

Chor: 299

chorus: 54, 117, 192, 207, 211, 262, 263

– cuer: 323

ko(h)r: 229

quire: 308

– (a szerzeteseké)

chorus fratrum: 109

chorus monachorum: 263

chorus psallentium: 190, 260

chorus stallatum: 190

– homlokzata – chori frons: 207

– körüljárója – circuitus chori: 209

– alsó, felső – chorus, inferior, superior: 293

koszorú

– (fejezet) – corona: 250

– (szentélykörüljáró)

corona: 73

laurea: 71

kovács – faber: 319

kovácsmesterség – fabrilis ars: 35

kovácsolt munka – opus ductile: 76

lapis: 258

– (szimbolikus értelme): 26

– élő – lapis vivus: 32, 328

– faragott – secti lapides: 123

– kemény – petra stabilis: 324

kőburkolás – ars quadrataria: 62

kőfaragás – ars lapidum: 39

kőfaragó

free-mason: 308, 310

lapicida: 74, 318

lathomus: 39

latomus: 123

macon: 276

sculptor: 112, 118

Stainmecz: 313

stain metzel: 302

stainmezel: 306

Steinmecz: 151

– mesterek – didascali lapicidae: 74

– módra – nach steinmeczischer art: 149

– munka (= építészeti formák)

uevre de machenerie: 303

Steinwerk: 137, 138

stein werk: 315

kőfaragó, bölcs – kluoger steinmetze: 266

kőfaragók doktora – doctor latomorum: 40

kőfaragómesterek (a területi páholy vezetői) – master-masons of the contre: 310

kőfaragó munkák szerkesztése – ausgezogenes steinwerck (auszognes Steinwerkh): 149

kőfaragó páholy – hutta lapicide: 318

költői szabadság: 169

– (Horatius, Ars poetica): 207

autorita (della penna): 244

költség, ár – sumptus: 101

költséges – sumptuosus: 91, 211

kőmetsző munka – opus sculptoris: 218

kőműves

caementarius, cementarius: 37, 113, 123, 132, 185, 272

macon: 129, 135

murator: 319

murer: 306

rogh setter: 310

kőművesmunka

cementarium opus: 271

coementaria ars: 36

maconnerie: 143

könyöklő – sole: 308

könyv

liber: 205, 284

– (hasonlat) liber: 23

könyvírás, igazmondó – veridica libri scriptura: 233

könyvtábla: 88

plenarium: 207

könyvtár – armaria: 283

kör alak, szimbolikája: 191

kőréteg, felső – abrister leger: 229

körívben – ad circinum: 263

körmenet: 101, 291

processio: 33, 53, 122, 187, 192, 255

processione: 165

körüljáró

– (a falak tetején) – deambulatorium: 250

– (szentély-)

circuitus: 263

ambitus: 250

körvonal – tractus: 83

kőszállító – vector lapidum: 318

kőszikla – saxum: 26, 190, 324

kőszoborfaragó – tailleur de ymaiges de pierre: 321

kötél (mint a tervezés eszköze) – funiculus: 55

kőtörő – lathomus: 113

kövek

– élők – lapides vivi: 32, 187

– különféle színűek – diversorum lapidum varietas: 62

közép (templomé) – medium monasterii: 50

középszerű – mediocris: 46, 124

kripta: 24

cripta vel confessio: 258

cripta, cruft: 191

cripta: 102, 114, 249, 263

crypta: 250

grüfte: 129

kristály: 112, 127, 263, 283

kupa – cup: 302

kupola

cugul: 132

tiburium: 147, 148

küldeni – mandare: 271

különcség – curiositas: 93, 95, 124, 238

különleges – curiosus: 211

különlegességek – curiositates: 36

különösség – curiositas: 124

kváder

quadrum: 318

des quarriaus tailléis: 129

láb, öreg (= nagy) – alt schuch: 229

lábazat – groundtable-stones: 308

labirintus: 37, 41

láda

arca: 110

coffre: 322

– nagy, ezüst (ereklyéknek) – capsa magna argentea: 292

lámpás – lumen: 189

lángész – ingenium: 37

laparany, aranyfüst

pannyr golt: 317

perniertes gold: 314

lapos megmunkálás – opus planum: 121

latin világ – magistra latinitas: 62

látszat: a mű a természet műve – paresse […] generata (da essa = natura): 166

látvány (mint érv): 62

visio (hatásosabb, mint a beszéd: dictio): 262

lavabo (mosdómedence) – lavatoris: 309

leckék könyve (lectionarium)

epistolarium: 58

– lectionarium: 284

lefesteni

depingere: 281

– (= ábrázolni) – depingere: 203, 207

legény – knecht: 315

lélegezni (mintha élne) – spirare ac vivere: 44

lélegzet – spiritus vitae: 171

lélegző – animata fere figura: 62

lélek, elkalandozása – animi vagatio: 75

lelemény – ingenium: 248

leleményes – ingeniosus: 272

lelki – spiritualis: 55, 91

lemezek – fueilles: 286

lényeg – essentia: 190

lenyomat (kép) – expressa imago: 222

lépcső – scala: 295

lepel

velamen: 207, 209

– böjti – velum quadragesimale: 26, 210

– levétele – revelatio: 208

– (oltároké) – linteamina: 93

leplezni – velare: 209

lerajzolás (mintakép után)

portraiture: 143

fisieren: 229

protrahere: 215

ritraeva: 167

– (másolva) – portrais: 143

létesülni – fieri: 152

lombardok – lombardi: 132

magasba emelkedés – in altum provehi: 29

magasság, helyes – rechte hoch: 229

maiestas Domini

– az Úr fensége: 77, 88, 148, 203, 217, 263, 292

– (az Úr a dicsőség trónusán) – in sede majestatis: 73

manipulus: 284

márvány: 147

– -faragó mester – marmorarius: 171

– faragottak – marmora insignia: 254

– különféle színűek – diversorum colorum marmora: 59

marmor: 185

merbelstein: 266

– -oszlop – columna marmorea: 52

– -padló, változatos – pavimentum diversorum marmorum: 58

– vörös – roter marbelstain: 302

márványozni – marbrire: 225

mechanikai művészet: 35, 36

mechanic(i)a facultas: 169

– (= munkás dolgok) – causes ouvrables: 275

mécses

lampas: 253

lucerna: 192

megállapodás – abred: 316

megcsodálni – miror: 92

megdöbbenés (látvány hatására) – compunctio: 29, 79, 91

megegyezés – tadinge: 306

megfelel (az ábrázoltnak) – representat: 223

meghúzni (körvonalat, előkép nyomán, pl. üvegen át) – pertrahere: 83

megindítani (lelket) – movere: 207

megmunkálás, különféle – diversa opera: 71

megrendelő– autor: 327

megszentelt kövek – sacrati lapides: 114

megújítani

renovare: 248, 252

rinnovare: 269

megújítás – innovatio: 252

megvilágítani

clarifico: 247

illuminare: 186

– (lelket) – illuminare (animos): 191

inlustrare: 249

megvilágosítás – illustratio: 222

mellékhajó

abseytte, absit: 229, 268

acaintes: 145

aisles: 308

ala: 103, 114, 259, 263

latus: 250

mellkép (= mellszobor) – prustpild: 316

mellvéd

– (= szentélyrekesztő) – peribolus: 210

bracieres: 304

glender: 319

– táblák sora – tabulatus: 328

mellvédpillér – feiler in glender: 319

méltán – apte: 324

méltó – convenit: 101

méltóság – dignita: 167

mennyezet

– (= baldachin) – celum: 291

caelatura: 92

celatura: 207

coelum: 263

laquear, himelzes: 191

laquear: 79

méret

mensura: 55

quantitas: 47

mérték

dimensio: 18

mensura: 48, 147

numerus: 18

– egyenlő (terv értelmében) – aequa mensura: 272

– kis – junger mastab: 229

– mértékére (az emberi testnek) – ad staturam humani corporis: 190

mester

magister: 38, 111, 133, 152, 248, 293

maister: 306, 308

maistre: 303

– (= építőmester) – magister: 38

– legfőbb – il piu sovrano maestro: 270

– (keze) – manus artificis: 155

– (udvari) – son ouvrier: 321

artifex: 35, 106, 284

magister operum: 37

operarius: 114

ouvrier: 321

– „a (szabad?, festő-?) művészet mesterei” – magistri artis: 300

– bölcs – weisse werck leut: 334

– első és fő – primus et maximus operis artifex: 254

– finom – artifex subtilissimus: 118

– fő (a használó) – principal maistre: 276

– jó – artifex peritus: 105

– tudós – artifex gnarus: 39

mesterek – werkliutt: 139

mesterember

artifex: 91, 118, 185, 215

magister: 32

operarius: 103

opifex: 272

Werckhmann: 314

werckman: 302

– bölcsessége – artificis sapientia: 18

– csodálatos – artifex mirabilis: 38, 253

– munkája – opus artificis: 35

mesteri

artificiosus: 49, 284

– (mű) – artificiosum (opus): 26, 248

kunsterich: 267

mesterség

ars: 33, 35, 54, 91, 134, 280

artificium: 62, 202

craft: 308

Handwerk: 137

Hantwerkh: 151

mestier: 135, 321

– (festészet) – arte: 246

– (lelemény) – force: 143

– nagyobb – werklicher: 299

mesterségbeli (= szabályos) – werklich: 151

mesterségek, különfélék – diversorum operum magisteria: 248

mikrokozmosz: 20

minta – (= forma, ablaké) – forme: 143

mintaív, elhelyező ív – stelbok: 319

mintájára

ad exemplar: 50

ad formulam: 281

ad instar: 50

exemplo: 210

in similitudinem: 49

iuxta similitudinem: 218

mintakép: 48, 49, 50, 151, 218, 222, 281

exemplar: 215

mintázni – formare: 270

mintázott munka – fictile opus: 232

mintázva – figuré: 311

misekanna – ampulla: 283

miseruha – planeta: 58

missale: 284

mitológiai lények: 30, 91, 169

mód (alaprajz) – schema: 55

modern, mai – hodiernus: 171

módjára

ad instar: 258

in modum: 47

modor, görög – maniera greca: 168

monasterium: 190

monostor

monasterium, munster: 43, 194

– (az egész kolostor) – monasterium: 53, 57

– (szerzetesi templom) – monasterium: 32, 46, 47, 49, 55, 93, 190, 194, 272

monstrancia: 290

mosuszgolyó – pomme de must: 288

mozaik

musivum opus: 33, 42, 43, 157

musivum: 101

mozaikművészet – ars musiaria: 62

mozdulat – atto: 270

mozsár – mortier: 136

munka

– (építkezés) – opus: 272

– (épület) – opus: 102

– (felülmúlta az anyagot) – materiam superabat opus (Ovidius): 106

arbeit: 316

laborerium: 293, 305

lavorio: 269

oeuvre: 276

oevre: 303

operare: 280

opus: 32, 44, 57, 100, 102, 113, 114, 117, 133, 254, 280

werch: 316

Werkh: 314

– emberi – humanus labor: 68

– (építőműhely) – laborerium vel fabrica: 152

– fáradsága – operis labor: 101

– újfajta – operis novitas: 271

munkadarab (kőfaragás) – possen: 229

munkálkodni – desudare: 100

munkás

collaborans: 246

operans: 113

ouvrier: 297, 321

workemen: 310

opus: 38, 42, 300, 328, 330

werck: 302, 316

– (-alkotás) – opus

– (= kőfaragó munka) – werch: 229

– (egy együttes) – opus: 58

– (építkezés) – opus: 38, 118

– (épület) – opus: 253

– (kivitel) – opus: 234

opera: 168

– csodálatos – opus mirum: 32

– csodás – opus mirabile: 328

– dicső – opus gloriosum: 41

– emberi – opus hominum: 68

– emberi kezeké – opus manuum hominum (Zsolt 115[113b], 187, 190): 202

– jeles – opus insigne: 39

– szép – opus pulcherrimum: 33

műhely (építőműhely)

officina: 284

opera: 119

opus: 132

műhöz – ad opus: 271

Münstermonasterium: 233

művek (munkák), különbözőek – diversa opera: 79

műveletlen – ydeota: 201

műves – operosus: 328

művész

artifex: 42, 207

– bölcs – sage artiste: 276

– jó – drois artiste: 275

művészet

ars: 147, 280

arte: 167

artificium: 37, 171

Khunst: 151

– a (7) szabad: 35

– szabad – ars: 143

– szabad – liberalis ars: 215

– (felülmúlja a természetet) – naturam ars superat: 95, 171

– (festészet) – arte: 167

– vége – (finita che fu) l’arte: 167

– (előbbrevaló, mint az arany) – Ars auro gemmisq(ue) prior: 327

– hasonlíthatatlan (vele más nem versenghet) – ars vix comparabilis: 257

– mechanikai

ars mechanica: 33, 247

artes mechanicae: 35

művészi, mesteri – künstlich: 151

nagyszerűség – magnificentia: 271

napidíj – Tagelon: 138

négyesség – quaternitas: 247

négyszögletes

droite quarréure: 129

quarret: 207

quadro: 269

– kövek (= kváderek)

quadrati lapides: 250

quadri lapides: 250, 251

négyzet (arányszerkesztés kezdete) – reis zwo fierung durch einander: 152

nemes – nobilis: 101

nemesít – nobilitare: 117

nevezetes – famosus: 272

nielló – nigellum: 52, 76

nyugati rész – pars anterior, inferior: 102

olajfesték: 225, 313

Ölfarb: 314

oldalhajó – latus, ala: 263

oltár: 50

Altar: 313

auter: 309

tafel: 299

Taffel: 299

Tafflen: 302

Tafl: 313

Tavel: 316

tofeln: 298

– -szekrény („az oltárban”) – Tafel (in der Tavel): 317

– -tábla (antependium): 88

table d’autel: 323

tabula: 305

– -tábla, hátsó (retabulum)

posterior altaris tabula: 206

retabulum, retable: 311

– dísze – ornatus altaris: 207

– díszei (edények és ruhák) – ornamenta altaris (vasa et vestes): 283

– homlokzata – altaris frons: 208

– hordozható – altare mobile: 283

– -ruhák – vestes altaris: 284

– széle – cornu altaris: 263

– -terítő – palla altaris: 292

– -terítők palle, alterlachen: 191

olvasni (képet) – legere: 156

olvasópult: 109

olyan módon – in aller der maszen als: 317

oratorium (= templom): 190

oratórium

oratoire: 278

– (kápolnáé) – oratoire de la chapelle: 286

oromzat

cacumen: 251

gibel: 229

pignon: 285, 286, 303

pinnaculum: 246

– kis, oldalsó – pignon petit de leis: 303

– középső – pignon moien: 303

ostromgép, hajítógép – mechanimentum: 159

oszlop

columna (mint stílusfordulat): 47, 52, 59, 102, 115, 124

columna, colum(p)na: 191, 225, 246, 248, 251, 263, 265

– (Jel 3,12): 222

– (= oltár keretelő pillére) – columpna: 306

– (tkp. pillér) – columna: 118

– bronz- – erin siul: 126

– hét, a bölcsesség házában – columna: 190

– márvány- – columna marmorea: 118

– márvány- vagy hasonlóan csillogó – columna marmorea aut marmore aequipollens: 113

– Rómából: 113

oszlopok (kicsik) – colonelli: 162

osztó

– vastag- – alt Pfosten: 152

– vékony- – jung Pfosten: 152

öntő, bronzöntő – fusor: 101

öntött

ergozzen: 126

fusilis: 207

– munka – opus fusile: 76, 257

öntvény (kép) – effluxa imago: 222

ősi, gyakorlat – antiqua consuetudo: 232

összhang – consonantia: 22, 190

– („együtt hangzik” – consonus: 328

ötvös

fabrilis: 33

– -munka – ars fabrilis: 329

ötvös, aranyműves

aurifaber: 105, 109, 111, 245

aurifex: 54, 279

orfevre: 303

öv – balteum, strophium: 154

pad (stallum) – formae: 284

padlózat (amelyet lábbal tipornak) – pavimentum, quod pedibus calcatur: 191

padra való szőnyeg – bancale: 207

páholy (kőfaragóműhely)

loges: 135

Hütte: 138

páholyszolga – famulus hutte: 319

pallér

parlerius: 319

Parlierer: 139

pallium, a pápáé – pallium: 207

palota

palatium: 46, 53, 57, 67, 69, 70, 94, 152, 156, 294, 295

palagio: 269

– mennyei – celi palatium: 206

– (= emporium) – palatium: 73

papi díszek – ornamenta sacerdotis: 284

paradicsom (előcsarnok) – paradisus, paradysus: 60, 73

Paradicsom (Jel 21): 147

paradisus, paradisum: 26, 79, 190, 194, 207

paradicsomi folyók (4): 88

párkány

embattailment: 309

zims: 319

parlatórium – parloir: 322

pártázat

creniaus, creniaux: 130, 157

crétiaus: 144

pártázatos, csipkézett – bataillies: 130

pásztorbot: 58

croce: 287

patena: 86, 213

pecsétmetsző – celator: 218

pecsétnyomó – sigillum: 88, 215

példa (= mintakép)

exemplum: 147, 191, 206

– példájára – ad exemplum: 50

philacteria: 208

Pieta: 286, 287, 312

Pitié: 285

pillér

pfeyler: 229

pila: 250

pilarius: 118, 260, 262, 263

pilastrus: 295

pilier: 303

pillar: 309

pille: 323

pillérek – piloni: 147

pince – cellarium: 53

piramis formájú – in modum piramidis: 259

pixis (eucharisztikus): 283

plenarium: 283

pluviale: 58

pompás

pretiosus: 76

solemnis: 284

pontos (kép) – expressa imago: 191

porfír: 63, 108, 112

portál – portal: 322

porticus

– porticus (Salamoné), pforzich: 194

– (oszlopos térrész) – porticus: 260, 263

portré: 266, 276, 281, 285, 286, 287, 288

pótolhatatlan (napjainkban) – nostris temporibus irreparabilis: 109

prebenda (mint művészek fizetsége) – praebenda: 111, 245

predella („koporsó”) – Sarch: 314, 316

presbitérium – presbiterium: 263

pulpitus: 88

pulpitum: 293

ragyog – claret: 330

ragyogó – candidus: 46

rajz – disegno: 169

rajzból kibontani (kőfaragó munkát) – von uszuge ennemmen: 138

rajzok – liniamenti: 167

rajzol, kirajzol – designare: 80

rajzolás

designativa (ars): 215

portraiture: 143

rajzolni

berizzen: 126

designare: 215

entwerfen: 127

pingere: 83

trarre: 270

zeichnen: 314

rajzón – stile: 166

rátalált, rábukkant (megrajzolva) – vant er berizzen: 126

ravatal – herse: 301

refektórium – refectorium: 53

régi (állapot)

ancien: 285

antiquus: 46, 55, 103

inveteratus: 46

vetus: 234, 262, 281

vetustas: 118

vieil: 285

– épület – antiquum opus: 101

– és szent – vetus et sanctissimus: 47, 103

– és új szembeállítása: 33, 46, 259

– módra – ad modum veterum ecclesiarum: 47

– szokás (a zsidóké) – antiquus ritus: 91

– szokás – vetus mos: 232

– történetek (jelenetek) – antiquae historiae: 109

régiek (pozitív értelemben): 35

antichi: 167

antiqui: 259

veteres: 171, 281

– szokása szerint – more veterum: 117

régies festés

pincture ancienne: 286

– módon – d’ancienne facon: 287

régiség (kor)

antiquitas: 108

vetustas: 46, 57, 108, 123, 250

régiségek – vetera: 259

rejtély – aenigma: 26

relief (kiemelkedés) – celatura promineo: 207

rend – ordinatio: 42

rend (oszlop-) – ordo: 249

rendház, kolostor – cenobium: 93

renoválás: 34, 57

restaurálni – restaurare: 246

római: 154

– módra – ex more Romanorum: 118

– -iak módján – Romanorum opere: 258, 262

– szokás: 60

romok: 69

rotunda – rotunde: 126

rút – forma deformis: 57

– rútság – deformitas: 91

sablon (kőfaragáshoz): 152

forma: 118

sárgaréz: 109, 213

auricalcum: 284

– spanyol: 89

sarkain – an orten: 317

sáv (lizéna) – lamina: 225

scriptorium: 33

segéd

aide: 135

geselle: 302

knecht: 300

leye: 310

socius: 246

valet: 303

sekrestye – sacrarium: 60, 283

selyem: 93, 94, 154, 155, 157, 186, 284

serleg – bowl: 302

sír

sepulcrum, sepulchrum: 251, 320

sepulture: 321, 323

tombe: 304

tumba: 118, 251

tumulus: 256

– és fölötte a kő – grab und stain darüber: 302

– (ereklyetartó szekrény) – fietre: 303

síremlék: 266, 267, 268

monument: 301

– sepulture: 321

tumba: 259

tumbe: 297, 321, 323

sírkő – Grabstain: 302

– grabstein: 268

sírkőfaragó – tombier: 304

skóciai (edények): 33

sokszínű – manigvirbig: 186

sorban – in ordine: 119

sötét – niger: 37

sötétség

– (a természeté) – ombra (di naturali): 169

tenebrae: 208

sötétté tenni – obscurare: 147

stallumok: 58, 109

stalla: 190

gestül: 299

stola: 94, 284

subdiaconus: 284

subtile: 284

succingulus: 284

sugallat, isteni – divina inspiratio: 249

szabad mesterség (kerek szobor faragása) – freye Kunst: 300

szabad művészet: 33, 35

– (geometria) – freie kunst geometrien: 149

– (kerek szobor) – frye Kunst: 300

liberalis facultas: 247

– -ek (tudományok, 7) – sciences libéralles: 275

szabályok – regole: 167

szakértő – expert: 275

szakszerű – werperlich: 316

számok mértéke

numeri consoni: 20

numerorum dimensio (Augustinus): 18

szarkofág

– (ereklyetartó szekrény) – lectica auro et speciosis gemmis adornata: 114

arca: 60

sarcofagus: 71, 104

– (márványból) – vas marmoreum: 71

szárny (oltáré) – flugl: 317

szárnyasoltár: 299, 300, 316, 317

szegélydísz – limbus: 82, 85

szegény, koldus

pauper: 95

– (érvként) – pauperes: 90

szegénység – paupertas: 89, 124, 239

szekrény, szent (a Ste-Chapelle-ben) – saincte armoire: 277

szelence

capsa: 207

– (mint dekoratív elem) – bulla: 207

szélesség – weit: 229

szellem

ingenium: 37

– (a bölcseké) – intelletto de savi: 166

– nemes – nobile ingenium: 280

– restsége – mentis desidia: 75

szem (tekintet): 232

– (érzékelés): 79, 91, 93, 106

– tüzes színével felkorbácsolja a szemet – igneo fulgore visum reverberat: 157

– elbájolja a szemet – intuentium oculis grato blanditur aspectu: 157

– (hiú) kívánsága: 238

szemben – in maesta: 170

szemlélni – contemplari: 29

szemlélődés: 239, 240, 241

szemöldök (kapu-) – superliminare: 250

szemüveg – buricle: 323

szent – sanctus: 91

szentek szentje – sancta sanctorum: 114, 187, 210

szentély: 27

aditus: 207

cancellus: 190, 246

chorus: 250

Cöre: 137

köre: 126

pars posterior: 102

pars superior: 101

presbiterium: 259

sancta: 187

sanctuarium: 25, 218

titulus: 207

– -korlát – cancelli: 207

– -körüljáró (út a kóruson kívül) – via: 122

– -rekesztő: 259

– fal: 263

– („egyfajta szószék”) – pulpitum quodammodum: 260

– (márványtáblákból): 207

– (pejoratív körülírása) – impedimentum, repagulum: 109

Szentlélek, 7 adománya: 28, 78, 187, 190, 204

szentség (mint kvalitás) – sanctitas: 47

szent sír: 283

szép

bello: 269

opere decens: 57

pretiosus: 37

pulcher: 93

– (változatosság) – pulchra varietas: 210

szépen – optime: 109

szépség

decor, decus: 33, 69, 156

formositas: 91

pretiositas: 93

pulchritudo: 18, 215, 281, 300

– láthatatlan: 20

– látható: 20

– sokszínű – multicolor speciositas: 107

szerkezet – machina: 249

szerző

auctor: 113

– (= a festő) – auctor: 331

szerződés

endenture: 308

Geding: 138

gedinge: 306

marchié: 304

marchiet: 286

tading: 316

szerződéses munka – verdinget Werk: 138

szerződött – verdingt: 299

szilárdság – fortitudo: 147

szín

color: 30

varb: 195

– (fő = alap-) – color principalis: 226

– (köztes = kevert) – color intermedius: 226

– szép – color pulcher: 42

– változatos – color diversus: 43

színek (festékek): 37

– gazdagsága, változatossága – colorum varietas: 84

– különbözőek – colores diversi: 14, 30, 37, 57, 62, 79

– különbsége – varietas: 226

– különfélék – colores varii: 93

– változatosak – colores diversi: 225

– változatosak, különbözőek – diversorum colorum varietas: 57

– változatossága – diversitas colorum: 211

színezni

–(ki-) – implere: 226

polir: 321

színkeverék – mixtio: 226

szívócső – harundo: 283

szobor: 67, 68, 69

bild: 299, 300

figura insculta: 295

gehowne Bild: 299

imago: 260

sculptura: 93, 121

statua: 154, 167, 171, 207, 215, 232

ymagene: 303

ymago: 319

ymaige: 323

– formája – forma statuae: 215

– szabadon álló, szabad mesterséggel faragni – von fryen Bilden vnd von freyer Kunst geschnitten: 300

– („egészen kifaragott kép”) – ganz geschnidtne Bilder: 313

– képmása – sculpture de son ymage: 276

szobrász

– (-a, udvari) – son ouvrier d’imaigerie: 321

– (udvari: „szobrászunk”) – nostre ymagier: 297

Bildehouwer, Bildhower, Pildhaver: 300, 302, 315

bildschnitzer: 300

sculptor: 39, 101

– scultor: 330

ymageur: 322

szobrászat

caelatura, celatura: 36, 201

szobrászművesség – ouvraige d’imaigerie: 321

szobrok

– („kerek képek”) – imagenez rondéez: 286

– prófétáké – proffectes d’ymagerie: 322

szokás – consuetudo ordinis: 94

szolga

– (építkezésen) – famulus: 319

– (kőfaragó páholyban)

Diener: 139

valles: 135

szorgos – industrius: 271

szószék – pulpitum, pulpitus: 109, 191

szőnyeg

cortina: 262

tapeta: 207

– gyapjú- – cortina lanea: 54

– szőrből való – saga cilicina, filze, tepit: 187

– vászon- – cortina linea: 54

szörnyek: 91, 169

szörnyűség – monstruositas: 91

szöveg – wort: 302

sztaurotheka, keresztereklye-tartó (tábla) – tabula: 292

szűkös – angustus: 57

szűkösség

angustia: 100

coarctatio: 114

szükség – necessitas: 152

szükségletek – besoignes: 276

tabernaculum

– (oltáron): 208

– (oltár oromzati építménye) – Tabernackl: 317

– (szoborfülke) – tabernaculum: 295

tabernacle: 287

tábla: 54

– tabula: 328

– (-kép) – tabula: 300

– (antependium) – tabula: 58, 207

anterior tabula: 106

– (oltártábla) – tabula: 104

– alakú monstrancia – monstrancia tabula: 290

– (szárnyasoltár) – tavola: 165

táblakép

– (festett fatábla) – tableaulx de boys pains: 285

tabella: 29

táblasor – structura tabularis: 328

tagok, megfelelése – parilitas membrorum (Augustinus): 18

takaró (oltár-)

palla: 284

pallium: 53, 54, 207

tál

scutella: 292

– kézmosó – bacinum: 284

támasz – enbattailement: 309

támpillér – botrasse: 309

támpillérek – contrafortes: 147

tanítvány – aprentis: 135

tanulatlan – idiota: 232

tanuló – lernknabe: 306

tányér – scutella: 283

tárgy (= téma) – materia: 109, 257

tarka – colaratus: 91

társaskáptalan

college: 308

stifft: 298

tartalom (könyvé) – matiere: 275

tartó (ereklye-) – receptaculum: 292

tatarozás – réparacion: 276

tehetség – ingenium: 171

tehetséges – ingeniosus: 33

tékozlás – superfluitas: 124

temetés: 301, 302

– hason fekve: 100

bivilde: 266

temetkezési jog – sepultura: 264

temetkező hely – burial: 301

templom – keresztény

domus ecclesiae: 92

ecclesia, aecclesia: 32, 33, 37, 53, 93, 100, 124, 187, 191, 207, 233, 248, 252, 258, 271, 272, 283

esglise: 276

chirche: 309

church: 301

glise: 144

Kirche: 137

kirk: 308

kyricha, dominicalis: 190

monasterium: 47

oratorium: 32, 211

tempel: 125

templum (l. egyház is): 25, 37, 47, 218, 249, 328

– (az Úr háza) – domus Domini (Zsolt 26,8): 91, (Zsolt 27,4): 37

– (keleti) vége – frons ecclesiae: 264

– (kisebb, falusi) – oratorium: 46

(materialis) az imádság helye – locus orationis: 37

– (pogány) – contina: 43

– (püspöki) – ecclesia: 46

– (Salamoné) – templum: 190

– (a sátorból) – templum, ex tabernaculo: 187

– díszei – ornatus ecclesie: 207

– közepe – medium ecclesiae: 260

– teste (= főhajó) – corpus ecclesiae: 101, 263

– imádság háza – domus orationis: 190

– Isten háza – domus Dei: 190

– Isten udvara – aula Dei: 190

– felszentelése: 24, 25, 101, 114, 255

templomok – templi: 167

tengeren túli

– (edények): 33

– kövek: 118

tér – spatium: 260, 263

terasz (a lábazat fölötti párkány) – terrasse: 322

terítő: 93

linteum: 284

palla: 207

terméskő – rough stone: 308

természet

natura: 35, 95

– (-nek hű majma) – di natura buona scimia: 242

– (mintakép)

di naturali: 169

di naturale: 167

– után – al naturale: 270

természetes – natürleich: 195

természettől

ex natura: 171

naturaliter: 207

terv – Visier: 313

tervezett – devised: 301

tervezni – disponere: 103

tervező

auctor: 39

designator: 38, 253

deviseur: 276

inventor: 253

visirer: 302

tervrajz: 83

pourtrature: 303

vysierung: 229

Vysierunge: 138

test (feszületen) – cruxifis: 323

test, emberi, mint mérték: 25

testi (nem lelki)

carnalis: 90

corporalis: 90

teteje (épületnek) – haupt: 229

tető – fastigium: 249

tetőcserép – tegula: 246

tetszés (szellemi) – compiacere allo’ntelletto: 166

tevékenység – opération: 276

Theodericus (Marcus Aurelius szobra): 70

tipológia 105, 106, 109, 110, 111, 193, 257, 327, 328

típus – tipus: 187

tisztel – reveror: 91

tisztelet (vallásos)

cultura: 232

patrocinium: 283

reverentia: 207

– köteles – debitus cultus: 219

tiszteletére (titulus) – ad honorem: 47, 49

tiszteletre méltó – honestus: 215

tisztelni

colere: 207, 218

venerari: 201, 249

tisztesség – ere: 128

tisztviselő (építőműhelyé) – ufficiale: 269

titkos értelem – mysticus sensus: 248

titokzatosan – mysterialiter: 211

titulus, mint személy: 47

todericum (palota): 57

toga: 154

toll – penna: 166

tollmunka – opus plumarium: 186

torony: 160, 246, 269

turris: 59, 69, 95, 101, 115, 156, 159, 250, 259, 262

tour: 162

stepill: 309

– festése: 82

– (fiále) – turris: 147

– (mint szentélyépület): 122

– módjára – ad modum turris: 124

– nagy (= négyezeti)

magna turris: 263

maior turris: 260

– (városfalakon): 33

tökéletesség – perfectio: 191

tömjénező – thuribulum: 191

tömjéntartó – acerra: 284

törni (festéket) – tero: 225

történet (festett)

historia: 191

– (jelenetek)

historia: 106, 251

historiae: 207, 155

historie: 207

res gestae: 207

ystoriae: 284

történetekkel (jelenetekkel) díszített – ystoriatus: 124

trabea: 154

trébelt

opus ductile: 86, 88

– pruductus: 207

triamitum: 284

triblatton (selyemszőttes): 58

trifórium – triforium: 121, 263

trompe l’oeil – il visivo senso degli uomini vi prese errore: 166

trón (Dagoberté) – cathedra: 109

tudatlan

ignorans, ygnorans: 147, 300

– tudatlanok – ignoranti: 166

tudomány

ars: 248

scientia: 68, 147

scienza: 169

– mechanikai – mechanica scientia: 36

– szabad – scientia (liberalis): 33

tudományok

litterae: 248

sciences: 275

tűfestéses munka – opus acu pictum: 186

tükör: 21

speculamen: 190

– (által, homályosan)

per speculum in enigmate: 190

speculum: 26

tükröződés (fényé) – resplendentia: 191

udvar, mennyei – aula celestis: 328

új

modernus: 103

– novus: 46, 259

– épület – novum opus: 101

– megoldás – novitas: 121

– mesterség – ars nova: 155

– művészet – arte nuova: 168

új (állapot) – novitas: 118

újdonság (szokatlan)

novitas: 75

novum contra usum: 101

ujj (a festő képessége) – digitus: 331

újjáépíteni – rehedificare: 252

Ulysses – Dolichius dux: 37

utánozni (= ábrázolni) – imitor: 208, 281

utánzás – imitatio: 215, 259

útmutatás – consel: 143

utolérhetetlen – incomparabilis: 118

ügyes – aptus: 39

ügyesség – industria: 284

ülések takarója – bancale: 53

üres hely (festményen) – campus: 84

üveg: 57, 76, 77, 83, 84, 85, 190, 213, 246

– (közönséges, hamuból) – aschen glas: 127

– fehér: 93

– zafír- – saphirorum materia: 84, 93, 103, 111

üvegesmester – vitrei magister: 54

üvegműves – vitrearius: 245

valódi, élő – verus: 155

valóság

vero: 166

warheit: 268

valóságos – materialis: 54

valótlanság – falsitas: 92

változatos

varius: 93

– mű – diversum opus: 254

– színű – varii coloris: 292

– (sokféle) – multiformis: 156

változatosság

– (anyagé) – materiei diversitas: 106

varietas: 78, 91, 207

– bámulatos – miranda varietas: 284

– gyönyörű – varietas praeclara: 109

– szép – pulchra varietas: 186

vár: 46, 160

castellum: 156, 159, 271

castrum: 156, 234

chastel: 284

chateau: 321

varázslat – ars magica: 69

városháza: 269

praetorium: 95

védőpártázat – propugnaculum: 101

vers – carmen: 37

vésés – caelatura, celatura: 207, 219

vésett

ergraben: 126

sculptus: 207

– munka – anaglifum opus: 251

vésni – sculpere: 88, 207

véső (= új faragóeszköz) – scisellum: 121

vesződséges – laboriosus: 272

vezetés (építkezésé) – magisterium: 271

vezető (= építkezés irányítója)

magister: 272

– rector: 39

világkor, éra – etas: 328

világ közepe: 65

világos – clarus: 73

világosság

claritas: 22, 190

lux: 84, 205

világossá tenni, fénnyel kiemelni – illuminare: 80

világtérkép: 154

mappa mundi: 200

vimperga – wimperg: 318

virágok, változatosságuk szépsége: 79

virul – verno: 79

viruló (növények) – virens: 62

vízköpő – nokere: 145

vonal, vonás (rajz)

lineae: 30

tractus: 81, 82, 84

trais: 143

zarándok-művű (agyagedény, nyilván szentföldi flakon) – latericium vas peregrini operis: 283

zárókő

– (boltszakasz értelmében) – clavis: 119, 121

schlostai(n): 229

– emelkedő – steigender schlossteyn: 229

– legfelső – hochster schlosstain: 229

– nagy – magnus clavus dictus gargol: 319

zászló

paner: 302

vexillum: 189, 191, 207, 209, 283, 292

zene: 192, 3. jegyzet

musica: 36, 215

– mennyei: 20

zenész – musicus: 36

zománc

– -készítő – inclusor: 54

– -munka

opus smaltitum: 111

– (Szt. Eligiusé) – inclusum S. Eligii opus: 112

– -művesség – clusoria ars: 33

zománcozott – smaltitus: 105