Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

MÁTYÁS KIRÁLY ORBÁN PÉCSI PRÉPOSTNAK

MÁTYÁS KIRÁLY ORBÁN PÉCSI PRÉPOSTNAK[490]

[1480]

Mátyás király Orbán pécsi prépostnak.

Tiszteletre méltó és szeretett hívünk! Ha az a keményfejű váci püspök, Báthori Miklós[491] hajolt volna méltányos, tisztességes és üdvös figyelmeztetéseinkre és intelmeinkre, akkor fivérére[492] való tekintettel még megtűrtük volna őt kegyes jóindulatunkban, bármilyen zabolátlannak és elviselhetetlennek bizonyult botrányos és szertelen életmódja miatt, mint ahogy ez ideig tűrtük is. Minthogy azonban az a jóindulat, amelyet ezzel a szemtelen és nyakas emberrel szemben tanúsítottunk, még tovább ösztökélte őt a bűnre, és megbocsátó magatartásunk egyre csak olaj volt ostoba lázadásának és alávaló önteltségének tüzére, ezért nem vagyunk már hajlandók, de képesek sem vagyunk tovább megtűrni őt, hanem annak érdekében, hogy korlátlan és elharapózott szabadosságát, jobban mondva őrültségét megzabolázzuk, ama megoldás mellett döntöttünk, amelyről egy másik, saját kezünkkel aláírt pátensünkben olvashatsz. Ha az enyhébb orvosság már nem segít, hát erősebb szer alkalmazásával gyógyítsuk meg annak a szerencsétlen embernek bomlott agyvelejét, hogy oly sok figyelmeztetés, oly sok oktatás után végre megtanulhassa: mennyit tartson magáról, mekkora tisztelettel viseltessék velünk szemben, ki ura és jótevője vagyunk, és micsoda alázattal engedelmeskedjék parancsainknak! Mivel pedig ezt meg nem tanulta, sőt ami még rosszabb: parancsainkat hetyke gőggel meg is veti, ki gondolna másra, mint hogy megbomlott ez az ember, és hogy beteg agyába teljes közömbösség vagy inkább őrültség fészkelte be magát?! Hogy tehát e betegséget megfelelő kezelés alá vegyük, nehogy a további nemtörődömség miatt őrjöngéssé fajuljon, s őt még súlyosabb bajba sodorja, ezért az a kívánságunk – amint föntebb említett levelünkben pontos utasítást is adtunk neked –, hogy légy az ő segédpüspöke, képviseletünkben viseljed gondját a váci egyháznak, hogy ezáltal ne zaklathassa szokása szerint állandóan az egyház alattvalóit, és a váci egyház jövedelmeit – melyek Isten dicsőségét és az egyház javát vannak hivatva szolgálni – haszontalanul szét ne szórja és el ne herdálja.

Ennek céljából meghatalmazunk, hogy vedd kezelésbe az említett egyház várainak, városainak és birtokainak a felét, óvjad meg őket a mi nevünkben, lássad el [Báthori Miklóst] hasznos és tisztes intelmekkel, és úgy őrködjél az egyház felett, hogy amit ő – aki mindent rosszul s haszontalanul intéz – elhanyagol, azt te bölcsen és ésszerűen pótoljad helyette.

[1480]

(Boronkai Iván fordítása)[490] Orbán pécsi prépost (XV. sz. második fele). Nagylucsei Orbánnal való azonossága kérdéses.

[491] Báthori Miklós (1435–1506?) humanista. Bolognában Galeotto Marziónál tanult. 1475-től váci püspök. Székhelyén humanista központot létesített, főiskolával. Olasz humanistákkal, többek között a firenzei neoplatonikus akadémia vezetőjével, Marsilio Ficinóval és Battista Guarinival levelezett. Verses történeti műve elveszett.

[492] Báthori István (†1493) erdélyi vajda, a kenyérmezei ütközetben Kinizsi Pál vezértársa.