Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.

Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–), Szentmártoni Szabó Géza (1950–)

Balassi Kiadó

Jegyzetek

Ad apes – A méhekhez

ad notam – nótájára, azaz dallamára

Adviga – Hedvig. A Kilencedik Célia-ének versfőibe (ADVIGAM) rejtett női név.

aenigma – rejtvény, allegória

aggasztal – aggaszt, elbúsít

akaszt – ti. a csapdába esett vadat a hurok

ál – hamis, álnok

alít – vél

állat – élőlény (az ember is!)

Altera inventio – Másik [versszerző] találmány

Amatorum carmen – Szerelmesek éneke

amhol – amott

Angerianus – Girolamo Angeriano (1470–1535) olasz neolatin költő. Modoros versciklusa, az Erotopaegnion (Erósz játékszere) Balassi több versének is irodalmi mintája volt.

Animum ingratitudine amatae... – Szeretője háládatlanságán kesergő elméjét saját maga vigasztalja

Anna – Ungnád Kristófné Losonczy Anna (1548 körül–1596)

arányoz – vél, gyanít; irányoz, céloz

aránzó célom – céltáblám

arcul – szemközt, arccal előre

arcul reá térvén – visszafordulván

aszú – száraz

atyjafia – testvére, rokona

azon nótára – ugyanarra a dallamra, mint az előző

bapka – batka: csekély értékű pénz

basiliscus – koronás, kakasfejű sárkánynak képzelt állat, amely a tekintetével megöli azt, aki rápillant.

Báthory István, nyíri – Ecsedi Báthori István (1555–1605), vallásos meditációkat és verseket író, nagy hatalmú nyírségi földesúr.

bátor – akár; ámbár

béadott kezedért – tett fogadalmadért

Bebek Judit – erdélyi nemeskisasszony, Bebek György és Patócsy Zsófia egyik leánya. Kendy Ferenc felesége lett.

bejt – kétsoros török versfajta

bizlal – biztat

bizonyos – biztos

Borbála – A hölgy teljes neve a versfők és egy másik kézirat szerint Csák Borbála. Erdélyi nemeskisasszony volt.

búm verő – búmat elűző

Carmen tenui nec pingui Minerva compositum – Vékony és nem goromba elmével szerzett ének (azaz: egyszerűen, de nem alantas stílusban íródott)

Célia – (Caelia, Coelia) Angerianustól kölcsönzött női név.

Colloquium octo viatorum... – A nyolc útonjáró és Echo istenasszony beszélgetése

cortigiana – udvarhölgy, kurtizán

Credulus – Balassi pásztordrámájának egyik főszereplője.

csata jár – portyázik

cserében – tölgyesben

csiszár – fegyverkovács

csodául – botránykőként, illetve: mindenki csodálkozására, úgy, hogy mindenki engem bámuljon

csudákat nevelő – tengeri szörnyeket nevelő

De Julia venante – A vadászó Juliáról

De virgine Margareta – Margit leányasszonyról

De voce ad vocem ex Angeriano – Szóról szóra Angerianusból

Decima secunda – Tizenkettedik

Decimus quartus – Tizennegyedik

Deo, vitae mortisque arbitro. Ex oda: „Quem tu, summe Deus...” – Istennek, élet és halál urának, ebből az ódából: „Akit te, nagy Isten, egyszer már megbékélve, atyai szemmel megtekintesz” – Ambrosius Sebestyén, késmárki protestáns lelkész vallásos Horatius-paródiájának címe és kezdősora, amely egyúttal a vers irodalmi mintája is.

Dobó Jákob – Ruszkai Dobó Jákob (1562. március 22.–1585. március 20.) Balassi fiatalabb kor- és költőtársa. Lovasbaleset okozta halálát.

Donya Liesza – A verssor egy 15. századi spanyol író, Juan Rodrigez del Padrón Estoria de dos amadores Ardanlier y Liesa (Két szerelmes, Ardanlier és Liesa históriája) című lovagregényének női főszereplőjére utalhat.

eborca – arcátlan, szemtelen

egyez kívánság – ugyanazt akarjuk

együnk másért – egyikünk a másikért

élemíts – öregbítsed, növeljed

elesni közülünk – eltávozni közülünk

elköltél – elvesztél

elszól – eltérít, lebeszél

éltetett el – táplált

éltig – élete végéig, mindéltig

en – íme, ez

én szómmal – az én nevemben (levélformula a régiségben)

ér bennem véget – végez velem

ereit elvívi – erejét elrabolja

eröljen – örüljön

esmeg – ismét

eszve – össze

eszvész – összeveszés

evez – (a madár szárnyával:) repül

Ex 54. psa[lmo]. Deus, per nomen... – Az 54. zsoltárból. Isten, a te nevedért tarts meg engemet – Az 54. zsoltár 16. századi prózai fordításának kezdete.

ezen – ezennel, most

feddik – zsémbelődik

félen vér – félrever

felszóval – fennhangon, hangosan

feltett jegyét – céltábláját

feltörlötte homlokán szőke haját – nekibuzdult

fene – vad

fene ötte – elmérgedt

fényes bogár – szentjánosbogár

ferdő – fürdőház

ferdős – fürdőmester

ferge – kába, kerge, hóbortos

fiatal – fiatal fa

fog – foglyot ejt (a Hatvanegyedik versben)

fogadás – fogadalom

foggat – tépdes, szaggat

foghatatlan – felfoghatatlan

forró – kibuzgó, zubogó

fottig – (élet)fogytig, örökké

fő csillag – bolygó, planéta

fráj – Frau: úriasszony

fris – díszes

frisesség – díszesség

Frustra omnibus rationibus incendendae... – Miután mindenféle okfejtéssel hiába próbálkozott Julia felgyullasztására, azon igyekezik, hogy őt fölöttébb való heves könyörgéssel a maga iránti szerelemre édesgesse, különb-különbféle példákkal hozakodván elő meggyőzésére

fúat – vadkacsát

fulák – fullánk

Fulvia – Balassi utolsó szerelmének költői neve. Az ismeretlen Fulvia valós személy volt, hiszen Balassi Batthyány Ferencnek 1593-ban írt leveleiben, gyűrűküldés kapcsán emlegeti.

futosó – futkosó

für – fürj

füremedt – fölfrissült

füsti menne – gőzölögne

gondolhatdsza – (gondolhatod-sza) nosza, gondolhatod

gondolkodó – tépelődő, gondba merülő

Grues alloquitur – A darvaknak szól

gyég – jég

gyójt – gyújt

gyöngy – a Margit (Margareta) név latin jelentése

ha – vajon

ha ki – ha akárki; aki

ha szinte – még ha

hab – vízhullám

hadnagy – hadvezér

hahogy – amikor

hajamot megeresztem – Az elhanyagolt, dús hajzat már a Bibliában is a gyász jele. A lovagság körében is szokás volt a bánatot, a szomorúságot így kinyilvánítani.

hamar – gyors, fürge

hanemha – csak akkor

Hannuska Budowskionka – egy lengyel kurtizán neve.

hatalmas szemei – hatalommal bíró szemei

hátat ad – megfutamodik

herdó – [halt] wer da! = állj, ki vagy! (A német szöveg magyarosodott formában.)

hertelen – hirtelen

hiszem – hiszen

Hold – (Phoebe, azaz Diana, a latin Luna) a geocentrikus világkép szerint a hét bolygó egyike.

holdultatsz – hódoltatsz

holott – ahol; hol van?

holvalig – pirkadatig

horgad – hajlik, ível, görbül

hozzá int – magához int

hozzáfogad – magához fogad

hölgy – hermelin

hűk – hivék

ide-s-tova – ide-oda

igaz úgy – igazán ugyanúgy

igyenes – egyenes, sudár

Ilona – (Szép) Heléna (Helené)

In eandem fere sententiam – Csaknem ugyanazon értelemre

In laudem confiniorum – A végek dicséretére

In laudem verni temporis – A tavaszidő dicséretére

In somnium extra – hiányos szerkezet; in somnium = álomban, insomnium = álomlátás

ingyen sem – egyáltalán nem

Interpretatio cum ornatu – Tolmácsolás díszítéssel

Interpretatio quam in Juliam retorsit – Fordítás, amelyet Juliára alkalmaz

Inventio poetica – Versszerző találmány (Balassi maga fordítja így.)

ispitály – kórház

Item inventio poetica – Hasonlóképp [az előzőhöz] ez is versszerző találmány

jelentenie – megnyilvánulnia

jó ruhás – jól öltözött, előkelő

Joannes Secundus – (1511–1536) a neolatin költészet utolsó kimagasló képviselője. A Liber basiorum (Csókok könyve) című versfüzére Balassira is hatott.

jól tött úr – jóságos hűbérúr

jövendölő – asztrológus

jövendőre – a jövőben is

Julia – Losonczy Anna költői neve Balassi verseiben; a költő Joannes Secundus mintájára nevezte így kedvesét.

kaláris – élénkpiros színű, nemes korallkő, amelyből ékszereket csiszoltak.

kárhozott – Az Ötvenedik énekben említett kárhozott Tityus óriás.

karul – karvaly

katona találmány – hadicsel, fortély

kegyes – a leány vagy asszony, akinek udvarolnak, aki vélhetőleg kegyet oszt.

kén – kín

képes öröm – illendő öröm

ketíl – kötél

kezéparánt – középen

kiköltem – kikerültem

kísértet – kísértés

KJ A KHÉST – Ki a kést! – Erotikus utalás? Véletlen akrosztichon? Az Ötvenhatodik ének versfőiben olvasható.

kopia – kopja

kór – nagybeteg

korosként – folyton

kótyavetye – a zsákmányolt javak áron alul való kiárusítása.

köllj’ – kelljen

könyv – könny

kőszál – kőszikla

kövér – gazdag

közöl – közelről

község – az ország népének közössége; társadalom

Kristina – Dobó Krisztina, lásd Pethő Gáspárné

krokodilusgyík – Az egész középkorban ismert mese szerint a krokodilus kisgyermekként tud sírni, így csalja magához a gyanútlan vándort, akit azután felfal.

Krusith Ilona – A Keserítette sok bú és bánat az én szívemet kezdetű ének versfőiben Krusith Ilonának (†1586), Krusith János korponai kapitány lányának a neve olvasható. A hölgy egyébként Balassit kikosarazta.

kurta oktáva – rövid törvénykezési időszak

kútfejek – források

lá – lám

lakjunk – lakomázzunk

lapta – labda, golyó

lassú beszéd – szelíd, nyájas beszéd

latrikánus vers – alantas stílusú vers

Lázár ujjátúl – Jézus példázatára utal: „Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse a nyelvem” (Lukács evangéliuma 16,19) – könyörög a Pokol tüzében szenvedő bűnös gazdag ember Ábrahámnak, aki Lázárt, a szegény koldust a kebelébe vette. Kérése azonban nem teljesülhet.

lebbeg – csillog

legel – táplál

legelő – tápláló

léh – liheg

lélek – (igeként:) vagyok

leppentőcske – lepke

les – lesvetés

letinkább – leginkább

lettovább – legtovább

lít – lét

Losonczy Anna – Ungnád Kristófné Losonczy Anna (1548 körül–1596).

Lyda – valószínűleg Szép Heléna egyik mellékneve.

maga – noha, ámbár

magadra – terád

Magis docte quam amatorie, magisque... – Inkább tudós módon, mint szerelmesen, inkább a Múzsáknak, mint Venusnak énekel

marcona – semmirekellő

Marullus – Michael Marullus Tarchaniota (†1500), görög származású humanista költő. Két verse irodalmi mintául szolgált Balassinak.

medgyek – mit tegyek?

medgyen – mit tegyen?

meg – megint

meg – megint, ismét

megállj – állhatatos légy

megaszal – elszáraszt, elsorvaszt

megenged – megbocsát

megepedem – elepedek, elemésztődöm

meggondolhatdsza – (meggondolhatod-sza) nosza, meggondolhatod

megjátszott – megtréfált, megcsalt, becsapott

megmordáló – meggyilkoló

megóhajtasz – megkívánsz

megromlasz – romlást hozol magadra

megsaldít – észrevesz

megszélhűdt – eszeveszett

meny – menyecske, fiatalasszony

mese – aenigma, találós kérdés

metszesz – mit tészesz?

mia (vagy miá) – miatt

miert – az adott kontextusban jelentése nem világos, valószínűleg szövegromlás.

minden, mindenek – mindenki

mód nélkül – fölöttébb; modortalanul

Montan – Balassi pásztordrámájának egyik szereplője (olaszul Montano).

mordály – gaz, álnok; orvul támadó

Morgai Kata – A Morgay család Tolna vármegye egyik legtekintélyesebb középnemesi famíliája volt a 16. század közepéig. Morgay Kata annak a Morgay Ferencnek lehetett a lánya, aki 1564-ben, a törökök elől menekülve, Mérey Mihály nádori helytartó Pozsony vármegyei birtokán telepedett le.

morotva – zárt tengeröböl, a kor nyelvében „tengerszakadék”.

múlat – (időt) eltölt

nagy szívem szerint – odaadással, lelkesedéssel

Nap, Nap csillaga – a Nap (a latin Sol), a geocentrikus világkép szerint a hét bolygó egyike.

násfa – többnyire aranyból készült, gyakran gyönggyel és zománcdíszítéses motívumokkal ékesített önálló ötvösmunka, amelyet függőként nyakláncon viseltek.

nékik – némelyek, egyesek, mások

nem esnek rajtunk – nem szánnak minket

nem szinte – nem egészen

nésze – nosza, lásd

nevendéken – serdülő

nevetkeznek velünk – kigúnyolnak minket

nevével – nevében

nézhetdsze – (nézheted-sze) nosza, nézheted

nincsen elesésbe – nem esik le

nódít – nógat, ösztökél

nyolc vers – nyolc versszak

ó szerint – az ó naptár, azaz a Julianus-naptár szerint, amely akkoriban tíz nappal mutatott kevesebbet az új naptárhoz, az 1582–ben bevezetett Gergely-naptárhoz képest.

ohajtás – siralom, panasz

óhít – sóhajtozik, kívánkozik; óhajt

okul előhozván – érvként felhozva

olyha – olykor

ottan – akkor, azon nyomban

öregbik – nagyobbik

öregbül – nagyobbodik

öregbül – nagyobbodik, növekszik

öszvetérne – elegyedne

Pethő Gáspárné – Ruszkai Dobó Krisztina (1560–1590), Balassi elvált felesége. Gersei Pethő Gáspárhoz ment újra férjhez 1589-ben. A jegyzetekben már említett Ruszkai Dobó Jákob húga.

plánéta – bolygó

Poema vigesimum quartum – Huszonnegyedik költemény

póka – pulyka(?)

psalmus – zsoltár

puzdra – tegez, nyíltok

rám vét – haragszik rám; megvet, elvet magától

ráró – kerecsensólyom

régi szentek házassága – utalás az ótestamentumi szentek házasságára.

regula – mérték, norma, szabály

reménség kívül is – noha reményem sincs rá

rózsa színű – piros

rövidnap – a közeljövőben, hamarosan

salamandra – szalamandra: gyíkhoz hasonló kétéltű. A hiedelem szerint éltető eleme a tűz.

saldít – észrevesz

sápolódván – sopánkodván

sárarany – színarany

sebhet – sebesít

sétáló palota – kerengő, sétafolyosó

Sibi canit et Musis – Magának és a Múzsáknak énekel

síkata – ríkata

sillyesztetsz – süllyesztetsz

SINE VJ – erőszak nélkül – A Negyvennyolcadik ének versfőiben.

slejt – szegényes, dísztelen

Somnium proponit – Álmát beszéli el

soványböjt – nagyböjt

Spánia – Hispánia, azaz Spanyolország

sürget – zaklat

SVNANAM – Feltételezhető, hogy a vers eredetileg nem Losonczy Annához íródott, hiszen a 8. szakasz 1. sorában a jelzők felcserélésével (Nagy/sok) a SUSANAM (Zsuzsannám) név hibátlanul előjön.

szántalan – számtalan

szarándok – zarándok

szégyenség – megszégyenülés

szemérem – szégyen

szén – tűz; szín

Szénás város – (Sénás) Siena, város Toscanában.

szénő – színű, arcú

Szent Bertalom-nap – augusztus 24.

Szent Ivány hó – június

Szent Lőrinc-nap – augusztus 10.

Szent Mihály-nap – szeptember 29.

szerelmes mindennél – mindenki őt szereti

szín – orca

szinte – egészen, teljesen

szinte igaz – szintén igazán

szívet és mesterséget – bátorságot és cselszövő tudományt

szűk – ritka

szűrő móka – szőrű mókus(?)

tagaim – tagjaim

távul – távolról, messziről

tél – tevél

térül – fordul

testszín –’piros-fehér színű’, pirosas színű (a mai rózsaszín),

tetem – test, alak

té-tova – ide-oda, erre-arra

té-tova hajtá fejét – fejét csóválja

tettetes – kitetsző

Thyrsis – Balassi pásztordrámájának egyik főszereplője.

Tífingráb utca – Tiefer Graben, ma is létező utca Bécs belvárosában.

TMAÖLVJ – A versfőkben fordított akrosztichon maradványa: JVLÖAMT

tökéli – gyötri

tőr – csapda

tüköri – díszei, példaképei

tündér – mitológiai isten

tündérasszony – istennő; nimfa

tündérek egyike – az irodalmi mintában, Angerianusnál: Apollo.

tűrhető – türelmes

Ugnotné – Ungnád Kristófné Losonczy Anna.

úgyan – úgy

untat – unszol, kérlel

üszög – tüzes parázs

vak valván – ha vak volna

valahány – néhány

valaki – aki

valamit – bármit

Valedicit patriae, amicis iisque... – Búcsút mond hazájának, barátainak és mindazon dolgoknak, amelyek a legkedvesebbek voltak neki

vasztagság – erősség

vék – vevék

véletlen – váratlan

Venus – a szerelem és a szépség istenasszonya; a Vénusz bolygó.

Venus fattya – Cupido

veres levél – piros szíves (kőr) kártyalap

vers – strófa, versszak

versszerző találmány – költői lelemény: inventio poetica (poétikai szakkifejezés).

verteng – vergődik

veszekedtem – gyötrődtem

veszett – elveszett, szerencsétlen

víd – vivéd

Videns Juliam nec oratione... – Látván, hogy Juliát sem ékes beszéddel, sem okfejtéssel nem gyújthatja föl szerelmére, a nyavalyás az eget, a földet és a tengereket betölti panaszolkodásával, és bosszúsan ígéri, hogy több éneket Julia kedvéért ezután nem énekel

vigasságtétel – zenés, táncos mulatozás

Vigesimum nonum – Huszonkilencedik

Vigesimum quintum – Huszonötödik

Vigesimum sextum – Huszonhatodik

vígy – végy

vigyázás – virrasztás, éjszakai őrtállás

világgal – világossággal

villámó – villámló, villogó

villanella – olasz eredetű, populáris táncdal, amely az arisztokratikus jellegű madrigál mellett a 16–17. század legdivatosabb műformája volt.

vísz – vívsz

vízre nem visznek – nem csapnak be

Zsófi – A fiatal leány vezetékneve ismeretlen. A Zsófia (Sophia) görögül bölcsességet jelent.