Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

20. fejezet - Függelék

20. fejezet - Függelék

A vírusok, a vírusszerű organizmusok és a viroidok nemzetközi forgalmának (terjedésének) ellenőrzése és megakadályozása

A növényvírusok okozta igen jelentős gazdasági károk csökkentésére az elmúlt években szükség volt a külföldről behozott, az országon keresztülhurcolt és az országból kivitt vírusokkal kapcsolatos intézkedésekre. Ezeket a megnövekedett nemzetközi árucsere-forgalom, valamint az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának határozata is indokolta. A növényvédelmi intézkedések szigorú betartásában ezért alapvetően érdekeltek vagyunk (Kalmár et al., 1994).

Vírusokra és vírusszerű kórokozókra vonatkozó növény-egészségügyi határozatok

Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának Növény-egészségügyi Határozatai részletesen megtalálhatók a Budapest Fővárosi Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás által szerkesztett kiadványban (Szemessy és Szőnyegi, 1993). A terjedelmes rendelkezések minden részletre kiterjedően intézkednek a növények vagy növényi termékek károsítóinak az Európai Közösségbe történő behurcolásával, valamint a Közösségen belüli elterjedésével kapcsolatban. A „Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek” c. egyetemi tankönyvben csak a vírusokra, ill. a vírusszerű kórokozókra vonatkozó ismereteket tárgyaljuk. A „Növény-egészségügyi határozat” olyan kifejezéseket tartalmaz (pl. növények; növényi termékek; ültetés (telepítés), vetés; ültetésre (telepítésre), vetésre szánt növények; károsítók; növényútlevél; hivatalos növényvédelmi szolgálat; bármely állami hatóság; védett zóna; nyilatkozat vagy intézkedés), amelyek jelentésének egyértelmű meghatározása feltétlen kívánatos.

Növények

Ide tartoznak az élő növények és azok élő részei, beleértve a vetőmagvakat is. Élő növényeknek és azok részeinek tekinthetők a termések (a fagyasztással tartósított gyümölcsök kivételével); a zöldségfélék (fagyasztottak kivételével); a gumó, hagyma, hagymagumó, rizóma; a vágott virágok; a leveles ágak; a leveleit megtartó vágott fa és a növényi szövettenyészet.

Növényi termékek

Ide tartoznak a fel nem dolgozott vagy csak egyszerű előkészítésnek alávetett növényi eredetű termékek.

Ültetés (telepítés)/vetés

A növények talajba (termesztő közegbe) helyezése, amellyel biztosítani lehet fejlődésüket, szaporodásukat.

Ültetésre (telepítésre)/vetésre szánt növények

Azok a növények, amelyeket már kiültettek vagy elvetettek, vagy az eredeti közegben maradtak, vagy hazahozataluk után újratelepítettek. Ide tartoznak azok a növények is, amelyeket behozatalukkor nem ültettek ki és nem vetettek el, hanem azt később kívánják megtenni.

Károsítók

A növények vagy növényi termények károsítói azok, amelyek az állat- vagy növényvilághoz tartoznak, vagy amelyek vírusok, fitoplazmák vagy egyéb kórokozók.

Növényútlevél

Hivatalos címke, amely azt bizonyítja, hogy a jelen határozat növény-egészségügyi követelményekre és különleges előírásokra vonatkozó rendelkezéseit betartották, és amelyet az Európai Közösségi szinten a különböző növény- vagy növényi terméktípusokra egységesítettek, és amelyet bármely tagország hivatalos testülete készített elő, állított ki a növényútlevél kiállítási eljárásának részleteit szabályozó végrehajtási rendelkezések szerint.

Hivatalos, felelős testület

Növényvédelmi Szolgálat, vagy bármely más állami hatóság, amelyet országos vagy regionális szinten állítottak fel az országos hatóság felügyelete alatt, az érintett tagország alkotmányos keretein belül.

Védett zóna

Védett zónának az a terület tekintendő, amelyben a határozatban említett egy vagy több károsító még nem honos, vagy nem telepedett meg a kedvező körülmények ellenére sem, jóllehet az Európai Közösség egy vagy több részén már megtelepedett. Továbbá védett zónának tekintendő az a terület is, amelyen fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos károsítók megtelepednek az adott növények számára kedvező ökológiai viszonyok mellett, annak ellenére, hogy ezek a károsítók nem honosak vagy nem telepedtek még meg az Európai Közösségben. Megjegyzés: egy károsító akkor tekinthető megtelepedettnek, ha az ott előfordul, és ha hivatalosan nem intézkedtek megsemmisítéséről, vagy az intézkedések legalább két egymást követő éven át hatástalannak bizonyultak.

Nyilatkozat vagy intézkedés

A nyilatkozat vagy intézkedés akkor tekinthető hivatalosnak, ha azt a tagország hivatalos növényvédelmi szervezetének a képviselője – vagy annak felelőssége mellett más köztisztviselő – hozza (teszi meg). Egyéb esetekben a már említett képviselő vagy köztisztviselő vagy a meghatározott hivatalos felelős testület egyike által alkalmazott „kvalifikált ügynök” (ha nincs személyes érdekeltsége az általa hozott intézkedések kimenetelében, és megfelel a képesítés minimális követelményeinek) nyilatkozik (intézkedik). E tekintetben a tagországoknak kell biztosítani, hogy köztisztviselőik és ügynökeik kvalifikáltak legyenek.

Az Európai Közösségben (EU) elő nem forduló, és az EU-ra nézve fontos vírusok, vírusszerű kórokozók és viroidok

Az e csoportba tartozó károsítókat a 35. táblázat tartalmazza. A károsítók (kórokozók) között vírusok (27), fitoplazmák (5), viroid (1) és rickettsia (1) kórokozók vannak. A karantén vírusok 14 nemzetségbe tartoznak: Begomovirus, Bigeminivirus, Bromovirus, Carlavirus, Caulimovirus, Comovirus, Crinivirus, Ilarvirus, Luteovirus, Nepovirus, Potexvirus, Potyvirus, Rhabdovirus, Tymovirus. Két vírus [paradicsom Florida vírus (tomato Florida virus), őszibarack mozaik vírus (amerikai), peach (American) mosaic virus] rendszertani helye pontosan még nem ismert. A 35. táblázatban felsorolt burgonyapatogén vírusok (burgonya A-vírus, burgonya M-vírus, burgonya S-vírus, burgonya V-vírus, burgonya X-vírus, burgonya Y-vírus, burgonya levélsodródás vírus) és a burgonya orsósgumójúság viroid nem európai izolátumai tekintendők karantén kórokozóknak.

35. táblázat - Az Európai Közösségben elő nem forduló kórokozók1

A kórokozók magyar neve

A kórokozók angol neve

Burgonyapatogén kórokozók

Burgonya andeszi látens vírus

Burgonya andeszi foltosság vírus

Arracacha B-vírus

Burgonya fekete gyűrűsfoltosság vírus

Burgonya A-vírus*

Burgonya M-vírus*

Burgonya S-vírus*

Burgonya V-vírus*

Burgonya X-vírus*

Burgonya Y-vírus*

Burgonya levélsodródás vírus*

Burgonya orsósgumójúság viroid*

Potato Andean latent tymovirus

Potato Andean mottle comovirus

Arracacha B ? nepovirus

Potato black ringspot nepovirus

Potato A. potyvirus

Potato M carlavirus

Potato S carlavirus

Potato V potyvirus

Potato üpotexvirus

Potato Y potyvirus

Potato leafroll polerovirus

Potato spindle tuber viroid

Egyéb vírusok és fitoplazma

Szilfa floem nekrózis fitoplazma

Dohány gyűrűsfoltosság vírus

Paradicsom gyűrűsfoltosság vírus

Bab aranysárga mozaik vírus**

Lóbab enyhe foltosság vírus**

Saláta fertőző sárgaság vírus**

Paprika enyhe „tigré” vírus**

Tök levélgöndörödés vírus**

Euphorbia mozaik vírus**

Paradicsom Florida vírus**

Elm phloem necrosis phytoplasma

Tobacco ringspot nepovirus

Tomato ringspot nepovirus

Bean golden mosaic begomovirus

Broad bean mild mottle bromovirus

Lettuce infectious yellows crinivirus

Pepper mild tigré ? bigeminivirus

Squash leaf curl bigeminivirus

Euphorbia mosaic bigeminivirus

Tomato Florida virus

Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rubus, Vitis spp. vírus, fitoplazma

és rickettsia kórokozói és minden nem Európában előforduló kórokozói

Áfonya levélfoltosság vírus

Cseresznye érdeslevelűség vírus (amerikai)

Őszibarack (amerikai) mozaik vírus

Őszibarack ál-rickettsia

Őszibarack rozettás fitoplazma

Őszibarack X-betegség fitoplazma

Őszibarack sárgaság fitoplazma

Szilva amerikai vonalas mintázottság vírus

Málna levélgöndörödés vírus (amerikai) Földieper látens C-vírus

Földieper érszalagosodás vírus

Földieper boszorkányseprűsödés fitoplazma

Blueberry leaf mottle nepovirus

Cherry rasp \eafnepovirus

Peach (American) mosaic virus

Peach phony rickettsia

Peach rosette phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma

Peach yellows phytoplasma

Plum American line pattern ilarvirus

Raspbery leaf curl ? luteovirus

Strawberry latens C ? rhabdovirus Strawberry vein banding ? caulimovirus

Strawberry witches’broom phytoplasma


1 A *-gal megjelölt vírusok nem európai törzsei (izolátumai). A **-gal megjelölt vírusok Bemísia tabaci vektorral terjednek.

Az Európai Közösségben (EU) előforduló és az EU-ra nézve fontos fitoplazma kórokozók

Az ide tartozó kórokozók a következők: alma sarjburjánzás fitoplazma (apple proliferation phytoplasma), kajszi klorotikus levélsodródás fitoplazma (apricot chlorotic leafroll phytoplasma), körte pusztulás fitoplazma (pear decline phytoplasma).

Kórokozók, amelyeknek a behurcolása és terjedése a meghatározott védett zónákban tilos

Két vírus behurcolása és terjedése tilos négy védett zónában (országban). Ezek a következők: a répa nekrotikus sárgaerűség vírus (beet necrotic yellow vein benyvirus) behurcolása tilos Dániába, az Egyesült Királyságba (Észak-Írország) és Portugáliába, valamint a paradicsom bronzfoltosság vírus (tomato spotted wilt tospovirus) behurcolása tilos Dániába.

Kórokozók, amelyeknek a behurcolása és terjedése valamennyi tagországban tilos, ha azok egyes növényeken és növényi termékeken előfordulnak

Az ide tartozó vírus, fitoplazma és viroid kórokozókat a 36. táblázat tartalmazza.

36. táblázat - Az Európai Közösségben elő nem forduló, de az Európai Közösségre nézve fontos vírus, vírusszerű és viroid kórokozók

A kórokozók magyar neve

A kórokozók angol neve

Növények

Répa levélcsúcs fodrosodás vírus (nem európai izolátumok)

Beet curly top curtovirus

Beta vulgaris

Fekete málna látens vírus

Black raspberry latent ilarvirus

Rubus spp.

Kókuszdió cadang-cadang viroid

Coconut cadang-cadang viroid

Pálmáé spp. (európai országokon kívüli növények) telepítése esetén (magvak kivételt képeznek)

Cseresznye levélsodródás vírus*

Cherry leafroll nepovirus

Rubus spp.

Citrus mozaik vírus

Citrus mosaic badnavirus

Citrus, Fortunella Swingle és Poncirus spp. és hibridjeik (termés és magvak kivételt képeznek)

Citrus tristeza vírus

Citrus tristeza dosterovirus (nem európai izolátumok)

Citrus, Fortunella Swingle és Poncirus spp. és hibridjeik (termés és magvak kivételt képeznek)

Citrus leprózis vírus

Citrus leprosis ? rhabdovirus

Citrus, Fortunella Swingle és Poncirus spp. és hibridjeik (termés és magvak kivételt képeznek)

Cseresznye aprógyümölcsűség vírus (nem európai izolátumok)

Cherry little cherry virus

Prunus cerasus, P. avium, P. insica,

P. sargentii, P. serrula, P. serrulata, P. speciosa, P. subhirtella, P. yedoensis hibridjei és fajtái (magvak kivételével)

Citrus psorozis vírus (természetes úton terjedő)

Citrus psorosis virus

Citrus, Fortunella Swingle,

Poncirus növényfajok és hibridek (termés és magvak kivételével)

Pálma letális sárgaság fitoplazma

Palm lethal yellowing phytoplasma

Pálma spp. (nem európai országból származó) telepítése esetén (magvak kivételt képeznek).

Barack nekrotikus gyűrűsfoltosság vírus*

Prunus necrotic ringspot ilarvirus

Rubus spp.

Satsuma törpülés vírus

Satsuma dwarf ? nepovirus

Citrus, Fortunella Swingle,

Poncirus növények és hibridjeik (termés, magvak kivételt képeznek)

Citrus rongyoslevelűség vírus

Citrus tatter leaf capillovirus

Citrus, Fortunella Swingle,

Poncirus növények és hibridjeik (termés, magvak kivételt képeznek)

Citrus boszorkányseprűsödés fitoplazma

Citrus witches’broom phytoplasma

Citrus, Fortunella Swingle,

Poncirus növények és hibridjeik (termés, magvak kivételt képeznek)


* A megnevezett vírusok az Európai Közösségben, Rubus-fajokon nem fordulnak elő.

Az Európai közösségben (EU) előforduló és az EU-ra nézve fontos vírus, vírusszerű, viroid és spiroplaza kórokozók

E csoportba 11 vírus, 1 viroid, 2 fitoplazma és 1 spiroplazma tartozik (37. táblázat).

37. táblázat - Az Európai Közösségben előforduló és az Európai Közösségre nézve fontos károsítók

A kórokozók magyar neve

A kórokozók angol neve

Növények

Arabis mozaik vírus

Répa levélgöndörödés vírus

Arabis mosaic nepovirus

Beet leaf curl ? rhabdovirus

Fragaria és Rubus spp.

Beta vulgáris

(vetőmag kivételével)

Krizantém törpülés viroid

Chrysanthemum stunt viroid

Dendranthema spp.

(magvak kivételével)

Citrus tristeza vírus (európai törzsek)

Citrus tristeza closterovirus

Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus spp.

(termés és magvak kivételével)

Citrus ér-enációs vírus

Citrus vein enation virus

Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus spp.

(termés és magvak kivételével)

Szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma

Grapevine Flavescence dorée phytoplasma

Vitis spp.

(termés és magvak kivételével)

Szilva himlő vírus

Plum ponpotyvirus

Prunus spp.

(magvak kivételével)

Burgonya sztolbur fitoplazma

Potato slolbw phytoplasma

Solanaceae családba tartozó növények

(vetőmagvak kivételével)

Málna gyűrűsfoltosság vírus

Raspberry ringspot nepovirus

Fragaria, Rubus spp. (magvak kivételével)

Spiroplasma citri

Spiroplasma citri

Citrus, Fortunella Swingle, Poncirus spp.

(termés és magvak kivételével)

Földieper göndörödés vírus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

Fragaria spp.

(magvak kivételével)

Földieper látens gyűrűsfoltosság vírus

Strawberry latent ringspot nepovirus

Fragaria és Rubus spp.

(magvak kivételével)

Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus

Strawberry mild yellow edge-associated ? potexvirus

Fragaria spp.

(magvak kivételével)

Paradicsom fekete gyűrűs vírus

Tomato black ring nepovirus

Fragaria és Rubus spp.

(magvak kivételével)

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Tomato spotted wilt tospovirus

Apium graveolens, Capsicum annuum, Cucumis melo, Dentran-hema növények.

Az Impatiens New Quinea hibridek összes fajtája. Mindazok a Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum és Nicotiana növények, amelyekről bizonyított, hogy a növénytermesztés számára értékesítik őket. Ültetésre szánt Solanum melongena és S. tuberosum


Egyéb határozatok

A „Növény-egészségügyi Határozat” (lásd Szemessy és Szőnyegi, 1993) I. és II. Függelékében a vírusokon és vírusszerű kórokozókon kívül kitér azokra az ismeretekre is, amelyek a baktériumokkal, gombákkal, rovarokkal, atkákkal, fonálférgekkel kapcsolatosak.

A „Növény-egészségügyi Határozat” III. Függeléke (A. rész) azokkal a növényekkel és növényi termékekkel, valamint más anyagokkal foglalkozik, amelyek behozatala a tagországokba tilos. A B. rész azokkal a növényekkel és növényi termékekkel, valamint más anyagokkal foglalkozik, amelyek behozatala a védett zónákba tilos.

A IV. Függelék A. része a növények, növényi termékek és egyéb anyagok tagországokba történő behozatalakor és a tagországokon belüli szállításakor valamennyi tagország által kötelezően alkalmazandó előírásokat foglalja magában. Az I. Szekcióban vannak felsorolva az Európai Közösségen kívüli területekről származó növények, növényi termékek és más anyagok is. A II. Szekcióban vannak felsorolva az Európai Közösség országaiból származó növények és a velük kapcsolatos intézkedések. A IV. Függelék B. része azokat a különleges eljárásokat tárgyalja, amelyeket valamennyi tagország köteles elrendelni a növények, növényei termékek és más anyagok meghatározott védett zónákba történő bevitelével és a védett zónákon belüli szállításával kapcsolatban.

Az V. Függelék arról rendelkezik, hogy azokat a növényeket, növényi termékeket és más anyagokat, amelyeket növény-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni, az Európai Közösségből származók esetében a termőhelyen, a Közösségen belüli szállítást megelőzően, az Európai Közösségen kívül eső országok esetében pedig a származási országban vagy a feladó országban, az Európai Közösségbe hozatal engedélyezése előtt kell ellenőrizni. A Függelék A. részének I. pontja azokkal az Európai Közösségből származó növényekkel, növényi termékekkel és más anyagokkal foglalkozik, amelyek az egész Közösségre nézve fontos károsítók potenciális hordozói, és amelyekhez növényútlevelet kell csatolni. Az A. rész II. pontja azokat a növényeket, növényi termékeket és más anyagokat sorolja fel, amelyek bizonyos védett zónákra nézve fontos károsítók potenciális hordozói, és amelyekhez az adott zónába történő behozatalkor vagy az adott zónán belüli szállításkor a megfelelő zónákra érvényes útlevelet kell csatolni. A Függelék B. része az A. részben felsoroltaktól eltérő területekről származó növényeket, növényi termékeket és más anyagokat sorolja fel.