Ugrás a tartalomhoz

Magyarország növénytársulásai

Borhidi Attila (2007)

Akadémiai Kiadó

Szüntaxonómia és nevezéktan

Szüntaxonómia és nevezéktan

Ennek a fejezetnek a célja az, hogy a könyvben szereplő nevek és szimbólumok értelmét világosan lássuk, s mindazokat az elveket, amelyek a társulások jellemzését és elhatárolását biztosítani hivatottak, s amelyeket a korábbi fejezetekben bemutattunk, tudományos eszközökkel törvényesítsük és érvényesítsük. A társulások elnevezése azért fontos, mert alapvető információt hordoz a társulás legfontosabb egy vagy két fajáról, a társulás szüntaxonómiai rangjáról, szerzőjéről és az érvényes közlés évéről.

Az 1910-es évektől kezdődően igen sok társulást és még sokkal több társulásnevet közöltek. Ez a hatalmas publikált cönológiai anyag az 1970-es évekre, amikor sorban születtek a nemzeti összefoglaló munkák és felmerült egy átfogó szintézis igénye, annyira felduzzadt, hogy áttekinthetetlenné kezdett válni. Ezért halaszthatatlanná vált egy nemzetközi szabályzat elkészítése, amely szabályozza a nevek és a közlések érvényességét. Ennek a szabálykönyvnek az első kiadása 1978-ban, a második kiadása 1986-ban, a harmadik pedig 2000-ben jelent meg. Ez utóbbi teljes szövegével és magyarországi példákkal kiegészítve megtalálható a tankönyv függelékeként. Ez a szabályzat tartalmazza a társulások elnevezésének szabályait az alábbi módon:

Példák a szüntaxonok neveire:

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák 1941

Festucetalia vaginatae Soó 1957

Aremonio-Fagion Borhidi in Török et al. 1989

Sambucetum ebuli Felföldy 1942

Myriophyllo-Potametum Soó 1934 ranunculetosum circinati V. Kárpáti 1963

A nevezéktan két legfontosabb alapelve, hogy 1. Minden társulásnak csak egy érvényes neve lehet. 2. Ez a név a társulás legkorábbi szabályos leírásakor közölt név. A nevezéktan további fontosabb fogalmai a következők:

Bazionímnak nevezzük valamely szubasszociáció eredeti nevét, ha új kombinációban egy másik asszociáció alá sorolva megtartjuk, vagy ha asszociáció rangra emelve új nevet adunk neki, s erre hivatkozunk.

Homonímok olyan érvényesen közölt nevek, amelyek egymással betű szerint megegyeznek, de különböző nevezéktani típusokra alapozva írták le őket.

Szinoním az a név, amely egy, már korábban más néven leírt társulással azonos szüntaxont jelöl meg, függetlenül annak rangfokozatától és helyzetétől.

A nevezéktani vagy homotipikus szinoním ugyanazon a nevezéktani típuson (cönológiai felvételi anyagon) alapul, és ezért mindenképpen szinoním.

A szüntaxonómiai vagy heterotipikus szinoním más nevezéktani típuson alapul, de azonos szüntaxonhoz tartozónak ítéljük.

Pszeudoním az a név, amelyet a későbbi szerzők az eredeti szerzőt idézve helytelenül interpretálnak (lásd a 46J ajánlást).

Fantomnév az olyan szüntaxon név, amelyet valamely szerzőnek tulajdonítva idéznek, holott az illető azt soha nem közölte. Pl. az Agropyro-Kochion Soó 1971 – Mucina 1993 szerint; ugyanis helyesen: Artemisio-Kochion Soó 1964.

Számos esetben tájékoztatásul megadjuk a homonímok, szinonímok, vagy a korábban keletkezett érvénytelen nevek elvetésének indoklásául szolgáló nevezéktani paragrafus számát, amelyeket a függelékben szereplő szabályzatban részletesen és megfelelő példákkal szemléltetve tanulmányozhatunk. A gyakrabban hivatkozott paragrafusok a következők:

1. §: A tényleges közlés hiánya.

2b §: Hiányzó origináldiagnózis és típusfelvétel (lista, táblázat) hiánya (nomen nudum).

3b §: A név provizórikus közlése (nom. prov.).

3c §: A társulás szüntaxonómiai rangmeghatározásának hiánya.

5. §: Nevezéktani típus hiánya.

8. §: Magasabb rangú szüntaxonok nem kielégítő origináldiagnózisa.

25–26. §: Az emendálás szabályai.

29. §: A szüntaxon indokolatlan átnevezése.

30. §: Meg nem engedett „jobb” név alkalmazása a taxonómiai-nevezéktani változtatás következményeként.

31. §: Későbbi homoním (azonos hangzású név) elvetése.

34. §: Földrajzi, ökológiai vagy fiziognómiai név alkalmazása a társulásnévben.

36. §: Külöböző értelemben gyakorta használt nevek (nomen ambiguum) elvetése.

37. §: Kétséges név (nomen dubium) elvetése.

43. §: Hibás növénymeghatározáson alapuló társulásnév javítása.