Ugrás a tartalomhoz

Fizikai kislexikon

Patkós András (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

Q

Q

QCD

Lásd kvantumszíndinamika.

QED

Lásd kvantumelektrodinamika.

Q-érték

Egy bomlási folyamat során felszabaduló teljes energia. A kötési energia görbéje (lásd 1. diagramm) az egy nukleonra jutó kötési energia változását mutatja az A atommagnak B és C elsődleges hasadási termékekre való bomlásakor. A B és C hasadási termékekben nagyobb kötési energia jut egy nukleonra, mint az eredeti A atommagban. A bomlástermékek így nagyobb stabilitásra tesznek szert, mivel nincs változás a teljes nukleonszámban. Az effektív nukleononkénti kötési energia változása a tárolt potenciális energia egy részének kibocsátását okozza, amely vagy az elsődleges bomlástermékek kinetikus energiájában, vagy pedig gamma sugárzás kibocsátásának formájában jelenik meg. A bomlási folyamat Q-értéke így a hasadási termékek kötési energiájának növekedésével egyezik meg. Például az (urán-236) bomlása során két hasadási termék keletkezik, a (lantán-146) és a (bróm-87):

A hasadási termékek teljes kötési energiája 1975.19 MeV, míg az urán nukleonjainak teljes kötési energiája 1791.24 MeV; a bomlás Q-értéke így 184 MeV. A neutrínó tömeg esetleges létezése a béta részecskék publikált Q-érték táblázatának módosítására vezethet. A béta sugárzásbeli elektronok energiaspektruma folytonos, a spektrum felső határa a Q-érték (lásd 2. diagramm). Ha a kibocsátott elektronok elvinnék a maximális energiát, nem maradna több energia, ami a neutrínó nyugalmi tömegét létrehozza, akármilyen kicsi is lenne az. 1985-ben Lyubimov vezetésével egy orosz kutatócsoport a trícium béta bomlását vizsgálta:

A bomlási termékek levágási energiájának megmérése alapján nemzérus neutrínó tömegről számoltak be. Lyubimov a gyenge kölcsönhatás elméletét alkalmazta ahhoz, hogy kapcsolatot találjon a számos, kísérletileg hozzáférhető mennyiség között. Csoportja úgynevezett Kurie ábrán ábrázolva analizálta az adatokat, az elmélet szerint egyenes vonalat kellett volna kapniuk. Az elmélet által jósolt egyenes vonal az energia tengelyt a Q-értéknél metszené, amely zérus neutrínó tömeget jelentett volna (lásd 3. diagramm). Lyubimov adatai azonban egy kis eltérést mutattak a várt görbétől és ebből a neutrínó tömeg -nek adódott. Ez a kísérlet azonban már elavult. A német-orosz Mainz-Troitsk együttműködés által a felső korlátra adott érték jelenleg .

QFD

Kvantum-ízdinamika (kvantumflavourdinamika). Lásd elektrogyenge kölcsönhatás elmélete.

QSG

Lásd kvazárok.

QSO

Lásd kvazárok.

QSS

Lásd kvazárok.

qubit (kvantum bit)

Lásd kvantum-számítástudomány.