Ugrás a tartalomhoz

A magyar irodalom filológiája

Bíbor Máté, Gulyás Borbála, Földes Zsuzsanna, Hegyi Ádám, Kiss Farkas Gábor, LAcházi Gyula, Orosz Andrea, Parádi Andrea (2005)

Gépeskönyv Kft.

13. fejezet - Internetes kritikai szövegkiadás

13. fejezet - Internetes kritikai szövegkiadás

Parádi, Andrea

Elektronikus szövegkiadás

Elektronikus szövegkiadás az, amely elektronikus eszköz igénybevételével készül (legyen az elektronikus vezérlésű nyomdagép, vagy a szövegek előállítására ma már széles körben használt személyi számítógép). Ez alapján nyilvánvaló, hogy korunk minden szövegkiadása elektronikus. Ez vonatkozik a kritikai vagy tudományos szövegkiadásokra is. A szövegkiadásoknak két csoportja különböztethető meg a szöveget közvetítő médiumok szerint: 1. hagyományos közegben megjelenő szövegkiadás,; 2. elektronikus közegben megjelenő szövegkiadás.; A továbbiakban látni fogjuk, hogy a különböző médiumok nagyon is meghatározzák a két kiadás-típus különbségeit.

A hagyományos közegben megjelenő szövegkiadások formai jellegük és az előállításuk során alkalmazott módszerek tekintetében többfélék lehetnek. Közös nevezőjük az a hagyományosnak mondható szöveghordozó, melyet az emberiség évszázadok óta használ: a papír. Az elektronika ebben az esetben mint segédeszköz jelentkezik a szövegkiadás elkészítésében, hogy az elnyerje megszokott könyv formáját.

Az elektronikus közegben megjelenő kiadások szöveghordozója igen sokféle lehet a CD-től a DVD-n át a hálózati szerverek tárhelyéig. E kiadások sajátossága, hogy a szöveghordozó mellett szükség van egy operációs rendszerre, mely lehetővé teszi a szöveget megjelenítő program futtatását, és egy felhasználói felületre, melyen keresztül ahhoz hozzáférhetünk (képernyő, nyomtató, elektronikus könyv, elektronikus papír). A szöveghordozók és a felhasználói felületek sokfélesége és tecnikai paramétereik gyors változása is jelzi, hogy az elektronikus könyv még kialakulófélben van. A közismert párhuzam szerint a reneszánsz ősnyomtatványaihoz hasonlóan, melyek a kódexek megszokott eljárásait alkalmazták, (mint az utólag, kézzel festett iniciálék, az alap betűkészletet jelentősen növelő, így a betűszedést nehezítő ligatúrák használata) az elektronikus könyv is magán viseli a papírkönyv jellegzetességeit.

Felhasznált irodalom

BALASSI Bálint Összes verse , hálózati kritikai kiadás, szerk. HORVÁTH Iván és TÓTH Tünde, főmunkatárs VADAI István, munkatársak DIÓSSI Adrienn, KŐVÁRI Krisztina, LEÁNYVÁRI Enikő, MIHÁLY Eszter, PARÁDI Andrea, RÁK Balázs, SURÁNYI Anna, TAR Sándor és VÁGNER Edina, készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programjában, Bp., Gépeskönyv, 1998. = http:// magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/ BUDA Attila, Babits Mihály műveinek genetikus kiadásáról , Iskolakultúra, 11(2001/4), 24-34. Dino BUZZETTI and Jerome McGANN, Critical Editing in a Digital Horizon = Electronic Textual Editing, ed. John UNSWORTH, Katherine O’BRIEN O’KEEFFE and Lou BURNARD, New York, Modern Language Association (megjelenés alatt) = http://www.tei-c.org/Activities/ETE/draft1.pdf Bernard CERQUIGLINI, In Praise of the Variant. A Critical History of Philology , translated by Betsy WING, Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1999. The Complete Writing and Pictures of Dante Gabriel Rossetti. A Hypermedia Research Archive , ed. Jerome McGANN, 2000. = http://jefferson.village.virginia.edu:2020/ DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció a szövegkritikában , Helikon, 33(1989), 328-343. DEBRECZENI Attila, Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására , Itk, 98(1994), 77-88. Hans Walter GABLER, The Synchrony and Diachrony of Texts: Practice and Theory of the Critical Edition of James Joyce’s Ulysses , Text 1(1984), 325 idézi: DÁVIDHÁZI Péter, A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció a szövegkritikában , Helikon, 33(1989), 336-337. HORVÁTH Iván, Magyarok Bábelben, , JATEPress, 2000 HORVÁTH Iván, Egy műfaj halála , előadás a Filológia és digitális barbárság című konferencán, 2004, = http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/barbar/cikkek/hi.htm JOYCE, James, Ulysses, A Critical and Synoptic Edition , eds., Hans Walter GABLER, Wolfhard STEPPE, Claus MELCHIOR, New York and London, Garland Publishing, 1984, I-III. James JOYCE, Ulysses, The corrected text , eds., Hans Walter GABLER, Wolfhard STEPPE, Claus MELCHIOR preface by Richard ELLMANN, Harmondsworth, Penguin Books, (in association with The Bodley Head) 1986. S. JÓZSEF Attila Összes versei , közzéteszi: STOLL Béla, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, I-II. JÓZSEF Attila, Összes tanulmánya és cikke , Hálózati kritikai kiadás, főszerkesztő HORVÁTH Iván, szerkesztők DEVESCOVI Balázs és GOLDEN Dániel, sajtó alá rendezők BARTA András, HEGEDÜS Orsolya, KIS Zsuzsanna, SERÉNY Zsuzsanna, TÓTH Ákos, munkatársak KOLTAI Réka, MÁN-VÁRHEGYI Réka, MIKLÓS Anna, NYIKOS Örsi, SZŰCS Zoltán, TESLÁR Ákos, TÓTH Csilla, VADERNA Gábor és VASKÓ Péter, Gépeskönyv, Bp., 1.0 verzó: 1999, 2.0 verzió: 2001. = http://magyar-irodalom.elte.hu/ja/ Heinrich KAUFRINGER, Werke , Herausgegeben von Paul SAPPLER, Tübingen, Niemeyer, 1972. KELEVÉZ Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikus közelítés Babits költészetéhez , Bp, Argumentum Kiadó, 1998. Jerome McGANN, A hipertext alapjai , Helikon, 50(2004/3), 366-385. MÉSZÁROS Ágnes, Genetikus elv – digitális kiadás (Elméleti megfontolások egy készülő Kazinczy-kiadás kapcsán , Ikt 105(2001), 414-430. Theodore NELSON, Literary Machines , CA, Mindful, Sausalito, 1990. idézi: JÓZSA L. László, Irodalom a digitális közegben , 2003. = http://www.hipertext/info/ ORLOVSZKY Géza, A régi magyar textológia helyzetéről , Irodalomtörténet, 85(2004/3), 331-345. Wilhelm OTT, Textual Criticism/Scholarly Editing , Report for the Roadmap meeting of ALLC, Pisa, Italy, April 2002. = http://www.allc.org/reports/map/textual.html TÓTH Tünde, Online kritikai szövegkiadás Magyarországon az ezredfordulón , Helikon, 50(2004/3), 417-441.

Képek jegyzéke

intern01.jpg A Canterbury mesék prológusának forrásait ábrázoló gráf, mely 21 kézirat kladisztikus analízisével készülthttp://www.cta.dmu.ac.uk/projects/ctp/desc2.html#stem intern02.jpg Ugyanazon adatokon alapuló kladogramhttp://www.cta.dmu.ac.uk/projects/ctp/desc2.html#stem intern03.jpg Egy nyomtatott kritikai kiadásnak a Classical Text Editor program által automatikusan generált oldalahttp://www.oeaw.ac.at/kvk/cte/ intern04.jpg A Neumann-ház kritikai kiadásainak egy oldalahttp://www.neumann-haz.hu/db/bhi.html intern05.jpg Csokonai levelének genetikus kiadása DEBRECZENI Attila, Kísérlet egy Csokonai-szöveg genetikus kiadására, Itk, 98(1994), 82-83. intern06.jpg Mutatvány egy Babits-szöveg genetikus kiadásából BUDA Attila, Babits Mihály műveinek genetikus kiadásáról, Iskolakultúra, 11(2001/4), 33. intern07.jpg Genetikus és filológiai jelek BUDA Attila, Babits Mihály műveinek genetikus kiadásáról, Iskolakultúra, 11(2001/4), 31. intern08.jpg Corvinák az OSzK honlapjánhttp://www.corvina.oszk.hu/ intern09.jpg A József Attila-kiadás tartalomjegyzéke kulcsszavak és a közlés alapja szerinthttp://magyar-irodalom.elte.hu/ja/tartalom.htm intern10.jpg Szövegek összevetése a József Attila Összes tanulmánya és cikke internetes kritikai kiadásbanhttp://magyar-irodalom.elte.hu/ja/tartalom.htm intern11.jpg Az álom című Zola-regény dossziéjának térképe a Gallicábanhttp://gallica.bnf.fr/Zola/ intern12.jpg Az RPHA kereső oldalahttp://magyar-irodalom.elte.hu/cgi-bin/repertorium/ intern13.jpg A nyomtatott források sztemmájahttp://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/fragment.htm intern14.jpg A szövegváltozatok linkjeinek egyikéből felnyíló ablak a forrás fényképével és átírása1valhttp://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itart.htm intern15.jpg Négy forrás szinoptikus nézetehttp://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/itart.htm intern16.jpg Párhuzamosan szegmentált versszak – Egy Balassi-vers XML-struktúrájahttp://magyar-irodalom.elte.hu/~balassi/xml/krit/bbv_k001_kk.xmly intern17.jpg A Rossetti Archívumhttp://jefferson.village.virginia.edu:2020/archive.html intern18.jpg Keresési lehetőségek a Rossetti Archívumbanhttp://jefferson.village.virginia.edu:2020/search.html