Ugrás a tartalomhoz

OXFORD - Matematika : Kislexikon

Tóth János (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

Ö, Ő

Ö, Ő

önhivatkozó

Olyan állítás, amely önmagára hivatkozik; paradoxonokhoz vezethet. Például az „ez az állítás hamis” értelmetlen, mivel ha igaz, akkor hamis, ha pedig hamis, akkor igaznak kell lennie.

önkiválasztó minta

A mintavétel talán legrosszabb módja: amikor egy újság, rádió- vagy televízióállomás olyanokat kérdez meg, akik érdekeltek a végeredményben, akkor az eredmények a legnagyobb valószínűség szerint csak a legszélsőségesebb véleményeket tükrözik, ezért tulajdonképpen használhatatlanok.

összeadás

Lásd irányított egyenesszakaszok összeadása, komplex számok összeadása, mátrixok összeadása, vektorok összeadása.

összeadás az n modulusra nézve

Lásd modulo n összeadás és szorzás.

összeegyeztethetetlen

Egy egyenletrendszer egyenletei összeegyeztethetetlenek, ha a rendszer megoldáshalmaza üres.

összefüggő egyenletek

Olyan (lineáris) egyenletek egy halmaza, melyben legalább egy egyenlet kifejezhető a többi (lineáris) kombinációjaként.

összefüggő események

Lásd független események.

összefüggő gráf

Olyan gráf, melyben bármely pontból bármely pontba vezet út. Tehát egy gráf akkor összefüggő, ha egy darabból áll, azaz pontosan egy komponense van.

összefüggő halmaz

Egy halmaz összefüggő, ha nem állítható elő két nem üres halmaz egyesítéseként úgy, hogy egyik részhalmaznak se legyen közös eleme a másik lezártjával.

összefüggő valószínűségi változók

Nem független valószínűségi változók. Az összefüggőség természete azonban különböző kontextusokban egészen különböző lehet, kezdve attól, hogy az egyik változó teljesen meghatározza a másikat, egészen addig, hogy a hatás szélsőségesen gyenge közöttük. Ha például egy zsákban 50% piros és 50% golyó van, és A az az esemény, hogy az első kihúzott golyó piros, és B az az esemény, hogy a második kihúzott golyó piros, akkor tekintsük a következő két esetet. Először, ha a zsákban mindössze két golyó van, akkor ha A előfordul, akkor B biztosan nem következhet be, azaz B valószínűségét teljesen meghatározza az, hogy tudjuk-e azt, hogy A bekövetkezett. Ha azonban a zsákban 1000 golyó van, akkor akkor , s ez a feltételes valószínűség majdnem akkora, mint , vagyis mint amikor semmi információnk nincs az első golyó színéről.

összeg

Lásd összeadás eredménye, mátrixok összeadása.

összegezés jelölése

Az véges összeg a szigma görög nagybetű felhasználásával így írható:

Speciálisan például

(Az itt szereplő i összegező index helyett tetszőleges más betű is használható lett volna. Lásd formális változó.) Hasonlóan, használhatjuk a

jelölést az végtelen összeg jelölésére (sor), és ha ez a végtelen sor konvergens, akkor magát az összeget is ugyanígy jelöljük. Például a

végtelen harmonikus sor nem konvergens, míg az mértani sor esetén konvergens, és összege, így is jelölhető:

összetett állítás

Olyan állítás, amely egyszerű állításokból az „és”, „vagy”, „nem”, „következik” vagy ezek megfelelő szimbólumai használatával tevődik össze. A szóbanforgó egyszerű állítások az összetett állítás komponensei. Például összetett állítás, mely a p,q és r komponensekből épül fel.

összetett állítás összetevője

Lásd összetett állítás.

összetett szám

Egy pozitív egész szám összetett szám, ha az nem prímszám, se nem egyenlő eggyel, azaz fel tudjuk írni hk szorzat alakjában, ahol h és k egytől nagyobb egész számok.

összetett tört

Olyan tört, amelynek a nevezője, vagy a számlálója, vagy mindkettő tartalmaz törtet. Például összetett tört. Lásd egyszerű tört.

összevont becslés

Ha ésszerű feltenni, hogy két összehasonlítani kívánt populáció szórásnégyzete egyenlő, akkor a különbséget legjobban megmutató próba a közös szórásnégyzet egyetlen becslését alkalmazza, és ehhez a két minta összes adatát felhasználja. Az összevont becslés ahol , mintamegfigyelések két halmaza, rendre és mintamérettel és , mintaátlagokkal.

ötágú csillag

A lenti síkbeli alakzat, egy szabályos ötszög minden második csúcsának összekötésével, vagy az élek metszésig való meghosszabbításával kapható meg.

ötödfokú egyenlet

Ötödfokú polinomra vonatkozó egyenlet.

ötödfokú polinom

Olyan polinom, amelynek a fokszáma öt.

ötszög

Ötoldalú sokszög.

ötszögszám

Olyan szám, amely egymásba ágyazott ötszögek alakjába rendezhető, ahogy az alábbi ábra mutatja. A sorozat , amely előáll alakban esetén.