Ugrás a tartalomhoz

Szimbólumtár

Pál József (1953–), Újvári Edit (1963–)

Balassi Kiadó

Irodalom

Irodalom

Irodalmi források

Ady Endre összes versei. Budapest, 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó

Agrippa von Nettesheim, Titkos bölcselet. Budapest, 1990, Holnap Kiadó

Albertus Magnus, Az állatokról. Budapest, 1996, Balassi Kiadó

Amor Sanctus. Latin himnuszok gyűjteménye (ford. és szerk. Babits Mihály). Budapest, 1988, Helikon Könyvkiadó

Apollodórosz, Mitológia. Budapest, 1977, Európa Könyvkiadó (Az ókori irodalom kiskönyvtára)

Arany János összes művei. 14. köt. Budapest, 1951–53, Akadémiai Kiadó

Balassi Bálint összes művei. 12. köt. Budapest, 1951–55, Akadémiai Kiadó

Berzsenyi Dániel összes művei. Budapest, 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó

Bod Péter, Szent Hilarius. Budapest, 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó (Magyar ritkaságok)

Bod Péter, Szent Irás’ értelmére vezérlő magyar leksikon. Győr, 1746

Böhme, Jakob, Földi és égi misztériumról. Budapest, 1990, Helikon Stúdió

Buddha beszédei. Budapest, 1989, Helikon Kiadó

Csokonai Vitéz Mihály minden munkája. 13. köt. Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó

Dante, Isteni Színjáték (ford. Babits Mihály). Budapest, 1982, Európa Könyvkiadó (A világirodalom klasszikusai)

Edda. Óészaki mitologikus és hősi énekek (ford. Tandori Dezső). Budapest, 1985, Európa Könyvkiadó

Az égi és a földi szépről. Források a késő antik és a középkori esztétika történetéhez (szerk. Redl Károly). Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988

Faludy György, Test és lélek. A világlíra 1400 gyöngyszeme. Műfordítások. Budapest, 1988, Magyar világ

„Fénylő ölednek édes örömében.” A sumer irodalom kistükre (ford., szerk. Komoróczy Géza). Budapest, 1983, Európa Könyvkiadó

Firmicus Maternus, Asztrológia. Budapest, 1984, Helikon Kiadó (Prométheusz könyvek)

Goethe, Versek; Drámák. 2. köt.; Faust I, Faust II, Ős-Faust. Budapest, 1963, Európa Könyvkiadó

Görög költők antológiája. Budapest, 1982, Európa Könyvkiadó (A világirodalom klasszikusai)

Hamvas Béla, Scientia Sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya. Budapest, 1988, Magvető Könyvkiadó

Hésziodosz, Az istenek születése. Munkák és napok. Budapest, 1974, Magyar Helikon (Az ókori irodalom kiskönyvtára)

Homérosz, Iliász; Odüsszeia; Homéroszi költemények. Budapest, 1960, Magyar Helikon

Ipolyi Arnold, Magyar mythologia (Pest, 1854). Budapest, 1987, Európa Könyvkiadó

Ji Csing. A változás könyve. Ősi kínai jóskönyv. Budapest, 1989, Háttér Lap- és Könyvkiadó

József Attila összes versei. 1–2. köt. Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó

Juhász Gyula összes művei. 1–3. köt. Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó

Kalevala (ford. Rácz István). Budapest, 1980, Európa Könyvkiadó

Keleti vallások 110. (források) (szerk. Bethlenfalvy G., Iványi T.). Budapest, 1988–91, Kőrösi Csoma Társaság

Kerényi Károly, Görög mitológia. Budapest, 1977, Gondolat Kiadó

Korán (ford. Simon Róbert). Budapest, 1987, Helikon Könyvkiadó (Prométheusz könyvek)

Kosztolányi Dezső összes versei. Budapest, 1993, Századvég Kiadó

A középkori művészet történetének olvasókönyve. Forrásgyűjtemény (szerk. Marosi Ernő). Budapest, 1997, Balassi Kiadó

Lao-ce, Tao Te king (Az Út és Erény könyve, Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján). Budapest, 1994, Tericum

Madách Imre, Az ember tragédiája. Budapest, 1977, Móra Könyvkiadó

Mahábhárata. Rámájana (szerk. Vekerdi József). Budapest, 1964, Magyar Helikon

Milton, Válogatott költői művei. Budapest, 1978, Európa Könyvkiadó

Nietzsche, Friedrich, Im-ígyen szóla Zarathustra. Budapest, 1988, Göncöl Kiadó

Ovidius, Átváltozások (Metamorphoses). Budapest, 1982, Európa Könyvkiadó

Ovidius, Római naptár (Fasti). Budapest, 1986, Helikon Kiadó (Prométheusz könyvek)

Paracelsus, Paragranum. Az igaz gyógyítás oszlopai. Budapest, 1989, Helikon Stúdió

Petőfi Sándor összes költeményei. Budapest, 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó

Pilinszky János összes versei. Budapest, 1996, Osiris Kiadó

Platón összes művei. 1–3. köt. Budapest, 1984, Európa Kiadó

Plinius C. S., A természet históriája, A növényekről. Budapest, 1987, Natura Kiadó

Plutarkhosz, Iszisz és Oszirisz. Budapest, 1986, Európa Könyvkiadó (Az ókori irodalom kiskönyvtára)

Plutarkhosz, Szókratész Daimónja. Budapest, 1985, Helikon Kiadó (Prométheusz könyvek)

Radnóti Miklós összes versei és műfordításai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963

Római költők antológiája. Budapest, 1963, Európa Könyvkiadó

Sámándobok, szóljatok! Szibéria őslakosságának népköltészete (szerk. Kőhalmi Katalin, Urai Erika, ford. Bede Anna). Budapest, 1973, Európa Könyvkiadó

Shakespeare összes drámái. 1–4. köt. Budapest, 1988, Európa Könyvkiadó

Si king (Dalok könyve). Budapest, 1974, Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi)

Szabó Lőrinc összegyűjtött versei. 1–2. köt. Budapest, 1977, Szépirodalmi Könyvkiadó

Sza-szkja pandita, A bölcsesség kincsestára. Budapest, 1984, Európa Könyvkiadó

A szépség szíve. Régi kínai esztétikai írások (szerk., ford. Tőkei Ferenc). Budapest, 1984, Európa Könyvkiadó

Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból (szerk., ford. Vekerdi József). Budapest, 1987, Helikon Kiadó (Prométheusz könyvek)

Vergilius összes művei. Budapest, 1967, Magyar Helikon

Zóhár. A ragyogás könyve. Budapest, 1990, Holnap Kiadó

Voragine, Jacobus de, Legenda aurea. Budapest, 1990, Helikon Kiadó

Vörösmarty Mihály összes művei. 1–3. köt. Budapest, 1960–62, Akadémiai Kiadó

Wawiri. Primitív népek költészete (ford., szerk. Fónagy Iván). Budapest, 1942, Bibliotheca

Weöres Sándor, Egybegyűjtött írások. 1–3. köt. Budapest, 1981, Magvető Kiadó

Szakirodalom

Abafi L., A szabadkőművesség története Magyarországon. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó (Reprint Sorozat)

Alleau, R., La Science des symboles: contribution a l’étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris, 1976, Payot

Antik lexikon (szerk. Irmischer, J., magyar kiadás szerk. Szepes E.). Budapest, 1993, Corvina Kiadó

Arasse, D.–Brock, M., Symboles de la Renaissance. Paris, 1982, Presses de l’École Normale Supérieure

Aziza, C.–Olivieri, C.–Strick, R., Dictionnaire des symboles et des themes littéraires. Paris, 1978, Nathan

Bachelard, G., L’Eau et les reves: essai sur l’ imagination de la matiere. Paris, 1947, José Corti

Bachelard, G., L’Air et les songes: essai ser l’magination du mouvement. Paris, 1943, José Corti

Bachelard, G., La terre et les reveries du repos. Essai sur les images de l’intimité. Paris, 1948, José Corti

Bachelard, G., La psychanalyse du feu. Paris, 1949, Gallimard

Bachofen, J. J., A mítosz és az ősi társadalom. Budapest, 1987, Gondolat Kiadó

Bálint S., A halálhoz és temetéshez fűződő szegedi néphagyományok. Szeged, 1946

Bálint S., A kenyér és kalács a szegedi népi hagyományban. Szeged, 1962

Bálint S., Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest, 1974, Szent István Társulat

Bálint S., Ünnepi kalendárium. 1–2. köt. Budapest, 1977, Szent István Társulat

Baktay E., A csillagfejtés könyve (Az asztrológia elmélete és gyakorlata). Budapest, 1980, Szépirodalmi Könyvkiadó

Bauer, W.–Dümotz, I.–Golowins, S., Lexikon der Symbole. Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. München, 1995, Wilhelm Heyne Verlag

Beibeder, O., La symbolique. Paris, 1981, PUF

Bellinger, G. J., Nagy valláskalauz. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó

Bertalanffy, L. von, „Ám az emberről semmit sem tudunk…” Budapest, 1991, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Bertényi I., Új magyar címertan. Budapest, 1993, Maecenas Könyvkiadó

Berteaux, R., La Voie symbolique. Paris, 1975, Ed. Edimaf

Bialostocki, J., Régi és új a művészettörténetben. Budapest, 1982, Corvina Kiadó (Művészet és elmélet)

Biedermann, H., A mágikus művészetek zseblexikona. Budapest, 1980, Szépirodalmi Könyviadó

Biedermann, H., Szimbólum-lexikon. Budapest, 1996, Corvina Kiadó

Bloomfield, M. W., Allegory, Myth and Symbol. London, 1981, Harvard University Press

Boldogasszony ága (szerk. Erdélyi Zs.). Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, 1991, Szent István Társulat

Boll, F.–Bezold, C., Csillaghit és csillagfejtés. Budapest, 1987, Helikon Kiadó (Curiositas)

Borges, J. L., Képzelt lények könyve. Budapest, 1988, Helikon Kiadó (Curiositas)

Burckhardt T., Szakrális szimbólumok. Budapest, 1997, Édesvíz Kiadó

Cassirer, E., Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Darmstadt, 1983, Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Cassirer, E., Symbol, Myth and Culture. New Haven–London, 1979, Yale University Press

Cassirer, E., A szimbolikus formák filozófiája. In A jel tudománya. Budapest, 1975, Gondolat Kiadó

Chevalier, J.–Gheerbant, A., Dictionnaire des Symboles. Paris, 1969, Éditions R. Lafont S. A. et Éd. Jupiter

Child, C., Christian Symbols, Ancient and Modern. London, 1979, Bell and Hyman

Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols. London, 1991, Dorset Press

Cooper, J. C., An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols. London, 1978, Thames and Hudson

Crump, T., A számok antropológiája. Budapest, 1998, Édesvíz Kiadó

Csomor L., Magyarország Szent Koronája. 1988, Vaja, Vay Ádám Múzeum Baráti Köre

Damon, S. F., A Blake Dictionary. The Ideas and Symbols of William Blake. Providence, 1965, Brown University Press

Diel, P., Le symbolisme dans la Bible: l’universalité du langage symbolique et sa signification psychologique. Paris, 1989, Payot

Diel, P., Le symbolisme dans la mythologie grecque. Paris, 1989, Payot

Diel, P., La divinité: le symbole et sa signification. Paris, 1991, Payot

Dinzelbacher, P., Wörterbuch der Mystik. Stuttgart, 1989, Kröner

Dolgin, J. L.–Kemnitzer, D. S.–Schneider, D. M., Symbolic Anthropology: a Reader in the Study of Symbols and Meanings. New York, 1977, Columbia University Press

Drury, N., Dictionary of Mysticism and the Occult. San Francisco, 1985, Harper and Row

Durand, G., L’ imagination symbolique. Paris, 1984, PUF

Durand, G., Les structures anthropologiques de l’imaginaire: introduction a l’archétypologie générale. Paris, 1984, Dunod

Eberhard, W., Lexikon der chinesischen Symbole. Köln, 1976, Diederichs

Eliade, M., Images et Symboles (Essais ser le symbolisme magico-religieux). Paris, 1952, Gallimard

Eliade, M., Rites and Symbols of Initation (The Mysteries of Birth and Rebirth). New York, 1958, Harper Collins Publishers

Eliade, M., Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions. Chicago, 1976, University of Chicago

Eliade, M., Le chamanisme et les techniques archaiques de l’extase. Paris, 1982, Payot

Eliade, M., A szent és a profán. Budapest, 1987, Európa Könyvkiadó

Eliade, M., Az örök visszatérés mítosza. Budapest, 1993, Európa Könyvkiadó

Eliade, M., Képek és jelképek. Budapest, 1997, Európa Könyvkiadó (Mérleg sorozat)

Eliade, M., Vallási hiedelmek és eszmék története. 1–3. köt. Budapest, 1994–96, Osiris Kiadó

Eliade, M., Képek és jelképek. Budapest, 1997, Európa Könyvkiadó (Mérleg sorozat)

Eisemann Gy., Ősformák jelenidőben. Budapest, 1995, Orpheusz Kiadó

The Encyclopedia of Religion. 116. köt. (szerk. Eliade, M.). New York–London, 1987

Erosz a folklórban. Erotikus jelképek a néphagyományban (szerk. Hoppál M.–Szepes E.). Budapest, 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó

Fabiny T., The Lion and the Lamb. London, 1992, Macmillan

Fabiny T., A keresztény hermeneutika kérdései és története. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998

Farkas H., Legendák állatvilága. Budapest, 1982, Natura Kiadó

Ferguson, G., Signs and Symbols in Christian Art. New York, 1961, Oxford University Press

Forstner, D.–Becker, R., Neues Lexikon christlicher Symbole, Innsbruck–Wien, 1991, Tyrolia

Frazer, J. G., Az aranyág. Budapest, 1993, Századvég Kiadó

Frenzel, E., Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart, 1976, Kröner

Frenzel, E., Motive der Weltliteratur. Stuttgart, 1976, Kröner

Frenzel, E., Stoff-, Motiv- und Symbolforschung. Stuttgart, 1978, Metzler

Freud, S., Álomfejtés. Budapest, 1985, Helikon Kiadó

Freud, S., Bevezetés a pszichoanalízisbe. Budapest, 1986, Gondolat Kiadó

Freud, S., Totem és tabu. Budapest, 1993, Göncöl Kiadó

Frye, N., Kettős tükör. A Biblia és az irodalom. Budapest, 1996, Európa Könyvkiadó

Fónagy I., A mágia és a titkos tudományok története. Budapest, 1989, Tinódi Könyvkiadó

Gandhi, M.–Singh Y., Bráhma hajszálai. Az indiai növények mitológiájából. Budapest, 1992, Antimon Stúdió

Gimbutas, M., The Language of the Goddes. Earthing the Hidden Symbols of Western Civilization. San Francisco, 1992, Harper

Glasenapp, H. von, Az öt világvallás. Budapest, 1981, Gondolat Kiadó

Goeschestel, R., A kabala. Budapest, 1992, Akadémiai Kiadó

Goff, B. L., Symbols in Prehistoric Mezopotamia. London, 1963, New Haven

Gombrich, E. H., Icones Symbolicae. Philosophies of Symbolism and their Bearning on Arts. Studies in the Art of Renaissance. Oxford, 1972, Phaidon Press Ltd

Gombrich, E. H., A szimbolikus kifejezés filozófiái és ezek hatása a művészetekre. In Az ikonológia elmélete. 1. köt. Szeged, 1986, JATE [Ikonológia és műértelmezés I.]

Grava, A., A Structural Inquiary into the Symbolic Representation of Ideas. Paris, 1969, The Hague

Guénon, R., Symboles fondamentaux de la Science sacrée. Paris, 1962, Éditions Gallimard

Guénon, R., Le Symbolisme de la croix. Paris, 1984, Éditions Véga

Haag, H., Bibliai lexikon. Budapest, 1989, Szent István Társulat

Hall, J., Dictionary of Subjects and Symbols in Art. London, 1979, Murray

Hartt, F.–Muraro, M.–Warburg, A., Symboles de la Renaissance. Paris, 1982, Presses de l’École Normale Supérieure

A hermeneutika elmélete. (szerk. Fabiny T.) 1–2. köt. Szeged, 1987, JATE (Ikonológia és műértelmezés 3.)

Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és megismerés (szerk. Pál J.–Szőnyi Gy. E.–Tar I.). Szeged, 1995, JATE (Ikonológia és műértelmezés 5.)

Hoppál M., A Toldi mitológiai háttere. Új Írás, 1981. IX.

Hoppál M., Sámánok Lelkek és jelképek. Budapest, 1994, Helikon Kiadó

Hoppál M.–Jankovics M.–Nagy A.–Szemadám Gy., Jelképtár. Budapest, 1990, Helikon Kiadó (Curiositas)

Az ikonológia elmélete. Szöveggyűjtemény az irodalom és képzőművészet szimbolizmusáról (szerk. Pál J.). 1–2. köt. Szeged, 1986, JATE (Ikonológia és műértelmezés 1.)

Ivanov, V. V., Nyelv, mítosz, kultúra. Budapest, 1984, Gondolat Könyvkiadó

Jankovics M., „Csillagok között fényességes csillag”: A Szent László-legenda és a csillagos ég. Budapest, 1987, Képzőművészeti Kiadó

Jankovics M., A fa mitológiája. Debrecen, 1991, Csokonai Kiadó

Jankovics M., Ahol a madár se jár. Budapest, 1996, Pontifex Kiadó

Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény (szerk. Voigt V.–Szépe Gy.–Szerdahelyi I.). Budapest, 1975, Akadémiai Kiadó

A jel tudománya (szerk. Horányi Ö.–Szépe Gy.). Budapest, 1975, Gondolat Kiadó

Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei (szerk. Kapitány Á.–Kapitány G.). Budapest, 1995, Osiris–Századvég Kiadó

Jung, C. G., Föld és lélek; Az archaikus ember. 1993, Kossuth Könyvkiadó

Jung, C. G., Az ember és szimbólumai. Budapest, 1993, Göncöl Kiadó

Jung, C. G., Aión, Adalékok a mély-én jelképiségéhez. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó

Jung, C. G., Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Európa Könyvkiadó, 1993

Jung, C. G., Az alkímiai konjunkció. Nyíregyháza, 1994

Jung, C. G., A szellem szimbolikája. Budapest, 1997, Európa Könyvkiadó (Mérleg sorozat)

Kahler, E., Symbolism in Religion and Literature (szerk. R. May). New York, 1960

Kákosy L., Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Budapest, 1979, Gondolat Könyvkiadó

Kákosy L., Fény és káosz. A kopt gnosztikus kódexek. Budapest, 1984, Gondolat Kiadó

Képek és jelképek (szerk. Szabó É.). Budapest, 1988, Móra Könyvkiadó

Kerényi K., Halhatatlanság és Apollón-vallás: Ókortudományi tanulmányok 1918–1943. Budapest, 1984, Magvető Kiadó

Kerényi K., Hermés, a lélekvezető. Budapest, 1984, Európa Könyvkiadó (Mérleg sorozat)

Kerényi K., Mi a mitológia? Budapest, 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó

A keresztény művészet lexikona (szerk. J. Seibert). Budapest, 1986, Corvina Kiadó

Kirschbaum, E., Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg, 1971, Herder Verlag

Kovács É.–Lovag Zs., A magyar koronázási jelvények. Budapest, 1988, Corvina Kiadó

Kristeva, J., Soleil noir. Dépression et mélancolie. Paris, 1987, Gallimard

Lawlor, R., Sacred Geometry. London, 1982, Thames and Hudson

LeCron-Foster, M.–Brandes, St. H., Symbol as Sense. New Approaches to the Analysis of Meaning. New York, 1980, Academic Press

Lévi-D’Ancona M. Garden. Renaissance Botanical Symbolism in the Italian Renaissance Painting. Firenze, 1977, Olschi

Lévi-Strauss, C., Des symboles et leurs doubles. Paris, 1989, Plon

Lévi-Strauss, C., Szomorú trópusok. Budapest, 1973, Európa Könyvkiadó

Lewis, I., Symbols and Sentiments. Cross Cultural Studies in Symbolism. New York–London, 1977, Academic Press

Literary Uses of Typology from the Late Middle Ages to the present (szerk. E. Miner). Princeton, 1977, Princeton University Press

Loomis, R. Sh., The Grail. From Celtic Myth to Christian Symbol. New York, 1963, Cardiff

Lurker, M., Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole. Stuttgart, 1973, Kröner

Lurker, M., Symbol. Mythos und Legende in der Kunst; die symbolische Aussage in Malerei, Plastik und Architektur. Stuttgart, 1974, Kröner

Lurker, M., Wörterbuch der Symbolik. Stuttgart, 1979, Kröner

Lurker, M., Bibliographie zur Symbolkunde. 13. Baden-Baden, 1968, Verlag Heitz

Lurker, M., Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie. Internationales Referateorgan (bibl.). Baden-Baden, 1967, Verlag Heitz GmbH

Magyar L. A., A műember története. Budapest, 1992, Akadémiai Kiadó

Magyarok Kelet és Nyugat között. A nemzettudat változó jelképei (szerk. Hofer T.). Budapest, 1996, Néprajzi Múzeum–Balassi Kiadó

Makra S., A mágia. Budapest, 1988, Magvető Kiadó

Mazakarini, L. K., Die Attribute der Heiligen. Die Symbole in der mittelalterlichen Kunst. Wien, 1987, Braumüller

Miklós P., A sárkány szeme. Bevezetés a kínai piktúra ikonográfiájába. Budapest, 1973, Corvina Kiadó

Mitológiai enciklopédia (főszerk. Tokarev, Sz. A., magyar kiadás szerk. Hoppál M.) 1–2. köt. Budapest, 1988, Gondolat Kiadó

Nap A., Kis szörnyesztétika. Budapest, 1989, Corvina Kiadó

L. Nagy Zs., Szabadkőművesek. Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó

Needham, R., Right and Left. Essays on Dual Symbolic Classification. Chicago–London, 1973

Neumann, E., The Great Mother. An Analysis of the Archetype. New York, 1955, Bollingen Foundation Inc.

Olderr, S., Reverse Symbolism Dictionary: Symbols Listed by Subject. London, 1992, Jefferson N. C.

Őseink nyomában Belső-Ázsiában (szerk. Birtalan Á.). Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó

Az ősi magyar hitvilág (szerk. Diószegi V.). Budapest, 1971, Gondolat Kiadó

Paneth, L., La symbolique des nombres dans l’inconscient. Paris, 1976, Payot

Panofsky, E., Studies in Iconology. New York, 1939

Panofsky, E., Meanings in the Visual Arts. Middlesex, 1970, Harmondsworth

Panofsky, E., A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest, 1984, Gondolat Könyvkiadó

Piaget, J., Szimbólumképzés a gyerekkorban. Budapest, 1978, Gondolat Könyvkiadó

Praz, M., Mnemosyne. The Parallel between Literature and the Visual Arts. Princeton, 1970, Bollingen, Series XXXV. 16.

Purce, J., The Mystic Spiral. London, 1974, Thames and Hudson

Rahner, H., Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Vater. Salzburg, 1964, Otto Müller Verlag

Reau, L., Iconographie de l’art chrétien. 1–3. Paris, 1955–59, PUF

A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare (szerk. Fabiny T.–Pál J.–Szőnyi Gy. E.). Szeged, 1987, JATE (Ikonológia és műértelmezés 2.)

Ribard, J., Le moyen age. Littérature et symbolisme. Paris, 1984, Librairie Honoré Champion Editeur

Rowland, B., Birds with Human Souls: A Guide to Bird Symbolism. 1978, The University of Tennessee Press

Ruffy P., Magyar ereklyék, magyar jelképek. Budapest, 1988, Kossuth Kiadó

Santarcangeli, P., A labirintusok könyve. Budapest, 1970, Gondolat Könyvkiadó

Santarcangeli, P., „Pokolra kell annak menni…” Budapest, 1980, Gondolat Könyvkiadó

Santillana G.–Decheno H., Hamlet malma. Értekezés a mítoszokról és az idő szerkezetéről. Budapest, 1995, Pontifex Kiadó

Seligmann, K., Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Budapest, 1987, Gondolat Kiadó

Seringe, P., Les Symboles dans l’art, dans les religions et dans la vie de tous les jours. Mayanne, 1990, Hélios

Schiller, G., Ikonographie der christlichen Kunst. 1–2. köt. London, 1971, Lund Humphries

Schilling, M., Imagines mundi. Metaphorische Darstellungen der Welt in der Emblematik. Frankfurt-am-Main, 1979, Verlag Peter D. Lang

Scholem, G., Von der mystischen Gestalt der Gottheit (Studien zur Grundbegriffen der Kabbala). Zürich, 1962, Rhein-Verlag

Scholem, G., La Kabbala et sa Symbolique. Paris, 1964, La Maisnie

Scholem, G., A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Budapest, 1996, Atlantisz Kiadó

Simek, R., Lexikon der germanischen Mythologie. Stuttgart, 1995, Kröner

Stillar, F. C.–Meyler, R. M., The Symbolic Pig: An Anthology of Pigs in Literature and Art. London– Edinburgh, 1961, Oliver Bayd

Symbolik der Religionen (szerk. F. Hermann). 1–20. köt. Stuttgart, 1958–1975, Hiersemann

Szemadám Gy., Apokrif állattan. Debrecen, 1997, Csokonai Kiadó

Szepes M., Álomszótár. Budapest, 1989, Háttér Kiadó

Szőnyi Gy. E., Titkos tudományok és babonák. A 15–17. század művelődéstörténeti kérdéseihez. Budapest, 1978, Magvető Kiadó

Szőnyi Gy. E., „Exaltatio” és hatalom. Keresztény mágia és okkult szimbolizmus a reneszánszban. Szeged, 1998, JATEPress (Ikonológia és műértelmezés 7.)

Takács B., Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Budapest, 1986, Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya

A Tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról (szerk. Hoppál M.). Budapest, 1980, Európa Könyvkiadó

A tipológiai szimbolizmus. Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből (szerk. Fabiny T.). Szeged, 1988, JATE (Ikonológia és műértelmezés 4.)

Vanyó I., Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest, 1988, Szent István Társulat

Várkonyi N., Sziriat oszlopai. Magvető Kiadó, Budapest, 1972

Várkonyi N., Az elveszett paradicsom, Széphalom Könyvműhely, 1994

de Vries, A., Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam, 1991, Elsevier Science Publishers B. V.

Warburg, A., Ausgewahlte Schriften und Würdigungen. Baden-Baden, 1980

Warburg, A., Mnemosyne. Válogatott tanulmányai. Budapest, 1995, Balassi Kiadó–Magyar Képzőművészeti Főiskola

Webber, F. R., Church Symbolism. Detroit, 1992, Omnigraphics Penobscot Building

Wellner I., Kalauz Európa vallási műemlékeinek megtekintéséhez. Budapest, 1990, Medicina Könyvkiadó Vállalat

Wirth, O., A szabadkőművesség okkult szimbólumai. Budapest, 1998, Édesvíz Kiadó

Wittkower, R., Allegory and the Migration of Symbols. London, 1977, Thames and Hudson

Wittkower, R., A humanizmus korának építészeti elvei. Budapest, 1986, Gondolat Könyvkiadó

Zolnay V., A művészetek eredete. Budapest, 1983, Magvető Könyvkiadó

Zsoldos B., A kártya. Budapest, 1980, Gondolat Könyvkiadó

A legyakrabban idézett antik szerzők nevének és műveiknek rövidítési jegyzéke

Apollod. Mit. Apollodórosz, Bibliothéké („Mitológia”)
CatullusCatullus, Carmina („Versek”)
Dion. Halik.Dionüsziosz Halikarnasszeusz, Rhómaiké arkhaiologia („Római régiségek”)
DiodóroszDiodórosz Szikeliótész, Bibliothéké („Könyvtár” [tkp. Világtörténet])
Hésziod. Theog. Hésziodosz, Theogonia („Az istenek születése”)
Hésziod. Erga Hésziodosz, Erga kai hémerai („Munkák és napok”)
Hom. Il. Homérosz, Iliász
Hom. Od. Homérosz, Odüsszeia
HoratiusHoratius, Ódák
HérodotoszHérodotosz, Hisztoriai („Görög–perzsa háború”)
Liv.Livius, Ab urbe condita („A város alapításáról”)
Ovid. Fasti Ovidius, Festi („Ünnepi naptár”)
Ovid. Heroides Ovidius, Heroides („Hősnők levelei”)
Ovid. Met. Ovidius, Metamorphoses („Átváltozások”)
Pausz.Pauszaniasz, Periégészisz tész Helladosz („Görögország leírása”)
Plin. Nat. hist. (Id.) Plinius, Naturalis historia („Természettudomány”)
Plut.Plutarkhosz
Verg. Aen. Vergilius, Aeneis
Verg. Georg. Vergilius, Georgica

A Biblia könyveinek rövidítésjegyzéke

Ószövetség

Ter Teremtés könyve
Kiv Kivonulás könyve
Lev Leviták könyve
Szám Számok könyve
MTörv Második Törvénykönyv
Józs Józsue könyve
Bír Bírák könyve
Rút Rút könyve
1Sám Sámuel I. könyve
2Sám Sámuel II. könyve
1Kir Királyok I. Könyve
2Kir Királyok II. könyve
1Krón Krónikák I. könyve
2Krón Krónikák II. könyve
Ezd Ezdrás könyve
Neh Nehemiás könyve
Tób Tóbiás könyve
Jud Judit könyve
Esz Eszter könyve
1Mak Makkabeusok I. könyve
2Mak Makkabeusok II. könyve
Jób Jób könyve
Zsolt Zsoltárok könyve
Péld Példabeszédek könyve
Préd Prédikátor könyve
Én Énekek éneke
Bölcs Bölcsesség könyve
Sir Sirák fia könyve
Iz Izajás könyve
Jer Jeremiás könyve
Siral Siralmak könyve
Bár Báruk könyve
Ez Ezekiel könyve
Dán Dániel könyve
Oz Ozeás könyve
Jo Joel könyve
Ám Ámosz könyv
Abd Abdiás könyve
Jón Jónás könyve
Mik Mikeás könyve
Náh Náhun könyve
Hab Habakuk könyve
Szof Szofoniás könyve
Ag Aggeus könyve
Zak Zakariás könyve
MalMalakiás könyve

Újszövetség

Mt Máté evangéliuma
Mk Márk evangéliuma
Lk Lukács evangéliuma
Jn János evangéliuma
ApCsel Apostolok Cselekedetei
Róm Rómaiaknak írt levél
1KorKorintusiaknak írt I. levél
2Kor Korintusiaknak írt II. levél
GalGalatáknak írt levél
Ef Efezusiaknak írt levél
FilFilippieknek írt levél
Kol Kolosszeieknek írt levél
1Tesz Tesszalonikaiaknak írt I. Levél
2Tesz Tesszalonikaiaknak írt II. levél
1TimTimóteusnak írt I. levél
2Tim Timóteusnak írt II. levél
Tit Titusznak írt levél
Filem Filemonnak írt levél
Zsid Zsidóknak írt levél
Jak Szent Jakab levele
1Pt Szent Péter I. levele
2Pt Szent Péter II. levele
1Jn Szent János I. levele
2Jn Szent János II. levele
3Jn Szent János III. levele
Júd Szent Júdás levele
Jel Jelenések könyve

Az idézetek és a rövidítések a Szent István Társulat 1976-os Biblia-kiadását követik.