Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

VÁRADI PÉTER KÁLMÁNCSEHI DOMONKOSNAK

VÁRADI PÉTER KÁLMÁNCSEHI DOMONKOSNAK

1491. november 17.

Krisztusban tisztelendő atyámnak, Domonkos székesfehérvári prépost úrnak,[503] szeretett testvéremnek – Péter kalocsai érsek.

Krisztusban tisztelendő atyám, drága testvérem és barátom! Írja atyaságod, hogy boldogan vet papírra minden olyan újdonságot, ami lelkemet megörvendezteti. Igencsak köszönöm ezt neked, és irántam való nagy szeretetedet hálával fogadom. Nem tudom azonban, lehet-e manapság olyan hírt írni vagy üzenni, ami akár az én lelkemet, akár másét megörvendeztetné. Hiszen mentül jobban elgondolkozom jelenünk állapotán és romlott mivoltán, annál többet sóhajtozom siralmamban, amiért bűneink miatt Isten haragja tombol e siratnivaló országon, és kipusztulván az emberek lelkéből az égi malaszt, mindenekben elhamvadt a keresztényi szeretet, és az ördög gonosz incselkedéseinek ösztönzésére csak széthúzás, patvarkodás és gyűlölet dühöng, sőt tombol mindenütt! Úgy azután minden újság summáját könnyen kifejezhetjük a költő Lucanus tömör kifejezésével: Merő seb! [504] Csak sóhajtozhatunk hát, meg fölkiálthatunk, mint a másik költő kiáltott: Megyünk, megyünk vakon! [505]

Igen nagy örömmel vettem azonban azt a hírt, amelyet dicsőséges János Albert úrnak[506] Ulászló király őfelségével kötendő békéjéről s egyezségéről közölt velem atyaságod.[507] Bárcsak folytatódnék a dolog! Sőt, ne csak folytatódnék, hanem Isten segítségével mentül előbb meg is valósulna! Mert ha nem jön létre egyezség, ami pedig a két fivér között múlhatatlanul szükséges, akkor félő, hogy e háborodott világban az eddigieknél is gonoszabb idők jönnek ránk!

Hogy végezetül atyaságod magát ajánlja nekem? – Nincs szüksége atyaságodnak énelőttem maga-ajánlásra, hiszen régi csorbítatlanságában él még bennem a szerető jóakarat, él pedig úgy, hogy semmi sincs, mit örömmel s készséges lélekkel meg ne tennék, ha atyaságod tisztességére és tetszésére tehetem. Ezért is kívánok atyaságodnak jó egészséget és Isten kegyelméből teljes fölépülést múló bajából.[508]

Kelt Bács várában [...] Erzsébet özvegy ünnepe előtti csütörtökön.

(Boronkai Iván fordítása)[503] Kálmáncsehi Domonkos humanista főpap. A prépostságon kívül nyitrai főesperes az esztergomi káptalanban, ugyanakkor pápai főjegyző. Pár év múltán erdélyi püspök.

[504] Lucanus, Pharsalia, 9,776 és 8,727–728.

[505] Persius, Saturae, 3,41–42.

[506] János Albert II. Ulászló testvéröccse. Mátyás halála után fegyveresen igyekezett megszerezni a megüresedett magyar trónt.

[507] János Albert herceg és II. Ulászló 1491. február 20-án kötött egyezséget.

[508] Valószínűleg Székesfehérvár 1490. évi, őszi német ostromára utal, mikor Kálmáncsehinek mindene odaveszett, csak puszta életét tudta megmenteni a veszedelemből.