Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

JANUS PANNONIUS GALEOTTO MARZIÓNAK

JANUS PANNONIUS GALEOTTO MARZIÓNAK[261]

1462

Készséggel elfogadom, atyámfia, mentegetőzésedet, de néked sem kellett volna oly komolyan venned, amit a plébános[262] útján írtam! Nem azért írtam, mintha egyáltalán nem bíznám tebenned, hanem részint tréfából, részint meg ösztönzésedre, hogy mentül hamarább kielégítsd urunk[263] kívánságát; hisz tudod, munkavágya csaknem túltesz életvágyán! Amikor elmeséltem neki, mint intettelek, hogy ne nyúlj pénzhez, méltatlankodva mondotta: „Még kétségbeesésbe kergeted azt a jó embert!” Ezt válaszoltam: „Hadd tréfálkozzam atyámfiával! Hiszen jól ismerjük mi egymást.” – Tégy hát, ahogy jobbnak gondolod, nem szükséges figyelmeztetnem téged, hiszen ismered ezt az embert „szőröstül-bőröstül”.[264] De arra ügyelj, hogy mennél buzgóbban jársz a kedvében, annál több hasznod lesz a dologból.

Bertalan mesterről,[265] bár értő csillagjós nem vagyok, mégis az a véleményem, hogy nem tud élni a szerencséjével. Én ez idáig Isten segélyével horoszkópok és asztrológusok nélkül is elég boldogan éltem, s remélem, élek ezután is. De azért még mindig az a kívánságom, hogy gondolj orvosra meg borbélyra!

Hispaniába vagy Britanniába teendő utazásodra csak akkor lesz jó szavam, ha arról értesülök, hogy egészségben s meggazdagodva tértél haza. Szküllától, Kharübdisztől, a küklópszoktól vagy laisztrügonoktól nem féltelek; de vigyázz, ott ne marasztaljon Kirké vagy Kalüpszó,[266]


…és füledet viaszolva
Szeirének csábos dalait…

gondosan elkerüld!

Arra már most alkuszom véled, hogy ha hazajöttél, s kicsit elidőztél odahaza, Pannónia legyen Korkürád, én meg Alkinoosz![267] Elérkezik-e valaha annak napja, mikor mindannyian a te ajkadon csüggünk,[268] és csudálva hallgatjuk elbeszélésedet, hogy


láttál tengeri szörnyeteget, láttál vizi fattyat,
… hallottad – Calpét is messzire hagyván –
Hercules örvényébe bukó nap nagy zubogását:
s delfinnél hányszorta nagyobb testű ama cethal…[269]

Amit csak akarsz, azt mesélhetsz majd, mi mindent elhiszünk! Csupán arra kérlek, ha hozzám méltó dolgot találsz valahol, szerezd meg azt számomra. Közben magam is gazdagodtam, s adhatok neked valamit, talán nem is hitványabbat, mint ama érsekjeid meg ispánjaid, bár értük üres már Múzsáknak s Phoibosznak a háza! [270]

Mennél távolabbra s hosszabbra tervezed távollétedet, annál inkább legyen gondod rá, hogy mielőbb hozzájuthassak a rád bízott holmikhoz, vagyis jegyzeteimhez, íróeszközeimhez és főként a Homérosz-kommentárokhoz. A selyemmellényt meg, ami nincs még készen, vagy amit nem küldtél el, tudasd, hol kereshetem. Végezetül közöld velem, meddig maradsz még Itáliában, nehogy azután már hiába írjak neked, vagy fölösleges munkával fárasszam küldötteimet. Minden jót!

Pécsett…

(Boronkai Iván fordítása)[261] Az 1450–1490 között csaknem egész Európát bejáró Galeotto Marzio 1461-ben és 1465-ben időzött hosszabb ideig Janus és Vitéz János környezetében. Janus levelének megírása (1462) idején Galeotto Itáliában (talán Rómában) tartózkodott.

[262] A tréfás utalás talán Fiumei Márk püspökre vonatkozik.

[263] Vitéz János.

[264] Vö. Pers. 3,30: ego te intus et in cute novi.

[265] Bertalan mester valószínűleg Bartholomeo Manfredi, akit Janus a levél szerint meg akart hívni Magyarországra. Ő azonban a Gonzaga-család udvari asztrológusa volt, és jövedelmező állásáról – úgy látszik – nem akart lemondani.

[266] Galeotto egy korábbi levelében valószínűleg utazási terveiről (Hispánia, Britannia) értesítette Janust, akinek a nagy út kapcsán az Odüsszeiában olvasható Odüsszeusz-kalandok jutnak eszébe, s ezekre a megpróbáltatásokra, veszélyekre figyelmezteti Galeottót (vö. Hom. Od. 9,84–105 (lótuszevők); 9,107–547 (a Küklópsz-kaland) etc.

[267] Korküra Odüsszeusz jótevőinek, a phaiákoknak a földje, királyuk, Alkinoosz fogadta be Odüsszeuszt, az ő kérésére kezdte elmesélni (Od. 7,241 sq.) kalandjait.

[268] Vö. Verg. Aen. 4,79: pendetque iterum narrantis ab ore; Ov. epist. 1,30: Narrantis coniunx pendet ab ore viri.

[269] A négy verssor nem összefüggő idézet, hanem Iuvenalis szatíráiból összeillesztett „montázs” (Iuv. 14,283: Oceani monstra et iuvenes vidisse marinos; 14,279–280: sed longe Calpe relicta / audiet Herculeo stridentem gurgite solem; 10,14: quanto delphinis ballaena Britannica maior.

[270] Vö. Iuv. 7,37: quem colis et Musarum et Apollinis aede relicta.