Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZTöbbszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

1. A hazai fátlan társulásokra jellemző:
1. van közöttük a talaj által meghatározott társulástípus
2. közéjük tartoznak a hidatofitonok társulásai
3. némelyikük antropogén hatásra alakult ki
4. túlnyomórészt klímazonálisak

2. A nádasok ...
1. állományalkotó növényei jellemzően rizómáik révén telelnek át
2. növényzetének fotoszintetizáló hajtásai a vízfelszín fölé magasodnak
3. jellemző növényei a gyékények
4. közé tartozik a harmatkásás társulás

3. A hínártársulások ...
1. a térben sűrűn váltogathatják egymást
2. fajokban gazdagok
3. a vizek állapotának indikátorai
4. jelentősége a víz öntisztulásában elhanyagolható

4. Mely társulásban számíthatunk a Potentilla arenaria megjelenésére?
1. szilikátsztyepprét
2. dolomitsziklagyep
3. mészkősziklagyep
4. homokpusztarét

5. A geofitonok...
1. áttelelő rügyeit a földfelszín alatti raktározó szervek hordozzák
2. közé tartozik az odvas keltike
3. képviselői a gyertyános-tölgyesekben tavasszal virágzó aszpektust alkotnak
4. a kriptofitonok közé tartoznak

6. A szikfokra jellemző:
1. szoloncsák talajú
2. társulása a szikes pusztarét
3. a vékony humuszos talajszint
4. állományalkotó faja a sziki mézpázsit

7. A lebegő hínárok jellemző faja lehet:
1. a sulyom
2. a rucaöröm
3. a csillárkamoszat
4. a vízidara

8. Mi jellemző a szikesekre?
1. magas talajvízszint
2. társulásaik mozaikosan helyezkednek el
3. az elpárologtatott víz mennyisége nagyobb, mint a csapadéké
4. a felső talajréteg mindig száraz

9. A tatárjuharos lösztölgyesre jellemző:
1. erdőssztyepp társulás
2. kocsányos, kocsánytalan, molyhos és csertölgy is él benne
3. jellegzetesen előfordul benne a tarka nőszirom és a nagy ezerjófű
4. lombkoronaszintje zárt

10. Hazai klímazonális erdő...
1. 300 m tengerszint fölötti magasságban a cseres-tölgyes
2. az Alföldön a gyöngyvirágos tölgyes
3. 900 m tengerszint fölötti magasságban a magashegyi bükkös
4. nyirkos, hűvös völgyekben a gímpáfrányos szurdokerdő

11. A nyáras-borókás...
1. az élőhelyén klimaxtársulás
2. cserjeszintjében mogyoró és fagyal is él
3. állományai főleg a Tiszántúlon jellemzőek
4. a nyílt homoki tölgyes termőhelyén fordul elő

12. A klimaxtársulás...
1. klímazonális vagy intrazonális társulás is lehet
2. folyóink árterében a tölgy-szil-kőris ligeterdő
3. változatlan környezeti viszonyok mellett állandósul
4. pangóvizes területeken a bokorfüzes társulás

13. A lejtősztyepprétek...
1. legfontosabb típusa homokon alakul ki
2. csak karbonátos alapkőzeten előforduló növénye az árvalányhaj
3. jellemző faja szilikátos kőzeten a lappangó sás
4. a sziklagyepeket követik a szukcesszió során

14. A sziklagyepek ...
1. pionír társulások
2. egyik típusában gyakoriak az endemizmusok és a reliktumfajok
3. nem zárt társulások
4. fajösszetételét az alapkőzet alapvetően befolyásolja

15. A szőrfűgyep jellemzője:
1. a bükkös régió legelőin fordul elő
2. egyes élőhelyeken gyakori benne a szártalan bábakalács
3. erősen savanyú talajon alkot állományokat
4. juhcsenkesszel együtt nem jelenik meg

16. A szubmediterrán klímatípus...
1. elsősorban Európában fordul elő
2. zonális növénytakaróját babérlombú erdők alkotják
3. erdeire jellemzők az örökzöld aljnövények
4. lehetővé teszi sóspuszták kialakulását

17. A veres csenkeszes hegyi rét...
1. mezofil fajokban szegény
2. csak rendszeres kaszálás esetén marad fenn
3. színes virágokban nyár végén és ősszel a leggazdagabb
4. erdőirtás nyomán alakul ki

18. A legyökerező hínárokban
1. egyes növények csak vegetatív részeikkel merülnek a víz alá
2. jellemző fajok lehetnek a tócsagazok
3. fő alkotó lehet az átokhínár
4. a társulás névadója lehet a rence

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell felismerni; a megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak.
A. antarktikus flórabirodalom
B. ausztráliai flórabirodalom
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző
19. idetartozik Új-Zéland területe
20. Nothofagus-fajok honosak
21. a kaktuszok jellemző elterjedési területe
22. jellemző fái az eukaliptuszok
23. növényzete a Holarktis flórabirodaloméval rokon

A. láprét
B. mocsárrét
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

24. nyáron viszonylag mélyen kiszárad
25. talajában tőzeg képződik
26. jellemző növénye a réti ecsetpázsit
27. a lappangó sás élőhelye
28. a takarmánytermelésben nagy jelentőségű társulástípus
29. mohákban gazdag
30. egykori erdő helyén alakulhat ki
31. talajában a víz pangása miatt anaerob viszonyok alakulnak ki

A. homoki gyepek
B. löszpusztagyepek
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

32. talajuk csernozjom
33. helyenként tömeges bennük a Stipa capillata
34. nyitvatermő növény is jellemző alkotójuk lehet
35. nálunk klímazonálisak
36. gyakori bennük a tavaszi tőzike
37. jellemző bennük a báránypirosító előfordulása
38. Magyarországon már csak kicsiny foltokban fordulnak elő maradványaik

Ötféle asszociáció: azt kell eldönteni, hogy a megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak. Minden feladatnak csak egy helyes megoldása van. Válaszként a megfelelő nagybetűt kell megadni. 
A. cseres-tölgyes
B. gyertyános-tölgyes
C. karsztbokorerdő
D. törmeléklejtő-erdő
E. egyikre sem jellemző
39. lombkoronaszintjében mindig megtalálható a vadcseresznye
40. Magyarország legelterjedtebb zonális társulása
41. magas lombkoronaszintű intrazonális erdő
42. leggyakoribb fái közé tartozik a virágos kőris
43. gyepszintjében előfordul a medvehagyma
44. a lombkoronaszint fő alkotói hársfák
45. a Dunántúlon a sajmeggyes-molyhos tölgyes bokorerdő helyettesíti
46.  mindig megtalálható benne a cserszömörce

Megoldások [1780][1780]
1. A
2. E
3. B
4. E
5. E
6. D
7. C
8. A
9. A
10. B
11. C
12. A
13. D
14. E
15. A
16. B
17. C
18. B
19. A
20. C
21. D
22. B
23. D
24. B
25. A
26. B
27. D
28. B
29. A
30. C
31. A
32. B
33. C
34. A
35. B
36. D
37. A
38. B
39. B
40. A
41. D
42. C
43. B
44. D
45. E
46. C