Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

24. fejezet - NICASIUS ELLEBODIUS (CASLETANUS)

24. fejezet - NICASIUS ELLEBODIUS (CASLETANUS)

1535-ben született Casselben, Flandriában. 1549-től 1554-ig Leuvenben tanult, majd 1555–1556-ban a római Collegium Germanicumban. Rövid bécsi tartózkodás után Oláh Miklós esztergomi érsek hívására 1558-ban a nagyszombati iskolában vállalt tanári állást. 1560-tól élvezte az esztergomi kanonoki javadalmat, mely lehetővé tette számára, hogy 1561 és 1571 között a padovai egyetemen filozófiai és orvostudományi stúdiumokat folytasson. Ott kötött szoros barátságot Gianvincenzo Pinellivel és az ő házát látogató tudósok társaságával. Kapcsolatba került számos neves humanistával, köztük Paolo Manuzióval, Carlo Sigonióval, Pietro Vettorival. Ebben az időszakban mélyítette el – Michael Szophianosszal együttműködve – görög filológiai tanulmányait. Latinra fordította Nemesziosz görög filozófiai művét, melyet De natura hominis címmel 1565-ben Antwerpenben kétnyelvű kiadásban jelentetett meg.

1571-től Pozsonyban élt Radéczy István váradi, majd egri püspök, királyi helytartó orvosaként. Színvonalas szellemi közösségre talált a Radéczy köréhez tartozó s Bécsben, Nagyszombatban és Pozsonyban élő humanisták – Georg Purkircher, Zsámboky János, Istvánffy Miklós, Carolus Clusius, Elias Corvinus, Hugo Blotius – társaságában. Mecénása lehetővé tette számára, hogy továbbra is elsősorban filológiával foglalkozzék. Arisztotelész, Arisztophanész és görög grammatikusok műveit készítette elő kiadásra, fordította latinra, illetve kommentálta. Pinellivel folytatott levelezése révén állandó kapcsolatot tartott fenn a padovai humanistákkal, ittléte alatt Pozsony közvetlenül kapcsolódott általa az európai elit kultúra vérkeringésébe. 1577-ben halt meg pestisben, amelyet betegeitől kapott el.

Korai halála miatt a jeles grecista művei kéziratban maradtak. Pinellihez írt leveleiből 116 maradt ránk, ezek Pinelli hagyatékában, Milánóban találhatók.

Források: Az itt közölt levelek a következő jelzeteken találhatók a Biblioteca Ambrosianában: R 126 sup. fol. 101r; D 196 inf. fol. 28r–28bis v; D 196 inf. fol. 31r–v; D 196 inf. 44r–44ter–v. A magyar fordítások e szöveggyűjtemény számára készültek.

Irodalom: KLANICZAY Tibor, Nicasius Ellebodius és poétikája, ItK, 1971; Dieter WAGNER, Zur Biografie des Nicasius Ellebodius, Heidelberg, 1973; PAJKOSSY Györgyné, Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban, Magyar Könyvszemle, 1983; KLANICZAY Tibor, Nicasius Ellebodius leuveni és római tanulmányai, in UŐ, Pallas magyar ivadékai, Budapest, 1985.

NICASIUS ELLEBODIUS A GIANVINCENZO PINELLI

22 febbraio 1572

Mando a Vostra Signoria questo poco e La prego che lo lega con diligentia e mi dica il Suo parer liberamente, e lo mostri ancora agli literati che conosce, Manutio, Riccobono e altri. Mi accomodaro sempre a quello che da Vostra Signoria sara determinato. Ho dato commessione a messer Martino che compri quel istorico e sara servito comme credo sensa fallo, purché sia stampato in Argentina. Gli dubi di messer Domenico sono grandi e quanto piu ci penso, tanto maggior difficulta trovo. De le biade d’Ongheria sara servito, de quelle de le terre franche ho scritto al Sambuco. Degli populi circumdanubiani e un gran intrico essendo confusi gli confini e tutti gli nomi alterati. Pur voglio pensarci un poco e caminar con Ptolemeo e Strabone latini, che altri autori non ho, e voglio prevalermi di monsignor di Strigonio, omo prattico in questi paesi, come stano adesso. Il Purkirchero ha Polybio. Pero Vostra Signoria mandi quelli luochi promessimi, che mi fara un singular favor. Di tutte le altre cose ho scritto a Vostra Signoria a longo per la prossima passata posta e risposto ancora al nostro eccellentissimo Mercurial. Gli principi espettiamo dimane. Scrivero a Vostra Signoria si occorrera cosa degna in questa dieta. Con questo a Vostra Signoria mi ricommando e offero, e saluto tutti di casa, et espetto risposta da Manuele.

Di Posonio gli 22 di febraro 1572.

Di Vostra Signoria affezionatissimo servitor

Nicasio Ellebodio