Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.

Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–), Szentmártoni Szabó Géza (1950–)

Balassi Kiadó

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény II.

A 16. század magyar nyelvű világi irodalma

Jankovics, József

igazgatóhelyettes
MTA Irodalomtudományi Intézete


                                          MTA Irodalomtudományi Intézete
                                          Ménesi út 11–13.
Budapest
                                          1118
Hungary

Kőszeghy, Péter

tudományos munkatárs
MTA Irodalomtudományi Intézete


                                          MTA Irodalomtudományi Intézete
                                          Ménesi út 11–13.
Budapest
                                          1118
Hungary

Szentmártoni Szabó, Géza

egyetemi adjunktus
ELTE Bölcsészettudományi Kar, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék


                                          ELTE Bölcsészettudományi Kar
                                          Múzeum krt. 4/a.
Budapest
                                          1088
Hungary

Szerkesztette

Tamás, Zsuzsanna

Jankovics József, sorozatszerkesztő
Kőszeghy Péter, sorozatszerkesztő
Szentmártoni Szabó Géza, sorozatszerkesztő

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében.

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonosok írásos engedélyéhez kötött.

Verziótörténet
Verzió 111 Feb 2005kp

Tartalom

ELŐSZÓ
I. ELŐZMÉNYEK
1.
Ismeretlen: Sabács viadala
Ismeretlen: Verses csízió
Jegyzetek
II. LÍRA
2. VÁGÁNS ÉS KÖZKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNY
VÁGÁNS- ÉS VIRÁGÉNEKEK, CSÚFOLÓK, TÁNCDALOK
Soproni Névtelen: Soproni virágének
Körmöcbányai Névtelen: Körmöcbányai táncszó
Apáti Ferenc: Cantilena
Tatár (Tar) Benedek: Házasságrúl való dicséret
Armbrust Kristóf: Gonosz asszonyembereknek erkelcsekről való ének
Szamosmenti Névtelen: Adhortatio mulierum
Ismeretlen: Vénlánycsúfoló
Jegyzetek
3. EPIKO-LÍRIKUS FORMÁK
Ismeretlen: Néhai való jó Mátyás király
Ismeretlen: Pajkos ének
Tinódi Sebestyén: Sokféle részögösről
Tinódi Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról
Ismeretlen: Szendrői hegedősének
Hegedős Márton: Az hegedűsökről
Moldovai Mihály: Bódog ember, kinek ő házában
Jegyzetek
4. UDVARI SZERELMI LÍRA: BALASSI BÁLINT VILÁGI VERSEI ÉS A BALASSI-KÖVETŐK
Következnek BALASSI BÁLINT-nak kölem-kölemféle szerelmes éneki, kik között egynéhány isteni dicsíret és vitézsígről való ének is vagyon.
Első
Második
Harmadik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
Hetedik
Nyolcadik
Kilencedik
Tizedik
Tizenegyedik
[Tizenkettődik] Decima secunda
Tizenharmadik
[Tizennegyedik] Decimus quartus
Tizenötödik
Tizenhatodik
Tizenhetedik
Tizennyolcadik
Tizenkilencedik
Huszadik
Huszonegyedik
Huszonkettődik
Huszonharmadik
[Huszonnegyedik] Poema vigesimum quartum
[Huszonötödik] Vigesimum quintum
[Huszonhatodik] Vigesimum sextum
Huszonhetedik
Huszonnyolcadik
[Huszonkilencedik] Vigesimum nonum
Harmincadik
[Harmincegyedik]
[Harminckettődik]
Harmincharmadik
Harmincnegyedik
Harmincötödik
[Harminchatodik]
Harminchetedik
Harmincnyolcadik
Harminckilencedik
Negyvenedik
Negyvenegyedik
Negyvenkettődik
Negyvenharmadik
Negyvennegyedik
Negyvenötödik
Negyvenhatodik
Negyvenhetedik
Negyvennyolcadik
Negyvenkilencedik
Ötvenedik
Ötvenegyedik
Ötvenkettődik
Ötvenharmadik
Ötvennegyedik
Ötvenötödik
Ötvenhatodik
Ötvenhetedik
Ötvennyolcadik
Ötvenkilencedik
Hatvanodik
Hatvanegyedik
[Hatvankettődik]
[Hatvanharmadik]
[Hatvannegyedik]
[Hatvanötödik]
[Hatvanhatodik]
Valahány török bejt, kit magyar nyelvre fordítottak
Célia-versek
[Első]
[Második]
Harmadik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
Hetedik
Nyolcadik
Kilencedik
Tizedik
Saját kezű versfüzér
Az erdéli asszony kezéről
Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt
Az Célia bánatjáról
Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni
Fulviáról
BALASSI-KÖVETŐK
Ismeretlen: Ímé ez szívembe
Ismeretlen: Megcsal az Cupido…
Széchy Tamás: Szeretőmnek megtért keménségéről
Ismeretlen: Már eljött én utam
Ismeretlen: Sebes tenger habja
Jegyzetek
III. DRÁMA
5. UDVARI DRÁMA
Ismeretlen: Euripides: Iphigenia Aulisban
Gyarmati Balassi Bálint: Szép magyar komédia
Ismeretlen: Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való igaz szerelmekrűl írott comoedia
Jegyzetek
IV. EPIKA
6. VERSES EPIKA, HISTÓRIÁS ÉNEKEK
HÁZASSÁGRÓL ÉS SZERELEMRŐL SZÓLÓ HISTÓRIÁS ÉNEKEK
Istvánfi Pál: Volter és Griseldis históriája
Ráskai Gáspár: Egy szép história az vitéz Franciskórúl és az ő feleségéről
Szendrei Névtelen: Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája
Semptei Névtelen: Az Béla királyrúl való és az Bankó leányárúl szép história
Lévai Névtelen: Páris és görög Ilona históriája
Enyedi György: Gisquardus és Gismunda
Pataki Névtelen: Euryalusnak és Lucretiának szép históriája
Gergei Albert: História egy Argirus nevű királyfiról és egy tündérkirály szűzleányról
Ismeretlen: Szép históriás ének az Telamon királyról és az ő fiának, Diomedesnek szörnyű haláláról
Ismeretlen: Fortunatus históriája
Bogáti Fazakas Miklós: Canticum canticorum
Cegei Névtelen: Effectus Amoris
Ismeretlen: Apollonius históriája
Ismeretlen: Igen szép história az görög Clitophonnak és Leucippének egymáshoz való hívséges szerelmekrűl
ÓKORI TÖRTÉNETET FELDOLGOZÓ HISTÓRIÁS ÉNEKEK
Huszti Péter: Aeneis, azaz az trójai Aeneas herceg dolgai,
Bogáti Fazakas Miklós: Aspasia asszony dolga és az jó erkölcsű asszonyoknak tüköre
Csáktornyai Mátyás: Jeles szép história két görög hercegről, erős Aiaxról és bölcs Ulissesről
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRGYÚ HISTÓRIÁS ÉNEKEK
Valkai András: Bánk bán históriája
Ilosvai Péter: Toldi Miklós históriája
Tinódi Sebestyén: História Zsigmond császárnak fogságáról és szabadulásáról, Magyarországban törtínt dolgáról
Nagybáncsai Mátyás: História az vitéz Hunyadi János vajdáról
Görcsöni Ambrus–Bogáti Fazakas Miklós: Mátyás király históriája
TUDÓSÍTÓ HISTÓRIÁS ÉNEKEK
Tinódi Sebestyén: Kapitán György bajviadalja
Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája
Tőke Ferenc: Szigeti győzedelem
Gyulai Névtelen: Cantio de militibus pulchra
Ismeretlen: Az vitéz Túri Györgynek vitézségéről és haláláról való história
Szepesi György: Historia cladis turcicae ad Nádudvar,
Jegyzetek
7. VERSES REGÉNY
Czobor Mihály(?): Theagenes és Chariclia
Jegyzetek
8. AESOPUS-TÖRTÉNETEK
Pesti Gábor: Aesopus fabulái
Heltai Gáspár: Száz fabula
Laskai János: Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história
Jegyzetek
9. TRÉFABESZÉD, ENCOMIUM
Ismeretlen: Salamon királynak, az Dávid király fiának Markalffal való tréfabeszédeknek rövid könyve
Ismeretlen: Az kopaszságnak dicsíreti
Jegyzetek
10. REGÉNYES PRÓZAI TÖRTÉNETEK
Ismeretlen: Poncianus históriája
Ismeretlen: Ponciánus császár históriája
Ismeretlen: Nagy Sándornak históriája
Jegyzetek
11. EMLÉKIRATOK
Zay Ferenc: Az Landorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esött
Mindszenti Gábor diáriuma öreg János király haláláról
Martonfalvay Imre emlékirata
Gálffy János rabságában készített önéletirata
Jegyzetek
12. TÖRTÉNETÍRÁS
Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól
Jegyzetek
13. ELŐSZAVAK
Tinódi Sebestyén Cronicájának előszava és ajánlása
Baranyai Decsi János Sallustius-fordításának előszava
Újfalvi Imre 1602. évi debreceni énekeskönyvének előszava
Jegyzetek
14. ISKOLAI IRODALOM
Csáktornyai Mátyás: Gróbián verseinek magyar énekbe való fordítása
Jegyzetek
15. LEVELEK, DOKUMENTUMOK
A paráználkodás büntetése
Nádasdy Tamás levelei feleségének, Kanizsay Orsolyának
Nádasdy Tamás levele feleségének, Kanizsay Orsolyának
Szamosközy István leírása az 1578-as budai lőporrobbanásról
Bornemisza Péter: Ördögi kísírtetek
Balassi Bálint uram felelete az zólyomi bíró és tanács ellen arról, azmint az fejedelem előtt ez napokban bévádoltatott
Virágének-mondás emléke tanuvallomásokban
Ibrahim, balatonendrédi zászlósaga levele Pisky István, tihanyi várkapitánynak
Káthay Mihály levele Melith Istvánnak
Forgách Simon levele Pálffy Miklóshoz
Borsod vármegye büntetőszékének ítélete házasságtörés ügyében
Balassi Bálint levele Batthyány Ferencnek
Török István levele Batthyány Ferencnek
Thelegdy Kata (Szokoly Miklósné) verses levele ángyához, a Beregszentmiklóson lakozó Várday Katához (özv. Thelegdy Pálnéhoz)
Batthyány Ferenc levele majdani feleségének, Lobkowitz Poppel Évának
Jegyzetek
16. DALLAMOK